อาจารย์ประจำ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

อาจารย์ประจำ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

 • ชื่อ :ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3752
 • อีเมล์ : are.hong@gmail.com

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนานในวงการการจัดการแสดงเปิดตัวสินค้า งานประชุม สัมมนาต่างๆ ทำให้ท่านอาจารย์มีความชำนาญหลายๆด้าน อทิ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การเขียนนำเสนอความคิด แข่งขันเสนอความคิดใหม่ๆ การผลิตสื่อทางภาพและเสียง รวมถึงการบริหาร ลูกค้า ทีมงาน ต้นทุน ของโครงการต่างๆ นอกจากนั้นท่านอาจารย์ยังมีอาชีพอิสระในการภาคโฆษณาและสารคดีสั้นทางวิทยุ จากประสบการณ์การทำงานที่กล่าวมาจึงทำให้ท่านอาจารย์ มีความสนใจเป็นพิเศษในศาสตร์ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานทางด้านนิเทศน์ ท่านอาจารย์สำเสร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่ มหาวิทยาลัย Macquarie ประเทศ Australia โดยการศึกษาวิจัยมุ่งเน้นไปที่ กระบวนการและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้กำกับงานพิธีเปิดและปิด Olympic Games
 • Ph.D. in Media, Music and Cultural Studies, Macquarie University, Sydney, Australia, 2012
 • M.A. in International Communication, Macquarie University, Sydney, Australia, 2006
 • B.A. in Mass Communication, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand, 1997

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :การจัดการความคิดสร้างสรรค์ กับ การสื่อสาร
 • การจัดการความคิดสร้างสรรค์ กับ การริเริ่มสื่อสังคมสมัยใหม่
 • การจัดการความคิดสร้างสรรค์ กับ งานพิธีเฉลิมฉลองในระดับนานาชาติ

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • Lattipongpun, W. (2016). The impact of mental thinking systems on idea generation: The Athens Olympic ceremony. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 7, 226-235.
 • Lattipongpun, W. (2016). Starbucks Coffee vs. Starbung Coffee: A win/win possibility on the trademark infringement issue. NIDA Case Research Journal, 8(2), 25-63
 • Lattipongpun, W. (2013). I am right, you are wrong: An idea for the production of the 2004 Athens Olympic ceremony. NIDA Case Research Journal, 5(1), 131-147.
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • นวัตกรรมทางวิธีคดิเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วสิาโล (ผู้เขียน นายวศิน ประดิษฐศิลป์)
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand (ผู้เขียน นายโกษม โกยทอง)
 • กระบวนการสื่อสารผ่านศิลปะการออกแบบแสงในงานกิจกรรมพิเศษในประทศไทย (ผู้เขียน นางสาวพิชากร บำรุงวงค์)
 • นวัตกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในมิติการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านกิจกรรมการละคร (Drama Activities) (ผู้เขียน นางอิศราพักตร์ สรรพศาสตร์)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสากลสุวรรณภูมิในสายตาผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ (ผู้เขียน นายอัศวิน ศรีทองพิมพ์)
 • อิทธิพลของศาสตร์ฮวงจุ้ยต่อสัญญะภาพสารในเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย (ผู้เขียน นางสาวภัทรา ธีระกุล)
 • การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารผ่านศิลปะบนใบหน้า โดย วินิจ บุญชัยศรี (ผู้เขียน นายกฤษดา ดาวแก้ว)
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน (ผู้เขียน นางสาวภัคชุดา อำไพพรรณ)
 • การนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในการเล่าเรื่องผ่านตัวละครในภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องโฟรเซ็น (ผู้เขียน นางสาวภวิณี ตึกดี)
 • รูปแบบสำหรับการสร้างสรรค์การสื่อสารนวนิยายในบริบทของมิรินเดอะมูน (Mirinthemoon) (ผู้เขียน นางสาวอรไท บัวทอง)
 • กระบวนการคิดสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารภาพยนต์เพศนอกกรอบในบริบท "รักแห่งสยาม" ของมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (ผู้เขียน ว่าที่ร้อยตรี เบญจรงค์ ถิระผลิกะ)
 • เฮลโล คิตตี้ในประเทศไทย: ความหมาย "นัย" บริบทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ผู้เขียน นางสาวนาวินี รอดแก้ว)
 • การจัดการการสื่อสารธุรกิจบริการศัลกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย (ผู้เขียน นางสาวปุณฑริกา รวิกุล)
 • Brand Portfolio Strategy for Thai Fashion Company (Mrs.Kwanta Sirivajjanangkul)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)