อาจารย์ประจำ ผศ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

ผศ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

อาจารย์ประจำ ผศ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

 • ชื่อ :ผศ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3752
 • อีเมล์ : are.hong@gmail.com

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :Ph.D. in Media, Music and Cultural Studies, Macquarie University, Sydney, Australia, 2012
 • M.A. in International Communication, Macquarie University, Sydney, Australia, 2006
 • B.A. in Mass Communication, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand, 1997

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :การจัดการความคิดสร้างสรรค์ กับ การสื่อสาร
 • การจัดการความคิดสร้างสรรค์ กับ การริเริ่มสื่อสังคมสมัยใหม่
 • การจัดการความคิดสร้างสรรค์ กับ งานพิธีเปิดปิดโอลิมปิกเกมส์
 • การจัดการความคิดสร้างสรรค์ กับ ธูรกิจสตาร์ทอัพ
 • แนวคิดเชิงออกแบบ กับ การสื่อสาร
 • สัญวิทยา กับ การสื่อสาร

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • Lattipongpun, W. (2016). Starbucks Coffee vs. Starbung Coffee: A win/win possibility on the trademark infringement issue. NIDA Case Research Journal, 8(2), 25-63
 • Lattipongpun, W. (2013). I am right, you are wrong: An idea for the production of the 2004 Athens Olympic ceremony. NIDA Case Research Journal, 5(1), 131-147.
 • Lattipongpun, W. (2016). The Impact of Mental Thinking Systems on Idea Generation: The Athens Olympic Ceremony. Paper presented at The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 7, 226-235. e-ISSN: 2357-1330 (ISI Thomson Reuters).
 • Lattipongpun, W. (2017). Fake or Genius: The Analysis of Trademark Idea Generation Methods. The 6th Global Conference on Business & Social Sciences. Bangkok..
 • วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ & ปุณฑริกา รวิกุล. (2021). ศาสน-บันเทิง: การสื่อสารการทำบุญตามหลัก พระพุทธศาสนาบนสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกระบวนคิดเชิงออกแบบ. วารสารศาสตร์, 15(1), 229-264.
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • นวัตกรรมทางวิธีคดิเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วสิาโล (วศิน ประดิษฐศิลป์)
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand (โกษม โกยทอง)
 • กระบวนการสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยแสงในบริบทงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (พิชากร บำรุงวงค์)
 • นวัตกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในมิติการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านกิจกรรมการละคร (Drama Activities) (อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสากลสุวรรณภูมิในสายตาผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ (อัศวิน ศรีทองพิมพ์)
 • อิทธิพลของศาสตร์ฮวงจุ้ยต่อสัญญะภาพสารในเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย (ภัทรา ธีระกุล)
 • การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารผ่านศิลปะบนใบหน้า โดย วินิจ บุญชัยศรี (กฤษดา ดาวแก้ว)
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน (ภัคชุดา อำไพพรรณ)
 • การนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในการเล่าเรื่องผ่านตัวละครในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องโฟรเซ่น (Frozen) “การผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ” (ภวิณี ตึกดี)
 • รูปแบบสำหรับการสร้างสรรค์การสื่อสารนวนิยายในบริบทของมิรินเดอะมูน (Mirinthemoon) (อรไท บัวทอง)
 • กระบวนการคิดสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารภาพยนต์เพศนอกกรอบในบริบทภาพยนตร์ เรื่อง รักแห่งสยาม ของมะเดี่ยว ชุเกียรติศักดิ์วีระกูล (เบญจรงค์ ถิระผลิกะ)
 • เฮลโล คิตตี้ในประเทศไทย: ความหมาย "นัย" บริบทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (นาวินี รอดแก้ว)
 • การจัดการการสื่อสารธุรกิจบริการศัลกรรมแปลงเพศ ในประเทศไทย (ปุณฑริกา รวิกุล)
 • Brand Portfolio Strategy for Thai Fashion Company (Kwanta Sirivajjanangkul)
 • การศึกษาศิลปะการถ่ายภาพแบบพรรณนา เพื่อสื่อสารเนื้อหา ความรัก และความสัมพันธ์ ของบุคคลในครอบครัว (อรภา พิชัยกุล)
 • THE INTERPRETATION OF MUSIC STYLES AMONG MUSIC STUDENTS IN BANGKOK (Peerawat Tan-intaraarj)
 • กลวิธีการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (สรัสนันท์ คำดีบุญ)
 • การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการทางสายตาของนิทรรศการบทเรียนในความมืด (อนุรักษ์ จันทร์ดำ)
 • สัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ (ปริญ เพชรสังข์)
 • การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวคิดธุรกิจประเภทเทศกาลดนตรีในประเทศไทย : แป๊ปซี่ พรีเซ้นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016 (ภัตติมา สืบสายสิงห์)
 • ปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจำประเทศไทย (ฉัตรชัย งามเลิศ)
 • ปัจจัย รูปลักษณ์ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (มธุรดา ไตรรักษ์)
 • การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการดำเนินธุกิจกัญชา: การศึกษา www.thecannabisth.com (2564) สุวรรณภางค์ วรรณา
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์., พิชากร บำรุงวงค์. (ปี 2559) การออกแบบแสงเพื่อการสื่อสาร ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย. วารสารการสื่อสารและการจัดการ.
 • วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์., ณปภา สุวรรณรงค์. (ปี 2561) กระบวนการความคิดสร้างสรรค์มิวสิควีโอเพลงไทยสากล: การประกอบสร้างความหมายสัญญะทางเพศและบทอัศจรรย์. วารสารนิเทศศาสตร์.
 • วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์., ปุณฑริกา รวิกุล. (ปี 2562) เนื้อหาสารกับกระบวนการแสวงหาข้อมูลของผู้รับบริการในอุตสาหกรรมศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ ประเทศไทย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์.
 • วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์., ฉัตรชัย งามเลิศ. (ปี 2560). ปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจำประเทศไทย. งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560.
 • วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์., ภัตติมา สืบสายสิงห์. (ปี 2560). นวัตกรรมการสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจเทศกาลดนตรีสากลในประเทศไทย: เป็ปซี่พรีเซ็นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016. 3rd Knowledge and Digital Society National Conference. กรุงเทพฯ.
 • วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์., พีรวัส ทันอินทรอาจ. (ปี 2559). ผลกระทบจากแนวดนตรีต่อการสร้างมโนภาพของนักเรียนดนตรี. นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ.
 • วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์., อนุรักษ์ จันทร์ดำ. (ปี 2559). รูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะของนิทรรศการบทเรียนในความมืด. Prodeeding: The 41st National and 5th International Graduate Research Conference. กรุงเทพฯ.
 • Cheyjunya, C., & Lattipongpun, W. (2021). Sustainable Fashion: Perception and Practice from Thailand. Development Economic Review, 15(1), 80-106.
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • วิเชียร ลัทธิพงศพันธ์. (ปี 2562). การจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสัญชาติไทยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • วิเชียร ลัทธิพงศพันธ์. (ปี 2563). โครงการนวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสื่อสารการทำบุญตามหลักพุทธศาสนาในสื่อสังคมออนไลน์สู่สังคมไทย 4.0. กรุงเทพฯ., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.