ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 • ชื่อ :ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 • ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท
 • โทรศัพท์ :027273759
 • อีเมล์ :

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การกำกับดูแลและนโยบายสื่อ การรู้เท่าทันสื่อและความรอบรู้ดิจิทัล วารสารศาสตร์ดิจิทัล ประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการสิ่อสารประทุษวาจา การสื่อสารในกลุ่มผู้สูงอายุ

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :การกำกับดูแลและนโยบายสื่อ การรู้เท่าทันสื่อและความรอบรู้ดิจิทัล วารสารศาสตร์ดิจิทัล ประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการสิ่อสารประทุษวาจา การสื่อสารในกลุ่มผู้สูงอายุ

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • การสร้างข้อมูลเชิงภาพและการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยข้อมูลที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดของธุรกิจประเภทการให้บริการการลงทุนในประเทศไทย (2564) ชาติณา ปิลันธนดิลก
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. (2558). ฟรีทีวีกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ:บทสังเคราะห์ผลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ พ.ศ.2548-2558. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • Trisha T.C. Lin and Chanansara Oranop. (2016). Responding to media convergence: Regulating multi-screen television services in Thailand. Telematics and Informatics.
 • ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. (2560). การรู้เท่าทันการสื่อสารกับการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปสังคมไทยในยุคดิจิทัล. วารสารสุทธิปริทัศน์.
 • เบญจพร ศรีดี และ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. (2561). การวางกรอบข่าวอาชญากรรมที่ประสร้างผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหา กรณีคดี “นางสาวปรียานุช โนนวังชัย”. วารสารการสื่อสารมวลชน.
 • พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของผู้สูงอายุในประเทศไทย. วารสารการสื่อสารมวลชน.
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ., ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา., .ธีรติร์ บันเทิง., และ กรกช แสนจิตร (ปี 2563). การปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็น นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี). กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์.
 • ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. (ปี 2563). โครงการวิจัยพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality rating). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
 • ภานนท์ คุ้มสุภา, มนต์ ขอเจริญ, และ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. (2559). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: กษัตริย์ผู้สร้างกิจการเพื่อสังคม. วารสารสุทธิปริทัศน์.