อาจารย์ประจำ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง

ดร.ธีรติร์ บรรเทิง

อาจารย์ประจำ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง

 • ชื่อ :ดร.ธีรติร์ บรรเทิง
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :
 • อีเมล์ : teerati.ban@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :Ph.D. (Journalism and Communication), Tsinghua University, China, 2019
 • M.A. (Development Communication), Chulalongkorn University, Thailand, 2011
 • B.A., Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology), Kasetsart University, Thailand, 2009
 • ประสบการณ์การทำงานและการเรียน: อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม), Yunnan University, P.R. China 2019-present
 • ประสบการณ์การทำงานและการเรียน : แลกเปลี่ยนด้าน Brand Communication at Aarhus University, Denmark ปี 2017
 • ประสบการณ์การทำงานและการเรียน : แลกเปลี่ยนด้าน East Asian Media Studies and Public Policy, Hokkaido University, Japan ปี 2017
 • ประสบการณ์การทำงานและการเรียน : แลกเปลี่ยนด้าน Korean Wave โดยทุน U21/APRU Scholarship, School of Media & Communication, Korea University ปี 2016
 • ประสบการณ์การทำงานและการเรียน : บรรณาธิการข่าวทุนและการศึกษาต่างประเทศ www.eduzones.com และ www.interscholarships.com พ.ศ.2555-2558
 • ประสบการณ์การทำงานและการเรียน : ผู้ช่วยวิจัยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อไทย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2556
 • ประสบการณ์การทำงานและการเรียน : ผู้ช่วยวิจัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2554

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :การทูตสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสร้างภาพลักษณ์แห่งชาติ การสร้างแบรนด์และการตลาดของเมือง สถานที่ และประเทศ การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เอเชียตะวันออกศึกษาและจีนศึกษา

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • การสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าตกแต่งภายใน (Furnishing Product) ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาดในประเทศไทย (2564) สุมามาลย์ อนันนับ
 • ปัจจัยสื่อสารที่มีผลต่อธุรกิจขายตรงบริษัทสุพรีมเวิล์ดไวด์ จำกัด (2564) เจษฎา ลีลากิจกุล
 • รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล: กรณีศึกษาร้านกลิ่นหนังสือ (2564) ชนมน พาวงษ์
 • ปัจจัยการสื่อสารและกลยุทธ์การสื่อสารในการสร้างกลุ่มแฟนคลับของอาชีพสตรีมเมอร์เกม (2564) วนัชกร แก้วจินดา
 • การวิเคราะห์การตลาดเชิงเนื้อหาและการนำเสนออัตลักษณ์ของเพจตัวแม่และเพจลงทุนเกิร์ล (2564) อินทิรา อ่วมสอาด
 • รูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การสื่อสาร และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทาง Facebook LIVE กรณีศึกษาเพจ พิมรี่พายขายทุกอย่าง และ เพจฮาซัน อาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล (2564) ณัฐนิชา สิทธิหนิ้ว
 • การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กรณีศึกษาช้อปปี้ (Shopee) และ ลาซาด้า (Lazada) ในช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด-19
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • Banterng T. (2017). China’s image repair: the case of Chinese tourists on social media in Thailand. Global Media Journal. 15(29), 1-11. (SCOPUS Q4)
 • Banterng, T. (2011). Communication, Women, Child and Grandsire. Journal of Social Sciences and Humanities. 37 (1), 209-211. (in Thai)
 • Banterng, T. (2011). Media Worlds: Anthropology on New Terrain. Journal of Social Sciences and Humanities. 37 (2), 226-235. (in Thai)
 • Oranop, C., & Banterng, T. (2013, March). A Study of Broadcasting Self-regulation by Professional Organizations in Thailand: database and lesson learned. Paper presented at the meeting of the National Broadcasting and Telecommunication Commission, Thailand.
 • Banterng T. (2018). China’s education diplomacy: an examination of collaborative public diplomacy through Confucius Institutes in Thailand. (Paper presented at the IAMCR 2018 conference in Eugene, Oregon, USA.
 • Banterng, T. (2021). Creating country image through public diplomacy: the case of foreign media in Thailand (Paper presented at the IPSA's Virtual 26th World Congress of Political Science, Lisbon, Portugal, July 10-15, 2021)
 • Banterng, T. (2021). Cultural Tourism and Communication for Poverty Alleviation: The Case of Thailand’s Tourist Attractions along the Mekong River (Paper presented at the 6th International Conference on Communication and Management, Athens, Greece, August 1-5, 2021).
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ., ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา., .ธีรติร์ บรรเทิง., และ กรกช แสนจิตร (ปี 2563). การปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็น นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี). กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์.