Comprehensive

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท)


กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 4/2564

 • การรับสมัคร

           สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษจิกายน 2564

 • การชำระเงิน

           ภายในวันที่ 30 พฤศจิากยน 2564  

 • วันเวลา สถานที่สอบ

           วันเสาร์ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00น. สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 • ประกาศผลสอบ  

          6 มกราคม 2565 ที่ reg.nida.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้

 • แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
 • ประกาศการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 4/2564
 • สอบคุณสมบัติ (ปริญญาเอก)


  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กำหนดรับสมัครสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2564 ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม  ดังนี้

  การรับสมัคร

            สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน -  8 ตุลาคม 2564  ได้ที่  reg.nida.ac.th 

  ค่าธรรมเนียมสอบ

            จำนวน 1,000 บาท

  วันเวลาสอบ

            ส่วนที่ 1 วิชาทฤษฎีและวิจัย  วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

            ส่วนที่ 2 วิชาประยุกต์   วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

  ประกาศผลสอบ   

             -  ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาออนไลน์ ที่ reg.nida.ac.th

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดจากไฟล์ด้านล่างนี้

 • ประกาศกำหนดการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2564
 • ประกาศ นน -แนวปฎิบัติการสอบคุณสมบัติ QE ป.เอก.pdf
 • ภาพตัวอย่างการตั้งกล้องตามแนวปฏิบัติการสอบคุณสมบัติ