03Oct

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

อ่านต่อ
25Sep

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ฯ

อ่านต่อ
17Sep

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

อ่านต่อ
17Sep

การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านต่อ
15Sep

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2564

อ่านต่อ
30Aug

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

อ่านต่อ
16Aug

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2564

อ่านต่อ
09Aug

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ
30Jul

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาค 1/2564

อ่านต่อ
21Jul

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ