เกี่ยวกับเรา

Image

สารคณบดี

การสื่อสารเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมแทบทุกขั้นตอนการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารจึงเป็นพื้นฐานที่บ่อยครั้งจะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของมนุษย์ได้ สังคมจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของมนุษย์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีกว่าและสังคมที่ดีกว่า

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดมุมมองของการศึกษาด้านการสื่อสารที่ในปัจจุบัน ได้หลอมรวมทักษะการสื่อสารของมนุษย์เข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตของผู้คนในสังคมยุคใหม่ไปอย่างสิ้นเชิง การเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัยจึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะดั้งเดิมและทักษะใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ศักยภาพการเรียนรู้ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาเพื่อสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ประวัติคณะ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมการจัดการ เพื่อให้ศาสตร์แห่งการบริหารการพัฒนามีความทันสมัย ครบถ้วน และจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สถาบันได้ก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสากลต่อไป

ปรัชญา

“เสริมสร้างภูมิปัญญา ด้วยนวัตกรรมนิเทศศาสตร์”

ปณิธาน

เป้าหมาย

“พัฒนาความเป็นบัณฑิตศึกษานิเทศศาสตร์ สู่สากล”

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นวัตกรรมนิเทศศาสตร์  เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล

พันธกิจ

1. ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างงานบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโลก

ค่านิยมร่วมสถาบัน = WISDOM

ค่านิยมร่วมคณะ = I-CONNECT

ค่านิยมร่วมสถาบัน = WISDOM

ค่านิยมร่วมคณะ = I-CONNECT

Innovation = ส่งเสริม แสวงหานวัตกรรม

Communication = มุ่งเน้นพัฒนาการสื่อสาร

Openness = เปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่าง

Network = สร้างเครือข่ายที่เข็มแข็ง

Nobility = อยู่ในสังคมอย่างสง่างาม

Engagement = มีภารกิจผูกพันร่วมกัน

Creativity = สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

Technology = ก้าวทันเทคโนโลยี

สถิตินักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

สถิตินักศึกษาปัจจุบัน ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษา/และผู้สำเร็จการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาป.โท ภาคภาษาอังกฤษ
นักศึกษาปริญญาเอก
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว