Comprehensive

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท)


กำหนดการสอบประมวลความรู้

  •      ยื่นคำร้องขอสอบ 1 - 11 เมษายน 2561
  •      สมัครสอบและชำระเงิน 23 - 27 เมษายน 2561
  •      ประกาศรายชื่อ 7 พฤษภาคม 2561
  •      สอบข้อเขียน 19 พฤษภาคม 2561
  •      ประกาศผลสอบ 6 มิถุนายน 2561
  • ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1-2561.jpg
  • แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้
  • ประกาศ การสมัครสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) แผน ข ครั้งที่ 1/2561
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ แผน ข
  • สอบคุณสมบัติ (ปริญญาเอก)