MASTER DEGREE - 2557

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 2557

พ.ศ. 2557-2561

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการและประยุกต์ นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆทั้งการตลาด สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการพัฒนา ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นหลักสูตรที่นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้างจึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 2557

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

1. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
      Innovative Marketing Communication-IMC

2. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ
      Innovative Management for Communication and Information Technology Public Policy-ICIP

3. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      Innovative Communication for Sustainable Development-ICD

4. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล 
      Innovative Digital Communication Management-IDC

5. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร 
      Innovative Communication Management - ICM

6. ไม่ระบุสาขาวิชาเอก 
     

โครงสร้างหลักสูตร

#
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน              
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2
หมวดวิชาหลัก
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3
หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
4
หมวดวิชาเลือก
-
9 หน่วยกิต
5
วิชาการค้นคว้าอิสระ
-
3 หน่วยกิต
6
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
-

รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต


สาขาวิชาเอก 


หมวดวิชาเอก  (เลือก 1 วิชาเอก)

                 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแบบมีสาขาวิชาเอก คือ เลือกรายวิชาจากสาขาวิชาเอกใดสาขาวิชาเอกหนึ่ง    ทั้งสาขาวิชาเอก หรือเลือกศึกษาแบบไม่มีสาขาวิชาเอก คือ เลือกรายวิชาใดๆจากสาขาวิชาเอกใดๆ ให้ครบ 9 หน่วยกิต

1) สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด (Innovative Marketing Communication-IMC)

สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกนี้จำนวน 9 หน่วยกิต

                   นน 7001 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์                               3 หน่วยกิต

                   นน 7021 นวัตกรรมการจัดการตราสินค้า ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร                   3 หน่วยกิต

                   นน 7022 การเข้าถึงใจผู้บริโภคและการวิจัยผู้บริโภค                                            3 หน่วยกิต

2) สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ (Innovative Management for Communication and Information Technology Public Policy-ICIP)

สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกนี้จำนวน  9 หน่วยกิต

                   นน 7008 โครงสร้างระบบสื่อสารและนวัตกรรมสารสนเทศ                                    3 หน่วยกิต

นน 7023 นวัตกรรมการจัดการสารสนเทศ สื่อใหม่และสื่อสังคม                             3 หน่วยกิต

                    นน 7024 ประเด็นกฎหมาย การกำกับดูแล จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการการสื่อสาร      3 หน่วยกิต

3) สาขาวิชาเอกนวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovative Communication for Sustainable Development-ICD)

                สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกนี้จำนวน 9 หน่วยกิต

นน 7019 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม                                    3 หน่วยกิต

นน 7025 นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                     3 หน่วยกิต

นน 7026 ประเด็นใหม่ทางสังคมและนวัตกรรมการสื่อสาร                                        3 หน่วยกิต

4) สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล (Innovative Digital Communication Management-IDC)

                สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกนี้จำนวน 9 หน่วยกิต

นน 7027 การวิเคราะห์และการออกแบบเนื้อหาสาร                                                3 หน่วยกิต

นน 7028 การผลิตสื่อดิจิทัล                                                                             3 หน่วยกิต

นน 7029 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการริเริ่มการสื่อสาร                                         3 หน่วยกิต

5) สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (Innovative Communication Management-ICM)

                สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกนี้จำนวน 9 หน่วยกิต

นน 7022 การเข้าถึงใจผู้บริโภคและการวิจัยผู้บริโภค                                               3 หน่วยกิต

นน 7030 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ                                                       3 หน่วยกิต

นน 7031 กลยุทธ์การวางแผน การรณรงค์ และการประเมินผลนวัตกรรมการสื่อสารแบบบูรณาการ            3 หน่วยกิต

6) ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

                นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเอกใดๆของหลักสูตรนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต


หมวดวิชาเลือก

                นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข สามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกได้อย่างน้อย 9 หน่วยกิต หรืออาจเลือกวิชาในสาขาวิชาเอกอื่นเป็นวิชาเลือก โดยคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

                    นน 7107 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์                                                     3 หน่วยกิต

นน 7108 สัมมนานวัตกรรมการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ                                   3 หน่วยกิต

นน 7109 การสื่อความหมายข้ามภาษาในสื่อบูรณาการ                                              3 หน่วยกิต

นน 7110 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน                                                       3 หน่วยกิต


 หมายเหตุ การจัดการเรียนสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภายกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เนื้อหาและกิจกรรมการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
นน 6001 ทฤษฎีการสื่อสาร
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในบริบทต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม/องค์กร การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
นน 6002 สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการของสื่อประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายโทรศัพท์และการสื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านอินเทอร์เน็ต บทบาทและอิทธิพลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ต่อพลเมืองและสังคม
นน 6005 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การวางแผน และการออกแบบงานวิจัย โดยเน้นหนักความรู้ในกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได้แก่ การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัย
นน 6006 การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสารแบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายวิธีการและช่องทาง อาทิ การสื่อสารระหว่างบุคคล การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน สื่อสังคม สื่อดิจิทัล และสื่อนวัตกรรมอื่นๆ โดยเน้นกลยุทธ์การบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่ออัตลักษณ์ขององค์กร การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารการตลาด
นน 6007 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ระบบ กระบวนการและวิธีการในการกระตุ้นพลังความคิดทางด้านบวกเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง เพื่อให้การสื่อสารนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ในมิติของ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
นน 7001 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งแนวโน้มนวัตกรรมและกระแสสังคม ที่มีผลต่อการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการและเลือกใช้นวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆ ของการสื่อสารการตลาด ผสานทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ รวมถึงการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมพิเศษ สื่อสังคม สื่อดิจิตัล สื่อนวัตกรรมอื่นๆ และการวางแผนสื่อ เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์วางแผนไว้
นน 7021 นวัตกรรมการจัดการตราสินค้า ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร
แนวคิด การวางแผน การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของตราสินค้า ในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และพหุวัฒนธรรม ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรกับตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การประเมินค่าตราสินค้า รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร และการสื่อสารภาวะวิกฤต โดยใช้ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
นน 7022 การเข้าถึงใจผู้บริโภคและการวิจัยผู้บริโภค
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การสร้างตลาดเชิงสัมพันธ์ และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งในรูปแบบการค้าแบบดั้งเดิม และการค้าผ่านสื่อดิจิตัล รวมทั้งศึกษากระบวนการวางแผนและการออกแบบงานวิจัยผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงใจผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
นน 7008 โครงสร้างระบบสื่อสารและนวัตกรรมสารสนเทศ
โครงสร้างของระบบการสื่อสารและองค์กรสื่อ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอื่นๆ ด้วยปัจจัยผลักดันทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางเทคโนโลยี ผลของโครงสร้างดังกล่าวที่มีต่อการผลิตสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ และรูปแบบรายการในยุคสารสนเทศ ตลอดจนผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
นน 7023 นวัตกรรมการจัดการสารสนเทศ สื่อใหม่และสื่อสังคม
จุดกำเนิดและพัฒนาการนวัตกรรมสื่อใหม่และสื่อสังคม หลักการ แนวคิด รูปแบบ ลักษณะธรรมชาติของสื่อใหม่และสื่อสังคม ภูมิทัศน์สื่อใหม่และสังคมสารสนเทศที่สัมพันธ์กับผู้ใช้งานด้านพฤติกรรม ทัศนคติ ความสัมพันธ์ รูปแบบ วิถีชีวิต การบริหาร การจัดการ องค์กร ระบบ ข้อมูลสารสนเทศในระบบสื่อใหม่และสื่อสังคม ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสื่อใหม่และสื่อสังคม การพัฒนาออกแบบสื่อใหม่ในด้านการสื่อสาร รูปแบบและวิธีการทางการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ทางสังคมโดยใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมในยุคปัจจุบัน
นน 7024 ประเด็นกฎหมาย การกำกับดูแล จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการการสื่อสาร
ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการจัดการการสื่อสาร พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ธรรมาภิบาลสื่อ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบสื่อ สิทธิผู้บริโภคสื่อ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสื่อในยุคหลอมรวม
นน 7019 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม
แนวคิด กลยุทธ์ และการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนทางสังคม อาทิ การชี้แนะผ่านสื่อ การเจรจาต่อรอง และการประยุกต์ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อพื้นบ้าน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน และสื่อสมัยใหม่ในการบริหารประเด็นทางสังคม และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีพันธมิตรในการก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นน 7025 นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวคิด นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม่
นน 7026 ประเด็นใหม่ทางสังคมและนวัตกรรมการสื่อสาร
แนวคิด ประเด็นปัญหานวัตกรรมการสื่อสาร และความเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคมในมิติต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะ โดยอิงกับวาระทางสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นน 7027 การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาสาร
เทคนิคการวิเคราะห์และจำแนกเนื้อหาสาร เช่น ข้อความ ภาพ และเสียง ของสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ การสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อผลิตเนื้อหาสื่อให้น่าสนใจ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปของสื่อต่างๆ
นน 7028 การผลิตสื่อดิจิทัล
ทฤษฎีและแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการผลิตสื่อในโลกยุคดิจิทัล ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงผ่านการผลิตสื่อร่วมสมัยอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ภาพยนตร์สารคดีสั้น รายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์/วิทยุ ผลงานเพลง เว็บไซต์ สื่อสังคม คอมพิวเตอร์เกมส์ แอปพลิเคชั่นสำหรับเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ รวมถึงสื่อร่วมสมัยอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมที่ก้าวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน
นน 7029 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการริเริ่มการสื่อสาร
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประกอบการ และการบริหารกิจการ เพื่อการริเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสรรค์ทั้งแบบจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมทั้งแนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ผ่านมิติของผลิตผลทางศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆและรูปแบบที่หลากหลายของการสื่อสาร
นน 7022 การเข้าถึงใจผู้บริโภคและการวิจัยผู้บริโภค
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การสร้างตลาดเชิงสัมพันธ์ และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งในรูปแบบการค้าแบบดั้งเดิม และการค้าผ่านสื่อดิจิตัล รวมทั้งศึกษากระบวนการวางแผนและการออกแบบงานวิจัยผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงใจผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
นน 7030 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ
แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มนวัตกรรมและกระแสสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อการวางแผนการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการและเลือกใช้นวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆ ของการสื่อสารการตลาด ผสานทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ รวมถึงการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมพิเศษ สื่อสังคม สื่อดิจิตัล สื่อนวัตกรรมอื่นๆ และการวางแผนสื่อ เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์วางแผนไว้
นน 7031 กลยุทธ์การวางแผน การรณรงค์ และการประเมินผลนวัตกรรมการสื่อสารแบบบูรณาการ
กระบวนการในการวางแผนโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การแสวงหาโอกาส การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ กลวิธี การออกแบบเนื้อหาสาร และช่องทาง ตลอดจนการประเมินผลการรณรงค์ทางการสื่อสารผ่านการศึกษากรณีศึกษาต่างๆในสถานกาณ์จริงและทันสมัย
นน 7107 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์
หัวข้อ ประเด็น หรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
นน 7108 สัมมนานวัตกรรมการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนนวัตกรรมขององค์ความรู้ ความคิด การปฏิบัติงานการสื่อสาร จากกรณีศึกษาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการขององค์กรต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มของแนวคิด กลยุทธ์ กลวิธี ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารแบบบูรณาการในอนาคต ผ่านประสบการณ์ของนักวิชาการและนักวิชาชีพทางด้านการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อเสียง
นน 7109 การสื่อความหมายข้ามภาษาในสื่อบูรณาการ
หลักการและเทคนิคของการสื่อความหมายของเนื้อหาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งอย่างเหมาะสมสำหรับการใช้ในสื่อมวลชน โดยเน้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รูปแบบและการเลือกใช้ภาษาที่ต่างกันสำหรับองค์ประกอบต่างๆของสื่อแต่ละประเภท ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่
นน 7110 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน
ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน การรับรู้มโนทัศน์ทัศนคติ ค่านิยมของสังคมประเทศประชาคมอาเซียน แนวคิดและบทบาทของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ค่านิยมทางสังคม อุปสรรคและการแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน
นน 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การวิจัยในประเด็นหรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ อันเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ส่งผลโดยตรง โดยอ้อม และผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ สังคมรวมและสังคมโลก
นน 9004 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมด้านการสื่อสาร เพื่อค้นคว้าและวิจัย โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์