Comprehensive

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้ (ปริญญาโท)


กำหนดการสอบประมวลความรู้

 • สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต​​​​

          ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2563 ที่ reg.nida.ac.th

 • วันเวลา สถานที่สอบ

           วันเสาร์ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 • ประกาศผลสอบ  

           กรกฎาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้

 • แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
 • กำหนดสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2563
 • ประกาศ การสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2563
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้แผน ข ครั้งที่ 2/2563 ป.โท ภาคปกติ
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้แผน ข ครั้งที่ 2/2563 ป.โท ภาคพิเศษ
 • สอบคุณสมบัติ (ปริญญาเอก)


  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2563 ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม  ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

   

  วันเวลาสอบ

            ส่วนที่ 1 วิชาทฤษฎีและวิจัย  วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

            ส่วนที่ 2 วิชาประยุกต์   วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

  ประกาศผลสอบ   

             วันที่ 24 สิงหาคม 2563  ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาออนไลน์ ที่ reg.nida.ac.th

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดจากไฟล์ด้านล่างนี้

 • ประกาศ รายชื่อ สถานที่สอบคุณสมบัติ ปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563