27Jul

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ภาคปกติ (กรณีปกติและทุนส่งเสริมการศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ภาคปกติ (กรณีปกติและทุนส่งเสริมการศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ
21Jul

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (กรณีปกติ) รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2/2565 ประจำ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (กรณีปกติ) รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2/2565 ประจำ

อ่านต่อ
21Jul

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2/2565 ประจำ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 2/2565 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ
21Jul

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ
21Jul

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีสอบสัมภาษณ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีสอบสัมภาษณ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ
20Jul

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ
20Jul

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ
20Jul

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ (โครงการทุน Partners Link-up)

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ (โครงการทุน Partners Link-up)

อ่านต่อ
19Jul

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ภาคพิเศษ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ภาคพิเศษ)

อ่านต่อ
19Jul

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

อ่านต่อ