Comprehensive

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท)


กำหนดการสอบประมวลความรู้

 •      ยื่นคำร้องขอสอบ 1 - 11 เมษายน 2561
 •      สมัครสอบและชำระเงิน 23 - 27 เมษายน 2561
 •      ประกาศรายชื่อ 7 พฤษภาคม 2561
 •      สอบข้อเขียน 19 พฤษภาคม 2561
 •      ประกาศผลสอบ 6 มิถุนายน 2561
 • ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2561
 • แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
 • สอบคุณสมบัติ (ปริญญาเอก)


  สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

            วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2561

  วัน - เวลา สอบ

            ส่วนที่ 1 วิชาทฤษฎีและวิจัย   วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

            ส่วนที่ 2 วิชาประยุกต์   วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

  สถานที่สอบ

             ห้อง 6003 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช

  ประกาศผลสอบ 

             วันที่ 8 สิงหาคม 2561

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดจากไฟล์ด้านล่างนี้

 • ประกาศ กำหนดสอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 2/2561
 • ประกาศ กำหนดสอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 2/2561 (English Program)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 2/2561