26May

ขยายเวลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563 (รอบ 2)

อ่านต่อ
07May

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ
01May

ประกาศ ขยายเวลาปิดที่ทำการสถาบันชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

อ่านต่อ
30Apr

เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ
27Mar

ประกาศขอเลื่อนการจัดทำและจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

อ่านต่อ
24Mar

ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกหลักสูตรที่ได้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

อ่านต่อ
23Mar

ประกาศเลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร

อ่านต่อ
23Mar

เลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แผน ข ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ
12Mar

ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร

อ่านต่อ
12Mar

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ