MASTER DEGREE - 2564

Master of Arts Program in Communication Management with Data Analytics

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล) ปรับปรุง 2564

Master of Arts (Communication Management with Data Analytics) 2021

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ เครื่องจักร (Machine Learning) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และหุ่นยนต์ (Bots) ในการขับเคลื่อนการจัดการการสื่อสาร และการสื่อสารการตลาด

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล) ปรับปรุง 2564

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

career opportunities 

- นักบริหารวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการสื่อสารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
- นักการตลาดดิจิทัล (Marketing Analytics, Optimization, and Search Engine etc.,)
- เจ้าหน้าที่จัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
- นักวิเคราะห์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนข้อมูล
- นักการสื่อสารการตลาดที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการจัดการการสื่อสาร
- อาจารย์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์
- บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อจัดการการสื่อสาร
- เจ้าของกิจการด้านการสื่อสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อาชีพอิสระด้านการตลาดและดิจิทัล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

The expected learning outcomes (ELOs)

Program Level ELO 1.

การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล

Program Level ELO 2.

การพัฒนางานวิจัยที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

Program Level ELO 3.

การอ่าน วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

Program Level ELO 4.

การจัดการข้อมูลและการสร้างเป็นภาพเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในเนื้อหา การได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภค ตลอดจนการเพิ่มผลตอบแทนด้านการตลาด

Program Level ELO 5.

การพัฒนาเครือข่ายสังคมแบบดิจิทัลสำหรับสื่อสารและการจัดการ

Program Level ELO 6.

การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดเชิงวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนการแก้ไขปัญหาของลูกค้า

Program Level ELO 7.

การพัฒนาความสงสัยใคร่รู้เชิงปัญญาเพื่อการติดตามและเท่าทันแทรนด์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการสื่อสารการตลาด

Program Level ELO 8.

การแสดงให้เห็นถึงทัศนคติเชิงบวก จริยธรรมทางธุรกิจ และความอดทนในการทำงานในสภาพแวดล้อมด้านการสื่อสาร

Program Level ELO 9.

การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรองสำหรับการพัฒนาการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ELO: Keywords I-Digit-Connect.

I = Innovation / Digit = Digital / C = Communication / O = Openness / N = Network / N = Nobility / E = Ethics / C = Creativity / T = Technology


โครงสร้างหลักสูตร

#
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน              
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2
หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3
หมวดวิชาเอก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4
หมวดวิชาเลือก
-
9 หน่วยกิต
5
วิชาการค้นคว้าอิสระ
-
3 หน่วยกิต
6
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
-
7
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภายกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ และวิชา ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
นน 4000 จริยธรรมการสื่อสารและกฎหมายในยุคดิจิทัล
นักศึกษาได้เรียนรู้จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติทางวิชาชีพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนสาขาต่างๆ การกำกับดูแลขององค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทของผู้รับสารในการมีส่วนร่วมกับการกำกับดูแลผลกระทบของสื่อต่อสังคม ความรู้เท่าทันสื่อและความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
นว 6001 หลักการจัดการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร การจัดการการสื่อสาร การสื่อสารสารสนเทศ การสื่อสารดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้จุดมุ่งเน้นสำคัญของวิชานี้ คือ การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศ นโยบายและโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการการสื่อสาร โมเดลธุรกิจ ในอุตสาหกรรมการสื่อสาร
นว 6002 แนวคิดเชิงออกแบบสำหรับการจัดการการสื่อสาร
นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดการการสื่อสารสำหรับ ผลิตภัณฑ์ และ หรือ บริการ ผ่านแนวคิดเชิงออกแบบ ที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์การสื่อสารของผลิตภัณฑ์ และ หรือ บริการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ตั้งแต่การทำความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา การสร้างต้นแบบ และการประเมินจากมุมมองของผู้ใช้ ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบเครื่องมือสำหรับเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
นว 6003 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและระเบียบวิธีวิจัยด้านการสื่อสารและดิจิทัล การทบทวนวรรณกรรม เทคนิคการกำหนดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การแปลผลและการอภิปรายผลการวิจัย
นว 6004 การเล่าเรื่องและการแสดงภาพนามธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ เทคนิค และกระบวนการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลและการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการเล่าเรื่องด้วยภาพ โดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติเทคนิคการนำเสนอข้อมูล ได้แก่ การสร้างภาพนามธรรมสารสนเทศ แนวคิด ยุทธศาสตร์ อุปมาอุปมัย และองค์ประกอบแบบหลายชิ้นส่วน การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารดิจิทัลแบบร่วมสมัยในการตีความและแปลงชุดข้อมูลให้เป็นภาพเพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเพื่อการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล
นว 7001 ปัญญาประดิษฐ์และการตลาดแบบดิจิทัล
นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคโนโลยีเชื่อมโยงปัญญาประดิษฐ์กับปัญญามนุษย์ด้วยภาษา และการใช้หุ่นยนต์ ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการจัดการสื่อสาร การสื่อสารการตลาด การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดส่วนแบ่งการตลาด ตลอดจนการออกแบบการสื่อสารการตลาด และโฆษณาแบบเฉพาะบุคคล
นว 7002 กลยุทธ์การจัดการสื่อดิจิทัลและเครือข่าย
นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของการจัดการและการบริหารสื่อในยุคดิจิทัล อันได้แก่ สื่อสารมวลชน สื่อใหม่ และสื่อทางเลือก ผู้เรียนสามารถจัดทำโครงการการบริหารสื่อ การบริหารงบประมาณ การวางแผนรณรงค์ และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสื่อ ตลอดจนกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านสื่อประเภทต่างๆ
นว 7003 พฤติกรรมผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นักศึกษาได้เรียนรู้กรอบแนวคิด เกณฑ์ และตัวชี้วัดในการจำแนกหรือการวัดคุณลักษณะ และพฤติกรรมผู้บริโภค นักศึกษาจะสามารถใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงทดลอง การวิเคราะห์เครือข่าย การสนทนากลุ่ม การสำรวจ และเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการตัดสินใจด้านการจัดการสื่อสารและการดำเนินกิจกรรมด้านการสื่อสารการตลาด
นว 7004 การวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อดิจิทัลสำหรับการจัดการการสื่อสาร
นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการและกระบวนการกลยุทธ์โฆษณา ตัวชี้วัดการโฆษณา การคำนวณความคุ้มค่าการลงทุน และการวัดประสิทธิผลของโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล วิชานี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้เครื่องมือผ่านสื่อสังคมและสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการสื่อสารบนสื่อดิจิทัลและเพิ่มการมีส่วนร่วมในตราสินค้า
นว 7100 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย
นักศึกษาได้เรียนรู้ความหมายความสำคัญของจิตวิทยาไซเบอร์ กลวิธีการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่มีผลกระทบทางจิตใจ บุคลิกภาพกับการใช้อินเทอร์เน็ต การเยียวยาปัญญาจิตวิทยาไซเบอร์ การให้การศึกษาและการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ
นว 7101 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักคิดในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เพื่อการออกแบบแพลตฟอร์ม ด้านดิจิทัล ได้แก่ เว็บไซต์ และโมบายแอปพลิเคชัน วิชานี้ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ มาตรฐานการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และการออกแบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้ นักศึกษาสามารถสังเกต ประเมินและจำแนกความแตกต่างระหว่างการออกแบบส่วนต่อประสานที่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำงานได้จริง และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
นว 7102 การฝึกงานสื่อสารดิจิทัล
นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อสังคมจากการฝึกปฏิบัติจริงไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมงในองค์กรด้านดิจิทัลและสื่อสังคม โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบการฝึกงานและรายงานผลการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาผ่านโครงการการสื่อสารดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อสังคม
นว 7103 โครงการสื่อสารดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อสังคม
นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดการโครงการด้านดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อสังคมภายใต้งบประมาณที่กำหนดให้ โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและสื่อสังคมเป็นผู้ให้คำแนะนำตลอดกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การดำเนินการ การติดตามและการประเมินโครงการ
นว 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาได้เรียนรู้การวิจัยในประเด็นหรือหัวข้อที่ตนเองสนใจ อันเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ส่งผลโดยตรง โดยอ้อม และผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ สังคมรวมและสังคมโลก
นว 9004 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาได้เรียนรู้และเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการการสื่อสาร เพื่อค้นคว้าและวิจัย โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เวลาทำการ

  • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
  • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม


  • จันทร์-ศุกร์: 9:00น. to 16:00น.
  • เสาร์-อาทิตย์: 9:00น. to 16:00น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ภาคในเวลาราชการ 

หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 94,300 บาท)

ภาคนอกเวลาราชการ 

การเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


รายละเอียดการรับสมัคร

http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php