MASTER OF ARTS PROGRAM

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผสมผสาน ทฤษฎีองค์ความรู้และแนวคิดทางนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ อาทิ การตลาด สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาโครงการทางสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นผลิตนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎี รวมถึงพัฒนาศักยภาพและพลังทางความคิดที่ลึกซึ้งและการสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเอก ดังนี้

1. วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล
Innovative Marketing and Digital Communication (i-Digital Marketing)

2. วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Innovative Digital Communication for Creative Industries (i-Creative)

3. วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
Innovative Social Media Communication (i-Social Media)

4. วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน
Innovative Communication for Health and Sustainable Social Mobilization (i-Sustainable)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

The expected learning outcomes (ELOs)

Program Level ELO 1.

บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีด้านนวัตกรรมการสื่อสารไปสู่การทำงานด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

Program Level ELO 2.

ดำเนินการวิจัยสาขาการสื่อสารและการจัดการนวัตกรรม

Program Level ELO 3.

สร้างเนื้อหาและออกแบบการสื่อสารที่ตอบสนองต่อทิศทางในอุตสาหกรรมการสื่อสาร

Program Level ELO 4.

สร้างเครือข่ายสังคมดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการจัดการนวัตกรรม

Program Level ELO 5.

เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีนวัตกรรมในวิชาชีพด้านการสื่อสารดิจิทัล

Program Level ELO 6.

เลือกมาตรฐานคุณค่าและจริยธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการประกอบอาชีพอย่างสง่างามเพื่อการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล


ELO: Keywords I-Digit-Connect.

I = Innovation / Digit = Digital / C = Communication / O = Openness / N = Network / N = Nobility / E = Ethics / C = Creativity / T = Technology

โครงสร้างหลักสูตร

#หมวดวิชาโครงสร้างหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
1หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะภาคปกติ)ไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2หมวดวิชาหลัก12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
3หมวดวิชาเอก12 หน่วยกิต12 หน่วยกิต
4หมวดวิชาเลือก-9 หน่วยกิต
5วิชาการค้นคว้าอิสระ-3 หน่วยกิต
6วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต-
7รวม36 หน่วยกิต36 หน่วยกิต
นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

Innovative Marketing and Digital Communication (i-Digital Marketing)

มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ทางการตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งจำเป็นสำหรับออกแบบเนื้อหาการตลาดและการใช้สื่อในช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารดิจิทัลและวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มผู้รับสาร ผู้บริโภคข่าวสาร ไปสู่การปฏิบัติจริงด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การรณรงค์ทางการตลาด การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และตราสินค้าขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Innovative Digital Communication for Creative Industries

สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์ ในขอบข่ายของความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยีการสื่อสารการริเริ่มประกอบการ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นทางสังคม ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม

นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม

Innovative Social Media Communication

สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่อสังคม ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (YouTube) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น โดยนักศึกษาจะเข้าใจถึงกระบวนการจัดการสื่อสังคมทุกขั้นตอนและสามารถประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติจริงได้ ตั้งแต่หลักการวางแผน การสร้าง การจัดการสื่อสังคม การสร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่อง การผลิต การจัดการโฆษณาผ่านสื่อสังคม และการดำเนินการตลาดของผู้ทรงอิทธิพล

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

Innovative Communication for Health and Sustainable Social Mobilization

สาขาวิชาเอกนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆบูรณาการทฤษฎี แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถนำทฤษฎีมาวิเคราะห์และประเมินกรณีศึกษาและการปฏิบัติจริงในการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านสังคมอันจะนำไปสู่การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

เวลาทำการ

  • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
  • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม


  • เสาร์-อาทิตย์: 9:00 น. ถึง 16:00 น.


ค่าเล่าเรียน

ภาคในเวลาราชการ 

หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 94,300 บาท)

ภาคนอกเวลาราชการ

การเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท)

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

หน่วยกิตละ 6,000 บาท เพิ่มค่าบำรุงหน่วยกิตๆละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 441,700 บาท)