หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆ แบบสหวิทยาการเป็นหลักสูตรที่นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกแผนการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เปิดสอนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 3 แบบได้แก่
- แบบ 1(1.1) (ผู้สำเร็จปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
- แบบ 2(2.1) (ผู้สำเร็จปริญญาโท) 54 หน่วยกิต
- แบบ 2(2.2) (ผู้สำเร็จปริญญาตรี) 90 หน่วยกิต


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

The expected learning outcomes (ELOs)

Program Level ELO 1.

บัณฑิตจากหลักสูตรฯต้องมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีนิเทศศาสตร์นวัตกรรมในวิชาชีพและแนวทางทำงานในสิ่งแวดล้อมดิจิทัล

Program Level ELO 2.

บัณฑิตจากหลักสูตรฯต้องมีความสามารถกำหนดวิธีการวิจัยในด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ อันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่

Program Level ELO 3.

บัณฑิตจากหลักสูตรฯต้องมีทักษะในการสร้างสรรค์ออกแบบการสื่อสารที่ตอบสนองต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมการสื่อสาร

Program Level ELO 4.

บัณฑิตจากหลักสูตรฯต้องมีทักษะในการพัฒนาเครือข่ายสังคมดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ

Program Level ELO 5.

บัณฑิตจากหลักสูตรฯ นำเสนอนวัตกรรมทางออกในวิชาชีพการสื่อสารและแนวปฏิบัติด้านดิจิทัล

Program Level ELO 6.

บัณฑิตจากหลักสูตรฯ เลือกคุณค่ามาตรฐานระดับชาติ นานาชาติ และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการสื่อสารและแนวปฏิบัติดิจิทัล

Program Level ELO 7.

บัณฑิตจากหลักสูตรฯต้องเป็นผู้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพและยังต้องแสดงบทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมจรรยาบรรณและจริยธรรมในการสื่อสาร

Image

โอกาสในการประกอบอาชีพ

career opportunities

- นักบริหารด้านการสื่อสารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน
- ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางด้านการสื่อสาร
- อาชีพที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์
- อาชีพอิสระอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร

#หมวดวิชาหลักสูตรแบบ 1 (1.1))หลักสูตรแบบ 2 (2.1)หลักสูตรแบบ 2 (2.2)
1หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต
2หมวดวิชาพื้นฐาน--24 หน่วยกิต
3หมวดวิชาหลักอาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
4หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัยอาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
5หมวดวิชาเลือกอาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต6 หน่วยกิต6 หน่วยกิต
6สอบวัดคุณสมบัติสอบในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาภายหลังเรียนรายวิชาครบภายหลังเรียนรายวิชาครบ
7วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต48 หน่วยกิต36 หน่วยกิต48 หน่วยกิต

รวม48 หน่วยกิต54 หน่วยกิต90 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆแบบสหวิทยาการ เป็นหลักสูตรที่นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ในมุมมองที่ต่างจากอดีตและเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้านทั้ง เทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการสังเคราะห์การวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกแผนการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

 • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
 • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม


 • เสาร์-อาทิตย์: 9:00น. - 16:00น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 • การเรียนการสอนภาษาไทย (หน่วยกิตละ 10,000 บาท)
 • แบบ 1 (1.1) ประมาณ : 541,500
 • แบบ 2 (2.1) ประมาณ : 667,500
 • แบบ 2 (2.2) ประมาณ : 973,500


 • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (หน่วยกิตละ 16,000 บาท)
 • แบบ 1 (1.1) ประมาณ : 829,500
 • แบบ 2 (2.1) ประมาณ : 931,500
 • แบบ 2 (2.2) ประมาณ : 1,225,500


รายละเอียดการรับสมัคร

http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php