23Jun

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) ครั้งที่ 2/2565 รุ่นที่ 20 (โครงการทุน Partners Link-up)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) ครั้งที่ 2/2565 รุ่นที่ 20 (โครงการทุน Partners Link-up)

อ่านต่อ
23Jun

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (ภาคพิเศษ) ครั้งที่ 2/2565 รุ่นที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (ภาคพิเศษ) ครั้งที่ 2/2565 รุ่นที่ 2

อ่านต่อ
23Jun

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) ครั้งที่ 2/2565 รุ่นที่ 20

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคพิเศษ) ครั้งที่ 2/2565 รุ่นที่ 20

อ่านต่อ
23Jun

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์ด้านการทำงาน)

อ่านต่อ
23Jun

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

อ่านต่อ
23Jun

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีปกติ)

อ่านต่อ
17Jun

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (กรณีปกติ) รุ่นที่ 20 ภาค 1/2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (กรณีปกติ) รุ่นที่ 20 ภาค 1/2565

อ่านต่อ
17Jun

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รุ่นที่ 20 ภาค 1/2565

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รุ่นที่ 20 ภาค 1/2565

อ่านต่อ
10Jun

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาค 1/2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาค 1/2565

อ่านต่อ
10Jun

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาค 1/2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาค 1/2565

อ่านต่อ