อาจารย์ประจำ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

อาจารย์ประจำ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

 • ชื่อ :รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3758
 • อีเมล์ : gscm@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :อบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Communication) The University of Canberra, Australia
 • Certificate III (Information Technology, Multimedia) Australian Business Academy, Australia.

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :งานวิจัยด้าน :Health Communication, HIV/AIDS Communication, International Communication, Intercultural Communication and Development Communication

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • อุษา บิ้กกิ้นส์.(2550) ทฤษฎีและแนวคิดนิเทศศาสตร์พัฒนาการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อุษา บิ้กกิ้นส์.(2553). แนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่นครแห่งการอ่านที่ยั่งยืน(ถอดบทเรียน). กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • อุษา บิ้กกิ้นส์.(2555). การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ชุดเครื่องมือและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชน. กรุงเทพฯ : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน(สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • Thai Telecentres and E-Development between Urban and Rural Areas นำเสนอใน International Conference on Communication for Development in the Information Age: Extending the Benefits of Technology for All 7-9 January, 2003 โดย Global Communication Research Association ประชุมที่ Banaras Hindu University, Varanasi, India.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์.(2550) ทฤษฎีและแนวคิดนิเทศศาสตร์พัฒนาการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Asian Communication Handbook 2008 Thailan
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ. วารสารสุทธิปริทัศน์. 26(80). 147-161.
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจในไทย เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ (ผู้เขียน นางสาวปาริชาติ แสงอัมพร)
 • การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ (ผู้เขียน นางสาวดวงกมล ชื่นจิต)
 • กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding) กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์ (ผู้เขียน นายดนัย ศิมานนท์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ผู้เขียน นายกำพล แสงทรัพย์สิน)
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรมกระดาษจากคันนา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) (ผู้เขียน นางสาวภาธินี ศรัทธาธรรมกุล)
 • กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding) กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์ (ผู้เขียน นายดนัย ศิมานนท์)
 • การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ผู้เขียน นางสาวฉัตรพร ทรงนวรัตน์)
 • การเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านอินเตอร์เน็ต (ผู้เขียน นางสาวสุลีวัลย์ เศรษฐสวัสดิ์)
 • ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : อินสตาแกรม (ผู้เขียน นางสาวปาจรีย์ เชาวน์ศิริ)
 • อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมของวัยรุ่น : กรณีศึกษา รายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต (ผู้เขียน นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข)
 • อิทธิพลการบอกต่อแบบปากต่อปากบนเว็ปไซต์นะนำร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวเยาวลักษณ์ ทับทิมทอง)
 • กลวิธีการสื่อสารองค์การผ่านสื่อใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ (ผู้เขียน นางสาวณัฏฐนันทน์ สิทธิพงษ์)
 • การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารแฝงทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ผ่านแฟนคลับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ผู้เขียน นางสาวสุวภัทร เจียมเงิน)
 • การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (K-mobile Banking Plus) ของธนาคารกสิกรไทยของกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวปิยาภา ศรีศิริ)
 • การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของบริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) ผ่านตราสัญลักษณ์ Godji ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นายภาณุ อุทะนุต)
 • การทำ Rebranding ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา (ผู้เขียน นางสาวมณฑ์อัสมภรณ์ วงค์หนัก)
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของนักหนังสือพิมพ์ไทยสู่การเป็นนักหนังสือพิมพ์ประชาชน (ผู้เขียน นายสุชาติ ศรีตะมา)
 • นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของ โรงภาพยนตร์ชุมชนกันตนา มูฟวี่มอลล์ (ผู้เขียน นายบวรทัช อุ่นวัฒนะ)
 • กิจกรรมรณรงค์ทางการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชนของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนเท่าเทียม (ผู้เขียน นางสาวสิริพันธุ์ กระแสร์แสน)
 • ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อของคนยุคเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย (ผู้เขียน นางนุดี หนูไพโรจน์)
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของนักหนังสือพิมพ์ไทยสู่การเป็นนักหนังสือพิมพ์ประชาชน (ผู้เขียน นายสุชาติ ศรีตะมา)
 • Brand Portfolio Strategy for Thai Fashion Company (Mrs.Kwanta Sirivajjanangkul)
 • Transformation of Newspaper Journalists to Civic Journalists in Thailand in Convergent Media Age (Suchat Sritama)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2557). โมเดลการรณรงค์เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาพของชุมชนเมือง” ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Biggins, O. (2556). Model development for communication campaigns to create healthy space at urban community in Thailand. Paper presented at The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion. Pattaya, Thailand.
 • Biggins, O. (2556). Factors on motorcycle drunk driving behavior in Bangkok metropolitan. Paper presented at GAPC Global Alcocol Policy Confereance 2013. COEX Convention Center Seoul, Korea.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2556). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2556). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2556). การพัฒนาโมเดลเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะของชุมชนเมือง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 48 ปี. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (2559). ไซเบอร์เซ็กส์กับทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น. วารสารสุทธิปริทัศน์. 30(ฉบับพิเศษ), 104-114.
 • Ousa Biggins. Health Communication System at Klongchan Housing Community.
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2559). โครงการกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2558). โครงการ “ติดตามการประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ. กรุงเทพฯ, สกว.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2558). โครงการประเมินติดตามผล และเสนอรูปแบบการรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะของแผนงงานมูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ. กรุงเทพฯ, สสส.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2557). โครงการ ประเมินผลแผนงานมูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัวและสำนักงานเครือข่าย ลดอุบัติเหตุ. กรุงเทพฯ, สสส.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2555). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับ และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2555). ไซเบอร์เซ็กส์กับทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น. กรุงเทพฯ.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2555). การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ชุดเครื่องมือและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชน. กรุงเทพฯ
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2553-2554). โครงการการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2554). ชุดเครื่องมือการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. (ปี 2554). โครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ”สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบาก. กรุงเทพฯ.
 • อุษา บิ้กกิ้นส์, ทัศนีย์ ศิริวรรณและฉัตรฉวี คงดี. (2558). การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2558. สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
 • อุษา บิ้กกิ้นส์. การดำเนินงานของมูลนิธิเมาไม่ขับและสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ในรอบ 10 ปี (2548-2558) และรูปแบบการรณรงค์ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).