หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผสมผสาน ทฤษฎีองค์ความรู้และแนวคิดทางนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ อาทิ การตลาด สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาโครงการทางสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นผลิตนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎี รวมถึงพัฒนาศักยภาพและพลังทางความคิดที่ลึกซึ้งและการสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเอก ดังนี้

1. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
Innovative Marketing and Digital Communication (i-Digital Marketing)

2. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Innovative Digital Communication for Creative Industries (i-Creative)

3. สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Innovative Communication and Campaign for Social Change (i-Change)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

The expected learning outcomes (ELOs)

Program Level ELO 1.

บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีด้านนวัตกรรมการสื่อสารไปสู่การทำงานด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

Program Level ELO 2.

ดำเนินการวิจัยสาขาการสื่อสารและการจัดการนวัตกรรม

Program Level ELO 3.

สร้างเนื้อหาและออกแบบการสื่อสารที่ตอบสนองต่อทิศทางในอุตสาหกรรมการสื่อสาร

Program Level ELO 4.

สร้างเครือข่ายสังคมดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการจัดการนวัตกรรม

Program Level ELO 5.

เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีนวัตกรรมในวิชาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัล

Program Level ELO 6.

เลือกมาตรฐานคุณค่าและจริยธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการประกอบอาชีพอย่างสง่างามเพื่อการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล


ELO: Keywords I-Digit-Connect.

I = Innovation / Digit = Digital / C = Communication / O = Openness / N = Network / N = Nobility / E = Ethics / C = Creativity / T = Technology

โครงสร้างหลักสูตร

#หมวดวิชาโครงสร้างหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
1หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะภาคปกติ)ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2หมวดวิชาหลัก12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
3หมวดวิชาเอก12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
4หมวดวิชาเลือก-9 หน่วยกิต
5วิชาการค้นคว้าอิสระ-3 หน่วยกิต
6วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต-
7รวม36 หน่วยกิต36 หน่วยกิต
นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

Innovative Marketing and Digital Communication (i-Digital Marketing)

มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ทางการตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งจำเป็นสำหรับออกแบบเนื้อหาการตลาดและการใช้สื่อในช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารดิจิทัลและวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มผู้รับสาร ผู้บริโภคข่าวสาร ไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การรณรงค์ทางการตลาด การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และตราสินค้าขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Innovative Digital Communication for Creative Industries

สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์ ในขอบข่ายของความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยีการสื่อสารการริเริ่มประกอบการ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นทางสังคม ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

นวัตกรรมการสื่อสารและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

Innovative Communication and Campaign for Social Change

สาขาวิชาเอกนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆบูรณาการทฤษฎี แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถนำทฤษฎีมาวิเคราะห์และประเมินกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริงในการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านสังคมอันจะนำไปสู่การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ปรับปรุง 2561

Master of Arts (Communication and Innovation) 2018

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจในยุคการสื่อสารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรทางวิชาการ ทรัพยากรบุคคลและกำลังคนยุคใหม่ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ในอนาคตอันจะช่วยให้ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย พร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ปรับปรุง 2561
นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

INNOVATIVE MARKETING COMMUNICATION - IMC

มุ่งเน้นการเรียนการสอนการศึกษาแนวคิดด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการตลาดที่เรียกกันว่า การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ซึ่งเป็นการบูรณาการแนวคิดและวิธีปฏิบัติของงานด้านการตลาด การสื่อสารแบบบูรณาการ อาทิ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ สื่อใหม่ และสื่อสังคม เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในการทำงานด้านการตลาดที่มีการสื่อสารเป็นตัวนำที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การประสบความสำเร็จขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

INNOVATIVE COMMUNICATION MANAGEMENT-ICM (ENGLISH COURSEWORK)

การประยุกต์แนวคิดด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร เพื่อบริหารโครงการนวัตกรรมการสื่อสารเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงผลกระทบในด้านมิติสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำในด้านการจัดการและบริหารการสื่อสาร รองรับการเจริญเติบโตของประเทศไทยในบริบทของอาเซียน และสังคมโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม
นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล

นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล

INNOVATIVE DIGITAL COMMUNICATION MANAGEMENT - IDC

การสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ในมุมมองใหม่ ซึ่งบูรณาการกับความรู้ในด้านสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารดิจิทัล อันเป็นสิ่งสำคัญในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะการสื่อสารกับข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวม ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลแบบสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การนำความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปบูรณาการกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของงานพัฒนา โดยหลักสูตรนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆ ทั้งด้านการสื่อสารและการพัฒนา เน้นการพัฒนาทั้งแนวคิด การปฏิบัติและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทั้งเมืองและชนบทในทุกภาคส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

INNOVATIVE COMMUNICATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ICD

หลักสูตรนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆ โดยการนำแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารเพื่อไปบูรณาการกับแนวคิดและวิธีการปฏิบัติด้านการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทั้งแนวคิด การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม
นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ

นวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ

INNOVATIVE MANAGEMENT FOR COMMUNICATION AND INFOMATION TECHNOLOGY PUBLIC POLICY - ICT

การสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ในระดับมหภาค มุ่งเน้นการเป็นสร้างความเข้าใจในบริบทโครงสร้าง นโยบาย กฎหมาย การกำกับดูแล จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของระบบสื่อสารและนวัตกรรมสารสนเทศ โดยการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะสูงสุดภายใต้ความเสรีและเป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและอ้อม ของการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

  • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
  • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม


  • จันทร์-ศุกร์: 9:00 น. ถึง 16:00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์: 9:00 น. ถึง 16:00 น.


ค่าเล่าเรียน

ภาคในเวลาราชการ 

หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 94,300 บาท)

ภาคนอกเวลาราชการ

การเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท)

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

หน่วยกิตละ 6,000 บาท เพิ่มค่าบำรุงหน่วยกิตๆละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 441,700 บาท)