อาจารย์ประจำ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง

ดร.ธีรติร์ บรรเทิง

อาจารย์ประจำ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง

 • ชื่อ :ดร.ธีรติร์ บรรเทิง
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :
 • อีเมล์ : teerati.ban@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :Ph.D., Journalism and Communication, Tsinghua University, China, 2019
 • M.A. (Communication Arts), Chulalongkorn University, Thailand, 2011
 • B.A., Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology), Kasetsart University, Thailand, 2009

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :การทูตสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสร้างภาพลักษณ์แห่งชาติ การสร้างแบรนด์และการตลาดของเมือง สถานที่ และประเทศ การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอเชียตะวันออกศึกษาและจีนศึกษา

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • China’s education diplomacy: an examination of collaborative public diplomacy through Confucius Institutes in Thailand (Paper presented at the IAMCR 2018 conference in Eugene, Oregon, USA, June 20-24, 2018)
 • Banterng T. (2017). China’s image repair: the case of Chinese tourists on social media in Thailand. Global Media Journal. 15(29), 1-11. (SCOPUS Q4)
 • Banterng, T. (2011). Communication, Women, Child and Grandsire. Journal of Social Sciences and Humanities. 37 (1), 209-211. (in Thai)
 • Banterng, T. (2011). Media Worlds: Anthropology on New Terrain. Journal of Social Sciences and Humanities. 37 (2), 226-235. (in Thai)
 • Oranop, C., & Banterng, T. (2013, March). A Study of Broadcasting Self-regulation by Professional Organizations in Thailand: database and lesson learned. Paper presented at the meeting of the National Broadcasting and Telecommunication Commission, Thailand.
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)