รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เล่ม 2

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เล่ม 2