สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภายกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เนื้อหาและกิจกรรมการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
นน 4000 จริยธรรมการสื่อสารและกฎหมายยุคดิจิทัล
รายวิชานี้ มุ่งเน้นจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติทางวิชาชีพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนสาขาต่างๆ การกำกับดูแลขององค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทของผู้รับสารในการมีส่วนร่วมกับการกำกับดูแลผลกระทบของสื่อต่อสังคม ความรู้เท่าทันสื่อและความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
นน 6001 ทฤษฎีการสื่อสาร
ทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสาร ความสำคัญ ความหมาย องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในงานวิจัยและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในบริบทต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม/องค์กร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
นน 6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ระบบ กระบวนการและวิธีการในการกระตุ้นพลังความคิดทางด้านบวกเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง เพื่อให้การสื่อสารนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ในมิติของ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งระดับจุลภาคและมหภาคในโลกยุคดิจิทัล
นน 6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
รายวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีแนวคิดการทำวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงผสมผสาน การออกแบบวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณในการวิจัย
นน 6004 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์
ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร ประเด็นที่ศึกษาครอบคลุม การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน วิธีการจับภาพ คอมพิวเตอร์วิชั่น การเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี การใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์สื่อสังคม การทำการตลาดแบบการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาในตำแหน่งที่ดีที่สุด และ การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิ
นน 7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดและบูรณาการสื่อ การออกแบบและผลิตเนื้อหาสำหรับการตลาดที่สามารถโน้มน้าวใจและสร้างความประทับใจ การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหัวข้อศึกษาครอบคลุม ประเภทของเนื้อหา การเล่าเรื่อง พื้นฐานของการออกแบบภาพ การปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้บริโภค และเข้ากับช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย การส่งเนื้อหาไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไวรัล
นน 7001 แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ทางการตลาด ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งการตัดสินใจ และสิ่งที่แสดงออก การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบคาดการณ์และโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานของการคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก
นน 7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า
ศึกษาสร้างความรู้ในการสื่อสารบริษัทและองค์กร แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติการเกี่ยวกับ อัตลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดจนศึกษากระบวนการและกลยุทธ์การบริหารตราสินค้าเพื่อสร้างภาวะผู้นำและคุ้มค่าอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์วางแผนกิจกรรมและ กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อสังคม การแพร่กระจายเพื่อประยุกต์กลยุทธ์แบรนด์ ทั้งผู้บริโภคภายนอกและพนักงานภายในองค์กร
นน 7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
รายวิชานี้มุ่งเน้นการวางแผนและจัดการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่โดยมีนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญ หลักการและกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล การสร้างแบรนด์ ทฤษฎีทางการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการเข้าใจผู้บริโภค การวางแผนการใช้สื่อ แนวทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ การวางแผนการสื่อสารระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรม การนำเสนอแผนงานรณรงค์การสื่อสารการตลาด
นน 7005 เทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร
การบูรณาการเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลริตี้ (อาทิ ความเป็นจริงเสริม ความเป็นจริงเสมือน ความเป็นจริงลด) เข้ากับการออกแบบความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ที่มีต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีหนึ่ง ๆ แบบรวดเร็ว โดยเน้นไปใช้สำหรับการสื่อสาร ความรู้ในการผสมผสานนี้จะนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการที่เกี่ยวกับการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันโลกสมัยใหม่มีความเป็นพลวัตในด้านการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา
นน 7006 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนประเมินประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองของเทคโนโลยีนั้นๆ หัวข้อครอบคลุมถึงการลงทุนในระบบเครือข่าย เพราะเหตุใดเทคโนโลยีจึงเปลี่ยนและเปลี่ยนอย่างไร ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์และการสื่อสารเทคโนโลยีทดแทน และการสรรค์สร้างตลาดเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นน 7007 การจัดการและการสร้างชุมชนแบบออนไลน์
นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การจัดการชุมชนแบบออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การสร้างชุมชนออนไลน์สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การจัดการโฆษณาแบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างความผูกพันในชุมชนออนไลน์ รวมทั้งการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้การจัดการชุมชนออนไลน์
นน 7008 สตาร์ทอัพ: การสื่อสารดิจิทัลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
แนวคิด วิถีปฏิบัติ และการออกแบบของรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ ผ่านการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมที่สำคัญและน่าสนใจ เพื่อการพาณิชย์ และ หรือ เพื่อประโยชน์ของมวลชนในสังคมโลกดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่ง
นน 7009 ประเด็นทางสังคมในการสื่อสาร
ศึกษาประเด็นทางสังคมและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์วิพากษ์ สื่อ และสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสาธารณะ
นน 7010 นวัตกรรมการรณรงค์ด้วยการตลาดเพื่อสังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคม
นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม โดยเน้นจากฐานชุมชน การวางแผนการรณรงค์ เทคนิคการรณรงค์ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารกับการรณรงค์ในช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษา และประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ชุมชน และสังคม
นน 7011 การชี้แนะสาธารณะผ่านสื่อการขับเคลื่อนของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไร
ศึกษาการชี้แนะการขับเคลื่อนทางสังคมของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรในสังคม ประชาธิปไตย บทบาทขององค์กร การใช้สื่อและเครือข่ายทางสังคม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรกับภาครัฐ ภาคเอกชนและสาธารณะ
นน 7012 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการสื่อสารอย่างยั่งยืน
นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการเกี่ยวกับกิจการทางสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ การบริหารธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใสและการสื่อสารอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมที่องค์กรธุรกิจกำลังเผชิญในยุคดิจิทัล นักศึกษาจะสามารถริเริ่มวางแผน กำหนดกลยุทธ์การดำเนินการ และการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการสื่อสารอย่างยั่งยืน เพื่อคืนกลับให้สังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
นน 7100 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม โดยอาจจะเป็นประเด็นตามสถานการณ์ หรือตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อนำมาศึกษาเชิงลึกให้ได้รับความรู้
นน 7101 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย
นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมายความสำคัญของจิตวิทยาไซเบอร์ กลวิธีการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่มีผลกระทบทางจิตใจ บุคลิกภาพกับการใช้อินเทอร์เน็ต การเยียวยาปัญญาจิตวิทยาไซเบอร์ การให้การศึกษาและการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ
นน 7102 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อดิจิทัล
หลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเตรียมความพร้อมและสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน
นน 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การวิจัยในประเด็นหรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ อันเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ส่งผลโดยตรง โดยอ้อม และผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ สังคมรวมและสังคมโลก
นน 9004 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมด้านการสื่อสาร เพื่อค้นคว้าและวิจัย โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์