MASTER DEGREE - 2564

I-Sustainable

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

Innovative Communication for Health and Sustainable Social Mobilization

สาขาวิชาเอกนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆบูรณาการทฤษฎี แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถนำทฤษฎีมาวิเคราะห์และประเมินกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริงในการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านสังคมอันจะนำไปสู่การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

โอกาสในการประกอบอาชีพ

career opportunities

- นักบริหารด้านการสื่อสารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน

- นักประชาสัมพันธ์ บุคลากรด้านการสื่อสารองค์กร

- อาจารย์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์

- บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางด้านการสื่อสาร

- เจ้าของกิจการด้านการสื่อสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- นักวิจัยด้านการสื่อสารและอื่นๆ


โครงสร้างหลักสูตร

#
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน              
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
2
หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3
หมวดวิชาเอก
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4
หมวดวิชาเลือก
-
9 หน่วยกิต
5
วิชาการค้นคว้าอิสระ
-
3 หน่วยกิต
6
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
-
7
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิตสพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภายกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เนื้อหาและกิจกรรมการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
นน 4000 จริยธรรมการสื่อสารและกฎหมายยุคดิจิทัล
รายวิชานี้ มุ่งเน้นจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติทางวิชาชีพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนสาขาต่างๆ การกำกับดูแลขององค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทของผู้รับสารในการมีส่วนร่วมกับการกำกับดูแลผลกระทบของสื่อต่อสังคม ความรู้เท่าทันสื่อและความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ และวิชา ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
นน 6001 ทฤษฎีการสื่อสาร
ทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสาร ความสำคัญ ความหมาย องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในงานวิจัยและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในบริบทต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม/องค์กร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
นน 6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ระบบ กระบวนการและวิธีการในการกระตุ้นพลังความคิดทางด้านบวกเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง เพื่อให้การสื่อสารนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ในมิติของ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งระดับจุลภาคและมหภาคในโลกยุคดิจิทัล
นน 6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
รายวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีแนวคิดการทำวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงผสมผสาน การออกแบบวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณในการวิจัย
นน 6004 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์
ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร ประเด็นที่ศึกษาครอบคลุม การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน วิธีการจับภาพ คอมพิวเตอร์วิชั่น การเฝ้าระวังทางเทคโนโลยี การใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์สื่อสังคม การทำการตลาดแบบการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาในตำแหน่งที่ดีที่สุด และ การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิ
นน 7021 โครงการรณรงค์การตลาดแบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการรณรงค์เพื่อการสื่อสารสุขภาพ กระบวนการวางแผนการรณรงค์ นักศึกษาจะเข้าใจวิธีการเลือกใช้นวัตกรรมการสื่อสารแบบบูรณาการ และการใช้สื่อดิจิทัล ในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรู้การออกแบบกลยุทธ์สื่อ การออกแบบกลยุทธ์สาร การออกแบบกลยุทธ์ผู้ส่งสาร โดยนักศึกษาออกแบบกระบวนการรณรงค์แบบองค์รวมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินโครงการรณรงค์เพื่อการสื่อสารสุขภาพเพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืน
นน 7022 นโยบายชี้แนะสาธารณะและการสื่อสารเพื่อสุขภาพ สุขภาวะและความยั่งยืน
รายวิชานี้มุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรของนโยบายด้านสาธารณสุข สุขภาวะและความยั่งยืนความสำคัญ กับรูปแบบของกระบวนการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารในบริบทดิจิทัล รวมถึง รูปแบบ กลไกของความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นทางนโยบายด้านสาธารณสุข สุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งด้านการออกแบบนโยบายและการตัดสินใจทางนโยบาย และด้านการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ ความเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอันเกิดขึ้นในเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและข้อมูล อันมหาศาล เช่น การปกป้องข้อมูล
นน 7019 ประเด็นทางสังคมและการสื่อสารสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพที่ทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน เข้าใจถึงทฤษฎีการสื่อสารสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้แบบองค์รวม เพื่อยกระดับสุขภาพ และสุขภาวะตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นน 7020 สื่อดิจิทัลและการขับเคลื่อนสังคมเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน
รายวิชานี้มุ่งกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมและการตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน ได้แก่ การวางแผน เทคนิค และเครื่องมือ เพื่อขับเคลื่อนโครงการระดับชุมชน และระดับประเทศ รวมทั้ง สามารถประยุกต์นวัตกรรม การรณรงค์ทางแพลตฟอร์มดิจิทัล พวกเขายังสังเคราะห์บทเรียนจากโครงการและประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงบุคคล ชุมชนและสังคม
นน 7103 ภาพลักษณ์ประเทศ การสร้างตราสินค้าสถานที่ และการสื่อสาร
รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดการและการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศต่างๆ รวมถึงการสร้างตราสินค้าสถานที่ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ การค้าขายการลงทุนในการแข่งขันระหว่างประเทศ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดการภาพลักษณ์ประเทศในภาวะวิกฤตและการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศผ่านกรณีศึกษาที่สำคัญ ทั้งนี้ยังสามารถออกแบบและวางแผนในการสร้างแบรนด์สถานที่ของตัวเองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนได้
นน 7100 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม โดยอาจจะเป็นประเด็นตามสถานการณ์ หรือตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อนำมาศึกษาเชิงลึกให้ได้รับความรู้
นน 7101 สัมมนาประเด็นร่วมสมัย
นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมายความสำคัญของจิตวิทยาไซเบอร์ กลวิธีการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ที่มีผลกระทบทางจิตใจ บุคลิกภาพกับการใช้อินเทอร์เน็ต การเยียวยาปัญญาจิตวิทยาไซเบอร์ การให้การศึกษาและการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ
นน 7102 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อดิจิทัล
หลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเตรียมความพร้อมและสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน
นน 7104 ประเด็นแนวหน้าในการศึกษาด้านสื่อในเอเชียตะวันออก
รายวิชานี้มุ่งเน้นประเด็นใหม่ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วัฒนธรรมนิยมและค่านิยมจากต่างประเทศ การโฆษณาชวนเชื่อ นโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์และการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เรียนรู้กรณีศึกษาที่สำคัญ อาทิ วัฒนธรรมในละคร ภาพยนตร์ กลุ่มแฟนคลับ ค่ายเพลง การจัดการกลุ่มดารา นักร้อง ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียง และการแสดงดนตรี รวมถึงการส่งเสริมการตลาดผ่านอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมข้ามชาติ
นน 7105 กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับการจัดการในภาวะวิกฤติ
รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต เครื่องมือการสื่อสารในภาวะวิกฤต การเขียนแถลงการณ์และคำชี้แจงในภาวะวิกฤต กรณีศึกษาการจัดการภาวะวิกฤต การฝึกปฏิบัติการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต การดูงานองค์กรที่มีการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต จริยธรรม มารยาท และความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
นน 7106 สื่อดิจิทัลและการเคลื่อนไหว
รายวิชานี้มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวโดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นกิจกรรม และใช้เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารสำหรับการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง วิธีการของการเคลื่อนไหวของสื่อรวมถึงการเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ การสร้างวิดีโอและเสียง การแพร่กระจายข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วงหรือการจัดรณรงค์ที่ไม่มีอยู่ในสื่อกระแสหลัก
นน 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การวิจัยในประเด็นหรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ อันเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ส่งผลโดยตรง โดยอ้อม และผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ สังคมรวมและสังคมโลก
นน 9004 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมด้านการสื่อสาร เพื่อค้นคว้าและวิจัย โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เวลาทำการ

  • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
  • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม


  • จันทร์-ศุกร์: 9:00น. to 16:00น.
  • เสาร์-อาทิตย์: 9:00น. to 16:00น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ภาคในเวลาราชการ 

หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 94,300 บาท)

ภาคนอกเวลาราชการ 

การเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท)

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

หน่วยกิตละ 6,000 บาท เพิ่มค่าบำรุงหน่วยกิตๆละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 441,700 บาท)

รายละเอียดการรับสมัคร

http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php