UnicornAnimate

ยูนิคอร์น

สัญลักษณ์ของการสื่อสารที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวดเร็ว คล่องตัว ซื่อสัตย์ เข้มแข็ง และสง่างาม จากตำนาน สู่ยุคดิจิทัล ที่ยูนิคอร์น หมายถึง “สตาร์ทอัพ” ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เติบโตอย่างรวดเร็ว จนมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ

บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565

ระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ

มกราคม - พฤษภาคม 2565

ระดับ ปริญญาเอก

มกราคม - พฤษภาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ทุนการศึกษา
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด