หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆแบบสหวิทยาการ เป็นหลักสูตรที่นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ในมุมมองที่ต่างจากอดีตและเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้านทั้ง เทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการสังเคราะห์การวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกแผนการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

โอกาสในการประกอบอาชีพ

career opportunities

- นักบริหารด้านการสื่อสารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน
- ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางด้านการสื่อสาร
- อาชีพที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์
- อาชีพอิสระอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร

#หมวดวิชาหลักสูตรแบบ 1 (1.1))หลักสูตรแบบ 2 (2.1)หลักสูตรแบบ 2 (2.2)
1หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต
2หมวดวิชาพื้นฐาน--24 หน่วยกิต
3หมวดวิชาหลักอาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
4หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัยอาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
5หมวดวิชาเลือกอาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
6สอบวัดคุณสมบัติสอบในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาภายหลังเรียนรายวิชาครบภายหลังเรียนรายวิชาครบ
7วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต48 หน่วยกิต36 หน่วยกิต48 หน่วยกิต

รวม48 หน่วยกิต54 หน่วยกิต90 หน่วยกิต
ภส 6000 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
การทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรื่องที่อ่าน
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพื่อจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม
นน 8000 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสาร (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
บทบาทหน้าที่ ความสำคัญและผลกระทบของการสื่อสารต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ในระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และโลก ทฤษฎีแนวคิดการสื่อสารสาขาต่างๆ กระบวนการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ การสร้างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ วิธีการสร้างทฤษฎีทางสังคม การประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ กับศาสตร์การสื่อสารขั้นสูง รวมถึงทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) ปรัชญาแนวคิดของสำนักวัฒนธรรมศึกษาด้านสื่อและการสื่อสาร ปรัชญาแนวคิดหลังสมัยใหม่
นน 8002 นวัตกรรมการจัดการทางการสื่อสาร (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
มโนทัศน์ วัตถุประสงค์ กระบวนการของการจัดการทางการสื่อสารสาขาต่างๆ ในสังคมสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอ การจัดการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อใหม่และสื่อเครือข่ายสังคมเพื่อประโยชน์ของการสื่อสาร เปรียบเทียบบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทางการสื่อสาร นวัตกรรมของการจัดการทางการสื่อสาร กำหนดกลยุทธ์การจัดการทางการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา เพื่อการป
นน 8201 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารและสังคม (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
ประเด็นปัญหากระแสสำคัญ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสาขาต่างๆ ประเด็นการสื่อสาร และนวัตกรรมการสื่อสารในสังคมไทย และสังคมโลก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบบริบททางสังคม ระบบอุตสาหกรรมสื่อและตลาดสารสนเทศ การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายในหลากหลายภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการสื่อสารกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในมิติต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
นน 8202 สัมมนาประเด็นใหม่ทางนิเทศศาสตร์ (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
การสัมมนา หัวข้อ ประเด็น หรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมในเชิงลึก ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
นน 8203 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
หัวข้อ ประเด็น หรือกรณีศึกษาร่วมสมัยที่น่าสนใจและมีความเข้มข้น เฉพาะทาง เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ในระดับดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตศึกษา
นน 8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
ปรัชญาแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ จุดเด่น และจุดด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณประเภทต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเดลไฟล์ การเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัย สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยขั้นต้น และขั้นสูง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการประมวลผลการวิจัย การจัดทำรายงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยด้วยการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอในการประชุมวิชาการ
นน 8101 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ธรรมชาติของการแสวงหาความรู้เชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย เชิงคุณภาพ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ การตีความ และสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและฝึกปฏิบัติระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทต่างๆ อาทิ การศึกษากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเอกสาร การสังเคราะห์งานวิจัย และการวิจัยเชิงสังเกต การศึกษาชาติพันธุ์วรรณ
นน 9900 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นน 8204 สื่อ ประเด็นสาธารณะและความเกี่ยวพัน
รายวิชานี้สนใจเรื่องการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสาธารณะ ประชาสังคม และการแก้ปัญหาสังคม หัวข้อที่สนใจประกอบด้วยเรื่องวิวัฒนาการของทัศนคติพลเมือง ความชอบ ความรู้และพฤติกรรม สื่อและเทคโนโลยีในฐานะทรัพยากรเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งความจริงเสมือน ความจริงเสริม ความจริงผสม โดยเสริมพลังพลเมือง เคลื่อนไหวสังคม และหนุนสร้างแนวร่วม บทบาทของสื่อในการก่อรูปและสะท้อนวาระของนโยบายและการตัดสินใจ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ด้านความเห็นสาธารณะและเนื้อหาสื่อ การสร้างและประเมินผ
นน 8205 สื่อ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
รายวิชานี้ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิพากษ์ จากสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการตรวจสอบการสร้างวิธีแสดงออกของสื่อในวัฒนธรรมดิจิทัลที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะสื่อแนวใหม่ที่เป็นเครื่องมือสำหรับชีวิตสาธารณะและประชาสังคม การศึกษาใช้แนวทางทฤษฎีจากปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ภาพยนตร์ศึกษา และวัฒนธรรมศึกษาในการสะท้อนประเด็นบทบาทของสื่อและการสื่อสาร ในเรื่องอัตลักษณ์ ภาพเหมารวม การรับรู้ ธรรมเนียมจริยธรรมทางสังคม เละเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสื่อดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติสร้างสรรค์ นัยที่มีต่อสังคมและ
นน 8206 การสื่อสารระดับโลกและสื่อ
รายวิชานี้สำรวจความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของสื่อและข้อมูลข่าวสาร ในด้านพลเมืองและอัตลักษณ์ การอพยพและคนพลัดถิ่น ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ สิทธิมนุษยชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม เสรีนิยมใหม่และเศรษฐศาสตร์การเมืองของความไม่เท่าเทียม สงครามและภูมิรัฐศาสตร์ ข้อตกลงและการกำหดนโยบายของสื่อระหว่างประเทศ มุมมองครอบคลุมพัฒนาการทางสากลของศาสตร์หลังอาณานิคมศึกษา ระบบสื่อเปรียบสังคมวิทยาทางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมวิพากษ์ สตรีนิยมข้ามชาติ ความทันสมัยทางเลือก ประวัติศาสตร์ความทรงจำวิพาก
นน 8000 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
บทบาทหน้าที่ ความสำคัญและผลกระทบของการสื่อสารต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ในระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และโลก ทฤษฎีแนวคิดการสื่อสารสาขาต่างๆ กระบวนการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ การสร้างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ วิธีการสร้างทฤษฎีทางสังคม การประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ กับศาสตร์การสื่อสารขั้นสูง รวมถึงทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) ปรัชญาแนวคิดของสำนักวัฒนธรรมศึกษาด้านสื่อและการสื่อสาร ปรัชญาแนวคิดหลังสมัยใหม่
นน 8002 นวัตกรรมการจัดการทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
มโนทัศน์ วัตถุประสงค์ กระบวนการของการจัดการทางการสื่อสารสาขาต่างๆ ในสังคมสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอ การจัดการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อใหม่และสื่อเครือข่ายสังคมเพื่อประโยชน์ของการสื่อสาร เปรียบเทียบบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทางการสื่อสาร นวัตกรรมของการจัดการทางการสื่อสาร กำหนดกลยุทธ์การจัดการทางการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา เพื่อการป
นน 8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 หน่วยกิต
ปรัชญาแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ จุดเด่น และจุดด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณประเภทต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเดลไฟล์ การเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัย สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยขั้นต้น และขั้นสูง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการประมวลผลการวิจัย การจัดทำรายงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยด้วยการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอในการประชุมวิชาการ
นน 8101 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 หน่วยกิต
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ธรรมชาติของการแสวงหาความรู้เชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย เชิงคุณภาพ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ การตีความ และสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและฝึกปฏิบัติระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทต่างๆ อาทิ การศึกษากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเอกสาร การสังเคราะห์งานวิจัย และการวิจัยเชิงสังเกต การศึกษาชาติพันธุ์วรรณ
นน 8200 นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
ศาสตร์และศิลป์ของการกำหนดนโยบาย และแผนการสื่อสารแบบต่างๆ ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการด้านการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ของธุรกิจการสื่อสารกับธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร รวมทั้งปัจจัยภายนอก สภาพการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อาทิ การสื่อสารองค์การ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสารสนเทศ ขั้นตอนและกระบวนการกำหนดนโยบายและแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเสี่ย
นน 8201 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารและสังคม 3 หน่วยกิต
ประเด็นปัญหากระแสสำคัญ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสาขาต่างๆ ประเด็นการสื่อสาร และนวัตกรรมการสื่อสารในสังคมไทย และสังคมโลก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบบริบททางสังคม ระบบอุตสาหกรรมสื่อและตลาดสารสนเทศ การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายในหลากหลายภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการสื่อสารกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในมิติต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
นน 8202 การสัมมนาประเด็นใหม่ทางนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
การสัมมนา หัวข้อ ประเด็น หรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมในเชิงลึก ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
นน 8203 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หน่วยกิต
หัวข้อ ประเด็น หรือกรณีศึกษาร่วมสมัยที่น่าสนใจและมีความเข้มข้น เฉพาะทาง เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ในระดับดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตศึกษา
นน 9901 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพื่อจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม
ภส 6000 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
การทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรื่องที่อ่าน
นน 8301 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดและบูรณาการสื่อ การออกแบบและผลิตเนื้อหาสำหรับการตลาดที่สามารถโน้มน้าวใจและสร้างความประทับใจ การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดหัวข้อศึกษาครอบคลุม ประเภทของเนื้อหา การเล่าเรื่อง พื้นฐานของการออกแบบภาพ การปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้บริโภค และเข้ากับช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย การส่งเนื้อหาไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไวรัล
นน 8300 แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค
รายวิชานี้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ทางการตลาด ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งการตัดสินใจ และสิ่งที่แสดงออก การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบคาดการณ์และโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานของการคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก
นน 4001 จริยธรรมการสื่อสารและกฎหมายในยุคดิจิทัล
รายวิชานี้ มุ่งเน้นจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติทางวิชาชีพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนสาขาต่างๆ การกำกับดูแลขององค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทของผู้รับสารในการมีส่วนร่วมกับการกำกับดูแลผลกระทบของสื่อต่อสังคม ความรู้เท่าทันสื่อและความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
นน 8204 สื่อ ประเด็นสาธารณะและความเกี่ยวพัน
รายวิชานี้สนใจเรื่องการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสาธารณะ ประชาสังคม และการแก้ปัญหาสังคม หัวข้อที่สนใจประกอบด้วยเรื่องวิวัฒนาการของทัศนคติพลเมือง ความชอบ ความรู้และพฤติกรรม สื่อและเทคโนโลยีในฐานะทรัพยากรเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งความจริงเสมือน ความจริงเสริม ความจริงผสม โดยเสริมพลังพลเมือง เคลื่อนไหวสังคม และหนุนสร้างแนวร่วม บทบาทของสื่อในการก่อรูปและสะท้อนวาระของนโยบายและการตัดสินใจ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ด้านความเห็นสาธารณะและเนื้อหาสื่อ การสร้างและประเมินผ
นน 8205 สื่อ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
รายวิชานี้ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิพากษ์ จากสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการตรวจสอบการสร้างวิธีแสดงออกของสื่อในวัฒนธรรมดิจิทัลที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะสื่อแนวใหม่ที่เป็นเครื่องมือสำหรับชีวิตสาธารณะและประชาสังคม การศึกษาใช้แนวทางทฤษฎีจากปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ภาพยนตร์ศึกษา และวัฒนธรรมศึกษาในการสะท้อนประเด็นบทบาทของสื่อและการสื่อสาร ในเรื่องอัตลักษณ์ ภาพเหมารวม การรับรู้ ธรรมเนียมจริยธรรมทางสังคม เละเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสื่อดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติสร้างสรรค์ นัยที่มีต่อสังคมและ
นน 8206 การสื่อสารระดับโลกและสื่อ
รายวิชานี้สำรวจความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของสื่อและข้อมูลข่าวสาร ในด้านพลเมืองและอัตลักษณ์ การอพยพและคนพลัดถิ่น ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ สิทธิมนุษยชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม เสรีนิยมใหม่และเศรษฐศาสตร์การเมืองของความไม่เท่าเทียม สงครามและภูมิรัฐศาสตร์ ข้อตกลงและการกำหดนโยบายของสื่อระหว่างประเทศ มุมมองครอบคลุมพัฒนาการทางสากลของศาสตร์หลังอาณานิคมศึกษา ระบบสื่อเปรียบสังคมวิทยาทางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมวิพากษ์ สตรีนิยมข้ามชาติ ความทันสมัยทางเลือก ประวัติศาสตร์ความทรงจำวิพาก
นน 5000 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ความหมายและลักษณะของการวิจัยการสื่อสาร ประเภทของการวิจัยการสื่อสาร การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ประเภทต่างๆ การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในเชิงตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลเชิงพรรณนา และการเขียนรายงานผลการวิจัย การสรุปอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะอย่างมีแบบแผน การเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอ และการประเมินคุณภาพงานวิจัย
นน 5001 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มโนทัศน์ของการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นต้นและขั้นสูง ที่ใช้ในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ และใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การเลือกสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัย วิธีทางสถิติที่ศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวประกอบ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม การวิเคราะห์เพื่อจำแนกและการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล
นน 5002 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
ทฤษฎีและแนวคิดสำคัญเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและชีวิตประจำวันระดับบัณฑิตศึกษา การสื่อสารในบริบทต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม/องค์กร การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
นน 5003 ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเล่าเรื่อง 3 หน่วยกิต
แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ระบบ กระบวนการและวิธีการในการส่งเสริมและกระตุ้นพลังความคิดทางด้านบวกเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารและนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง เพื่อให้การสื่อสารนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ในมิติของ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
นน 5004 สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
พัฒนาการของสื่อ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายโทรศัพท์และการสื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทและอิทธิพลสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารต่อพลเมืองและสังคม
นน 5005 การบริหารการสื่อสารแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสารแบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการหลากหลายช่องทาง อาทิ การสื่อสารระหว่างบุคคล การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน สื่อสังคม สื่อดิจิทัล และสื่ออื่นๆ โดยเน้นกลยุทธ์การบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่ออัตลักษณ์ขององค์กร การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารการตลาด
นน 5006 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม 3 หน่วยกิต
แนวคิด กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม อาทิ การชี้แนะผ่านสื่อ การเจรจาต่อรอง และการประยุกต์ใช้ช่องทางการสื่อสาร เช่น สื่อพื้นบ้าน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน และสื่อใหม่ในการบริหารประเด็นทางสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีพันธมิตรในการก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นน 5007 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
แนวคิด นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบัน
นน 8000 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
บทบาทหน้าที่ ความสำคัญและผลกระทบของการสื่อสารต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ในระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และโลก ทฤษฎีแนวคิดการสื่อสารสาขาต่างๆ กระบวนการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ การสร้างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ วิธีการสร้างทฤษฎีทางสังคม การประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ กับศาสตร์การสื่อสารขั้นสูง รวมถึงทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) ปรัชญาแนวคิดของสำนักวัฒนธรรมศึกษาด้านสื่อและการสื่อสาร ปรัชญาแนวคิดหลังสมัยใหม่
นน 8002 นวัตกรรมการจัดการทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
มโนทัศน์ วัตถุประสงค์ กระบวนการของการจัดการทางการสื่อสารสาขาต่างๆ ในสังคมสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอ การจัดการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อใหม่และสื่อเครือข่ายสังคมเพื่อประโยชน์ของการสื่อสาร เปรียบเทียบบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทางการสื่อสาร นวัตกรรมของการจัดการทางการสื่อสาร กำหนดกลยุทธ์การจัดการทางการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา เพื่อการป
นน 8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 หน่วยกิต
ปรัชญาแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ จุดเด่น และจุดด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณประเภทต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเดลไฟล์ การเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัย สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยขั้นต้น และขั้นสูง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการประมวลผลการวิจัย การจัดทำรายงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยด้วยการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอในการประชุมวิชาการ
นน 8101 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 หน่วยกิต
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ธรรมชาติของการแสวงหาความรู้เชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย เชิงคุณภาพ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ การตีความ และสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและฝึกปฏิบัติระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทต่างๆ อาทิ การศึกษากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเอกสาร การสังเคราะห์งานวิจัย และการวิจัยเชิงสังเกต การศึกษาชาติพันธุ์วรรณ
นน 8200 นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
ศาสตร์และศิลป์ของการกำหนดนโยบาย และแผนการสื่อสารแบบต่างๆ ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการด้านการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ของธุรกิจการสื่อสารกับธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร รวมทั้งปัจจัยภายนอก สภาพการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อาทิ การสื่อสารองค์การ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสารสนเทศ ขั้นตอนและกระบวนการกำหนดนโยบายและแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเสี่ย
นน 8201 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารและสังคม 3 หน่วยกิต
ประเด็นปัญหากระแสสำคัญ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสาขาต่างๆ ประเด็นการสื่อสาร และนวัตกรรมการสื่อสารในสังคมไทย และสังคมโลก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบบริบททางสังคม ระบบอุตสาหกรรมสื่อและตลาดสารสนเทศ การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายในหลากหลายภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการสื่อสารกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในมิติต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
นน 8202 การสัมมนาประเด็นใหม่ทางนิเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
การสัมมนา หัวข้อ ประเด็น หรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมในเชิงลึก ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง และสาขาที่เกี่ยวข้อง
นน 8203 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 หน่วยกิต
หัวข้อ ประเด็น หรือกรณีศึกษาร่วมสมัยที่น่าสนใจและมีความเข้มข้น เฉพาะทาง เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ในระดับดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตศึกษา
นน 8303 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
รายวิชานี้มุ่งเน้นการวางแผนและจัดการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่โดยมีนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญ หลักการและกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล การสร้าง แบรนด์ ทฤษฎีทางการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการเข้าใจผู้บริโภค การวางแผนการใช้สื่อ แนวทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ การวางแผนการสื่อสารระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรม การนำเสนอแผนงานรณรงค์การสื่อสารการตลาด
นน 9900 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ ในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง โดยอยู่ในความดูแล และคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎี ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองรวม 2 เรื่อง
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพื่อจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม
นน 8302 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า
รายวิชานี้ศึกษาสร้างความรู้ในการสื่อสารบริษัทและองค์กร แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติการเกี่ยวกับอัตลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดจนศึกษากระบวนการและกลยุทธ์การบริหารตราสินค้าเพื่อสร้างภาวะผู้นำและคุ้มค่าอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์วางแผนกิจกรรมและกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อสังคม การแพร่กระจายเพื่อประยุกต์กลยุทธ์แบรนด์ ทั้งผู้บริโภคภายนอกและพนักงานภายในองค์กร
ภส 6000 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
การทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรื่องที่อ่าน
นน 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รายวิชานี้จะเป็นการวิจัยในประเด็นหรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ อันเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ส่งผลโดยตรง โดยอ้อม และผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ สังคมรวมและสังคมโลก
นน 9004 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อค้นคว้าและวิจัย โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เวลาทำการ

 • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
 • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม


 • จันทร์-ศุกร์: 9:00น. to 16:00น.
 • เสาร์-อาทิตย์: 9:00น. to 16:00น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 • การเรียนการสอนภาษาไทย
 • แบบ 1 (1.1) ประมาณ : 541,500
 • แบบ 2 (2.1) ประมาณ : 667,500
 • แบบ 2 (2.2) ประมาณ : 973,500


 • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • แบบ 1 (1.1) ประมาณ : 829,500
 • แบบ 2 (2.1) ประมาณ : 931,500
 • แบบ 2 (2.2) ประมาณ : 1,225,500

รายละเอียดการรับสมัคร

http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php