NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

วารสารทั้งหมด

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ร่วมกัน บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิททยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน (ด้านสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์) ได้นำเสนอบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ต่อที่ประชุม โดยให้มีการวิพากษ์ วิจารณ์ บทความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการภายนอกร่วมกลั่นกรอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวาง

กำหนดการ

รายละเอียด  
วัน-เดือน-ปี วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่จัดงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การส่งบทความ

ส่งบทความได้ที่  https://goo.gl/forms/0xJLfcTVrqaiyXHp2    หรือ

รูปแบบบทความ

1.รูปแบบและการจัดพิมพ์

   1.1 เขียนบทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบนกระดาษมาตรฐาน A4 มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า  ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 
   1.2 เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 ด้านขวา 1 นิ้ว เว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.0 นิ้ว ใส่ตัวเลขกำกับทุกหน้าที่มุมขวาบน 
   1.3 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 18 ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยอักษรธรรมดา 16 ส่วนหัวข้อหลักอื่นๆ พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 16

2. รายละเอียดของบทความประกอบด้วย

   2.1 ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   2.2 ชื่อผู้เขียน / อาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานที่สังกัด
   2.3 เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
        2.3.1 บทคัดย่อและคำสำคัญ
       2.3.2 Abstract และ keyword
       2.3.3 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา รวมถึงวัตถุประสงค์
       2.3.4 วิธีการวิจัย
       2.3.5 ผลการวิจัย
       2.3.6 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
       2.3.7 ข้อเสนอแนะ
   2.4 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
   2.5 เอกสารอ้างอิงในรูปแบบ APA
   

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความรายงานผลการวิจัย

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทร 02-727-3306 email ncac.conference@gmail.com