Comprehensive

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท)


กำหนดการสอบประมวลความรู้

 • วันเวลา สถานที่สอบ

           วันเสาร์ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 4007 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช

 • ประกาศผลสอบ  

           วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 • แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
 • ประกาศ กำหนดสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2562
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ แผน ข ครั้งที่ 1/2562
 • กำหนดสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2562
 • สอบคุณสมบัติ (ปริญญาเอก)


  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ดำเนินจัดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2561 ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบของนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดจากไฟล์ด้านล่างนี้

 • ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2561
 • Announcement Results of the Qualifying Examination 2/2018