อาจารย์ประจำ รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง

รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง

อาจารย์ประจำ รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง

 • ชื่อ :รศ.ดร. ประทุม ฤกษ์กลาง
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3758-9
 • อีเมล์ : gscm@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :งานวิจัยด้าน :Health Communication, HIV/AIDS Communication, International Communication, Intercultural Communication and Development Communication

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • อการสื่อสารภายในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. หน้า 45-59. Bu Academic Review. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545.
 • อFamily Communication Patterns and Exposure of Bangkok Juveniles to Mass Media.pp.30-36. Media Asia. Volume 15 number 1 1988.
 • อพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความต้องการข่าวสารพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย. หน้า 69-84. Bu Academic Review. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552.
 • อนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Buddhist Communication for Peace and Happiness of Mankind: The Future Trend in Human Communication. ที่ Hawaii สหรัฐอเมริกา ปี 2007
 • อนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมนานาชาติ spices 2008 ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย หัวข้อเรื่อง Selective Exposure, Uses, and Need about Buddhism Information Among Thai Buddhists. August, 2008.
 • อ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินและติดตามผลการฝึกสมาธิของนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา 28 เมษายน 2553
 • อ การจัดการความเครียด เติมความสุข เพื่อประสิทธิผลในการทำงาน วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานธรรมะ การแสวงหาขช้อมูลข่าวสารธรรมะ การเป็นคนดี และความสุข : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วารสาร BU ACADEMIC REVIEW Year X The 48th Anniversary of Bangkok University, 2010.
 • อความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงานวิชาชีพประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจในชีวิตของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล วารสาร BU ACADEMIC REVIEW Year X The 48th Anniversary of Bangkok University, 2010.
 • อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเมือง การมีส่วนรวมทางการเมืองและความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล วารสาร BU ACADEMIC REVIEW Year X The 48th Anniversary of Bangkok University, 2010. การรับรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑ, วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554
 • Pratoom Rerkkang, Apichat Puksawadde and Peera Jirasophon. (2015). Strategic Public Relations through Online Social Media. Journal of Public Relations and Advertising, 8(2), 15-27.
 • ประทุม ฤกษ์กลาง, เอมิการ์ ศรีธาตุ. พฤติกรรมการใช้และการรับรู้อิทธิพลของสื่อดิจิทัลต่อเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 11(3), 20-31.
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ กลวิธีประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงาน (ผู้เขียน นายฉันทกร แก้วเกษ)
 • กลยุทธ์การนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อยูทูบ (YouTube) (ผู้เขียน นายเดชพัฒน์ มั่นคงหัตถ์)
 • พฤติกรรมการการเปิดรับชม และความพึงพอใจต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้เขียน นายอชิระ ดวงหอม)
 • พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทยของประชาชนคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวภาพพิมพ์ เพชรศิริ)
 • พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวปัทมา แย้มไพเราะ)
 • ภาพลักษณ์ และความภักดี ในตราสินค้าของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) (ผู้เขียน นางสาวกัญญาภัทร คงนนท์)
 • ประสิทธิภาพของสื่อใหม่ต่อการเผยแพร่พุทธศาสนาของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ (ผู้เขียน น.ส.ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม)
 • กลยุทธการเผยแพร่ศาสนาพุทธนิกายเซนของพระ ติช นัท ฮันห์ (ผู้เขียน นายณัฐภัทร์ พงษ์เสาร์)
 • ปัจจัยการเปิดรับการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณี พรเกษมคลินิก (ผู้เขียน นางสาวพลอยณัชชา เลิศพิชชาพัชร์)
 • พฤติกรรมการเปิดรับข่าวผ่านเฟสบุ๊คของประชาชน GenY ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวศิริลักษณ์ คำไวโย)
 • พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในเว็ปไซต์ข่าวสดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นายชาญณรงค์ บุบผาแดง)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของสินค้าสมาร์ทโฟนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตอบสนองของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวพิมพ์สิริ หอมดอก)
 • อิทธิพลของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การตลาดในสื่อนิตยสารสตรีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวณัชชา เพิ่มสุวรรณ)
 • พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ Qikplay (ผู้เขียน นางสาวณัฐภรณ์ ชวนสนิท)
 • การเปิดรับข่างสารร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างสุขภาพและความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวดวงกมล เคหะเสถียร)
 • ความสัมพันธ์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่มีผลกับความจงรักภักดีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวพิชญานิน ทิพย์รักษ์)
 • นวัตกรรมการจัดการสื่อสารภายในองค์การเพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อพนักงานขององค์การและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์การชั้นนำของประเทศไทย (ผู้เขียน นายสรัญญ์ เถระวงศ์)
 • นวัตกรรมการจัดการสื่อสารภาพลักษณ์ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยไทยสู่นานาชาติ กรณีศึกษา : หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประเทศไทย (ผู้เขียน นายณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ)
 • รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรฝึกอบรมภาครัฐบาล เอกชน และสถานศึกษาในประเทศไทย (ผู้เขียน นางสาวสุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์)
 • การพัฒนานวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย (ผู้เขียน นายอภิชัจ พุกสวัสดิ์)
 • รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรฝึกอบรมภาครัฐบาล เอกชน และสถานศึกษาในประเทศไทย (ผู้เขียน นางสาวสุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ (ผู้เขียน ณัฐภัทร์ พงษ์เสาร์)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • ประทุม ฤกษ์กลาง. (ปี 2559). การรับรู้ การมีส่วนร่วมและอิทธิพลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประทุม ฤกษ์กลาง. (ปี 2558). การใช้สื่อสังคมและการรู้สื่อสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Rerkklang, P. (2557). The Effect of Information Seeking about Dhama, Buddhist Practices and Sufficiency Economy Practices on the Happiness of Bangkok people. Paper presented at Asia Pacific Social Science Conference Program. Kyoto, Japan.
 • ประทุม ฤกษ์กลาง. (ปี 2556). การเปิดรับข่าวสารภาพลักษณ์นักการเมือง ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขคกรุงเทพฯและปริมณฑล. BU Academic Review.
 • Pratoom Rerkklang. (2016). Thailand Tourism Images and Behaviors of Thai people in Bangkok and Metropolitan. International Conference on “Business Economics, Social Science & Humanities” (BESSH-2016), Tokyo Japan
 • Rerkklang P. (2017). Thailand Tourism Images and Behaviors of Thai people in Bangkok and Metropolitan. International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 3(3), 122-128.
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • ประทุม ฤกษ์กลาง. (ปี 2559). โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความผาสุกและความสุขของคนชราในประเทศไทย. กรุงเทพฯ. สำนักวิจัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ประทุม ฤกษ์กลาง. (ปี 2555). การรับรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล. กรุงเทพฯ.
 • ประทุม ฤกษ์กลาง. (ปี 2555). การใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล. กรุงเทพฯ.
 • ประทุม ฤกษ์กลาง. (ปี 2555). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความต้องการและความพึงพอใจการดำเนินประชาสัมพันธ์ทางการเมืองรัฐบาลของประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล. กรุงเทพฯ.