Comprehensive

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท)


ยื่นคำร้องขอสอบ 1 - 11 เมษายน 2561 / สมัครสอบและชำระเงิน 23 - 27 เมษายน 2561 / ประกาศราชื่อ 7 พฤษภาคม 2561 / สอบข้อเขียน 19 พฤษภาคม 2561 / ประกาศผลสอบ 6 มิถุนายน 2561

  • ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1-2561.jpg
  • แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้
  • สอบคุณสมบัติ (ปริญญาเอก)