Comprehensive

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท)


กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565

 • การรับสมัคร

           สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2565

 • การชำระเงิน

           ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565  

 • วันเวลา สถานที่สอบ

           วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ประกาศผลสอบ  

           วันศุกร์ที่ 30 กันยายน  2565 ที่ reg.nida.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้

 • แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
 • ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2565
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ แผน ข. ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2565
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ แผน ข. ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2565
 • สอบคุณสมบัติ (ปริญญาเอก)


  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กำหนดรับสมัครสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2565 ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม  ดังนี้

  การรับสมัคร

            สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 -  30 มิถุนายน 2565  ได้ที่  reg.nida.ac.th 

  ค่าธรรมเนียมสอบ

            จำนวน 1,000 บาท

  วันเวลาสอบ

            ส่วนที่ 1 วิชาทฤษฎีและวิจัย  วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

            ส่วนที่ 2 วิชาประยุกต์   วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

  ประกาศผลสอบ   

             -  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาออนไลน์ ที่ reg.nida.ac.th

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดจากไฟล์ด้านล่างนี้

 • ประกาศ นน -แนวปฎิบัติการสอบคุณสมบัติ QE ป.เอก.pdf
 • ภาพตัวอย่างการตั้งกล้องตามแนวปฏิบัติการสอบคุณสมบัติ
 • ประกาศกำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2565
 • ตารางกำหนดสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปี 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2565