หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

STUDY A POSTGRADUATE DEGREE AT GSCM

โครงสร้างหลักสูตร

#หมวดวิชาโครงสร้างหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
1หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะภาคปกติ)ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2หมวดวิชาหลัก12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
3หมวดวิชาเอก12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
4หมวดวิชาเลือก-9 หน่วยกิต
5วิชาการค้นคว้าอิสระ-3 หน่วยกิต
6วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต-
7รวม36 หน่วยกิต36 หน่วยกิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ปรับปรุง 2564

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ปรับปรุง 2564

Master of Arts (Communication and Innovation) 2021

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจในยุคการสื่อสารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรทางวิชาการ ทรัพยากรบุคคลและกำลังคนยุคใหม่ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ในอนาคตอันจะช่วยให้ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย พร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล) ปรับปรุง 2564

Master of Arts (Communication Management with Data Analytics) 2021

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ เครื่องจักร (Machine Learning) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และหุ่นยนต์ (Bots) ในการขับเคลื่อนการจัดการการสื่อสาร และการสื่อสารการตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล) ปรับปรุง 2564

เวลาทำการ

  • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
  • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม


  • เสาร์-อาทิตย์: 9:00 น. ถึง 16:00 น.


ค่าเล่าเรียน

ภาคในเวลาราชการ 

หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 94,300 บาท)

ภาคนอกเวลาราชการ

การเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท)

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

หน่วยกิตละ 6,000 บาท เพิ่มค่าบำรุงหน่วยกิตๆละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 441,700 บาท)