อาจารย์ประจำ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 • ชื่อ :ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :027273759
 • อีเมล์ :

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)