คณบดี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

คณบดี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

 • ชื่อ :รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
 • ตำแหน่ง :คณบดี
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3692
 • อีเมล์ : kullatip@gmail.com

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :Post Graduate in New Media, University of Technology, Sydney, Australia
 • Ph.D (Education Technology), Northern lllinois University, USA
 • Dip. (Communication Studies), University of Oklahoma, Norman USA
 • MS. (Media Studies),West Chester University of Pennsyvania, USA
 • BA (การสื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ เว็บไซต์ Change.org (2558) , ปฎิภาณ ชัยช่วย

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :การสื่อสารสื่อใหม่ การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินผลทางการสื่อสาร การสื่อสารซีเอสอาร์ (CSR)

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของชุมชนในการเปิดรับและจัดการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ นโยบายของรัฐ (2545) ร่วมกับ รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์ และคณะ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง สื่อมวลชนและช่องว่างทางความรู้ระหว่างชุมชนเมืองและชนบทของไทย : บทเรียนเก่าทฤษฎีใหม่ (2547) ร่วมกับ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 13th AMIC Annual Conference, ‘Impact of New & Old Media on Development in Asia’, 1-3 July 2004, Bangkok, Thailand The Asian Media Information and Communication Center ( AMIC)
 • งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอุดมศึกษา (2547-2548) ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อจิตวิญญาณกับสุขภาวะ (2549-2551) ร่วมกับ ศาสตราจารย์กัญญา สุดบรรทัด ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • งานวิจัยประเมินผล โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (2549-2550) ร่วมกับ รศ. ดร.จริยา เสถบุตร ทุนอุดหนุนจากสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • งานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ (2551) นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ “สื่อกับจิตสาธารณะ” ในโครงการวิจัยชุดการสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง โครงการการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ (2553-2554) ร่วมกับ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • งานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินผลภายนอกแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และสนับสนุนภาคีเครือข่ายและชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ (2553-2554) ร่วมกับ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2556). การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 6 (2), 24-38.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, คริษฐ์ ลิ้มตระกูล. (2558). นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย.นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 19 (1), 163-178.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สุพิชญา เลิศประภานนท์. (2559). กลยุทธ์การสื่อสารของศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์การค้าและชุมชน. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9 (1), 1012-1024.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, ชิณสินธุ์ คลังทอง. (2559). การบริหารจัดการชุมชนเสมือน ในสื่อเกมออนไลน์. สุทธิปริทัศน์, 31 (98), 46-59.
 • Satararuji, K., Samutachak, B. (2015). Chat and Share: Digital Learning for Thai Teens. Paper presented at The 1st International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN. Bangkok, Thailand.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, ภูเบศร์ สมุทรจักร. (ปี 2558). "เหวี่ยง" และ "วีน" ออนไลน์...ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ประชากรและสังคม 2558"
 • Satararuji, K. (2016). Participatory Communication Process for Sustainable Development of the Lankila Phat Sports Field (Abs No. 59). Paper presented at The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health. Bangkok, Thailand.
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่ายเว็บไซต์เพื่อการรณรงค์ Change.org Public Issue Communication of Change.org (2559) ปฎิภาณ ชัยช่วย
 • การสื่อสารผ่านกิจกรรมเชิงสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง (2558) , สุพิชญา เลิศประภานนท์
 • การศึกษาเครือข่ายผูกปิ่นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพการตลาดของกลุ่มทำนาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (2558) , นภัสนันท์ อำไพ
 • ศึกษาภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมและผลกระทบต่อผู้รับสาร (2561) , อดิษฐ์ เมธยาภิรมย์
 • ศึกษาพัฒนาการรายการข่าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์และปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้รับชม (2558) , อังกูร ตะวันวง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของพิธีกรในรายการทางสื่ออินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (2558) , บุษลักษณ์ บัตรมาก
 • การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย (2558) , วาสิฏฐี ศรีติรัตน์
 • เลิฟซิกเดอะซีรี่ย์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านการเล่าเรื่องข้ามสื่อในบริบทชายรักชาย (2558) , ศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์
 • นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารการเมืองไทย: กรณีศึกษาการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (2557) , คริษฐ์ ลิ้มตระกูล
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร (2559) , ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ
 • กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย (2558) , กชมน ศรีรักษ์
 • การศึกษาวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ (2561) , อดิษฐ์ เมธยาภิรมย์
 • การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและทัศนคติของผู้บริโภคกับความเป็นกลางของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (2558) , อนุสรณ์ ศิริชาติ
 • กระบวนการสื่อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผุ้ดำเนินรายการเจาะข่าวตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) (2558) , บุษลักษณ์ บัตรมาก
 • กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทย (2559) , ชิณสินธุ์ คลังทอง
 • ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวีดีโอคลิปสำหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (2557) , มาริสา อานิต้า
 • นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย (อัครเพชร นทีรัยไทวะ)
 • การสื่อสารของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในโลกออนไลน์ (2558) , อนิรุทธ์ จารึกธรรม
 • พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น กรณีศึกษาละครฮอร์โมนวัยว้าวุ่น (ณัฐกานต์ มาลีรัตน์)
 • ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านรายการอินเตอร์เน็ตทีวี กรณีศึกษารายการ VRZO (ปริณวุฒิ สนธิรักษ์)
 • การศึกษาพฤติกรรมการเซลฟี่ (Selfie)ในแอพพลิเคชั่นไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (2557) , โชธร ศิริศากาวร
 • การสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสำหรับองค์กรธุรกิจไทย (ชนัฏา สัตย์ซื่อ)
 • การสื่อสารผ่านภาพอินโฟกราฟฟิกเพื่อการจัดการความรู้สู่ผู้พิการ (ปราง ธาระวานิช)
 • การสื่อสารทางการเงินเชิงปฏิสัมพันธ์ : การออกแบบระบบแนวคิดเชิงเกมในบริการธุรกรรมการลงทุนออนไลน์ (เอกชัย อางควนิช)
 • การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้างต่อสื่อรณรงค์การการเลิกสูบบุหรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร (2558) , ศิธาพิสุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
 • การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ (2559) , กิรณา สมวาทสวรรค์
 • การสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (2559) , ไพลิน เม้ยขันหมาก
 • การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนำไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2560) , กรกนก สนิทการ
 • การศึกษากระบวนการสื่อสารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการป่าในเมืองโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2560) , ชญานิษฐ์ เข็มกลัด
 • การศึกษาแนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย (2560) , อาลี ปรียากร
 • แรงจูงใจในการรับชมรายการทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) , พัชรนันท์ ด่านชัย
 • การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอของร้านอาหารออนไลน์และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ (2556) , มาลินี หลีทองหล่อ
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์ LINE เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส (2556) , รพิลักษณ์ หาญพานิช
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ BitTorrent ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) , ศรันย์ ชื่นวิจิตร
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด”เบอร์มงคล”ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส (2556) , เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
 • กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์สติ๊กเกอร์บนแอปพลิเคชันไลน์ของธนาคารกสิกรไทย (2557) , ภัทรพล เกยูรวงศ์
 • การศึกษาการสื่อสารแบบ E-Word of Mouth กรณีศึกษา ร้าน After You (2557) , ภัททิรา อุตตรนคร
 • การศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของเซเลบริตี้ผ่านอินสตาแกรม (2558) , ดลวรรณ แสงสุวรรณ
 • การสื่อสารศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษาการวิจารณ์ความเชื่อทางศาสนาบนเครือข่ายเฟซบุ๊ก (Facebook) (2558) , ธิติ ธิติวนิตกุล
 • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของผู้บกพร่องทางการเห็น (2558) , พัชรีญา เนาวสัยศรี
 • กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวของภาครัฐในกรุงเทพมหานคร (2560) , พิมพ์ชนก ปิติยานุวัฒน์
 • ส้มตำกับการสื่อสารชนชั้นทางสังคม (2558) , วรินทร์ธร กิจธรรม
 • บทบาทเยาวชนในการสืบทอดประเพณีนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (2558) , วริษฐา รุ่งสอาด
 • ครอบครัวกับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไลน์ (2558) , สานจิตต์ เกตุประสิทธิ์
 • บทบาทของผู้บริโภคสื่อในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเสนอเนื้อหาของสื่อที่ขัดหลักจริยธรรม (2558) อาษา นาคสวาสดิ์
 • การยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันวิดิโอแบบสตรีมมิ่ง LINE TV บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร (2559) , พิทยา เดชเดิม
 • การศึกษาการเรียนรู้ดิจิทัลของพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน) (2560) , กนกวรรณ ตระการจันทร์
 • การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเบเกอรี่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า กับการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตราเลอแปง (2560) , จักรพงษ์ พงษ์ไพบูลย์
 • นักแสดงหญิงกับการใช้อินสตาแกรมเพื่อการตลาดออนไลน์ (2560) , ชนันท์ภัทร์ เหมทานนท์
 • การศึกษาพัฒนาการของสื่อสารในองค์กรของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ธารทิพย์ รัตนวิจารณ์)
 • การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ (2560) , นัดดา ฉาบนาค
 • การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมผ่านผ้าทอไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2560) , พงศกร ใจดี
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดผ่านบุคคลผู้มีอิทธิพลกับการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนอินสตาแกรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (2560) , พนิดา ศิริศักดิ์
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับการศัลยกรรมปลูกผมของ ดีเฮชที คลีนิก (2560) , ภัทริน รุ่งฟ้าไพศาล
 • รูปแบบการสื่อสารของเฟซบุ๊กแฟนเพจหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (2560) อรรถชัย ใหญ่สว่าง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุเทพมหานคร (2561) , วิรัญชนา มาชวญานนท์
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (2561) , ณัฏฐ์พัชร์ โชติ์ธนากูล
 • กลยุทธ์การสื่อวารการตลาดเพื่อส่งเสริมการมท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดราชบุรีสำหรับนักท่องเที่ยววัยเกษียณ (2561) , อาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล
 • กลยุทธ์การสื่อสารของหมอดูในยุคดิจิทัล (2561) , ปวริศา ผลินยศ
 • แรงจูงใจในการรับชมรายการทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) , พัชรนันท์ ด่านชัย
 • การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอของร้านอาหารออนไลน์ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ (2556) , มาลินี หลีทองหล่อ
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์LINE เพื่อ ส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด(มหาชน) เอไอเอส) (2556) , รพิลักษณ์ หาญพานิช
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์LINE เพื่อ ส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด(มหาชน) เอไอเอส) (2556) , รพิลักษณ์ หาญพานิช
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์LINE เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด(มหาชน) เอไอเอส) (2556) , รพิลักษณ์ หาญพานิช
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ BitTorrent ของกลุ่มคนทางานในเขตกรุงเทพมหานคร (2556) , ศรันย์ ชื่นวิจิตร
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด“เบอร์มงคล”ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส (2556) , เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
 • กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์สติ๊กเกอร์บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ของธนาคารกสิกรไทย (2557) , ภัทรพล เกยูรวงศ์
 • การศึกษาการเรียนรู้ดิจิทัลของพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล จากัด (มหาชน) (2560) , กนกวรรณ ตระการจันทร์
 • การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเบเกอรี่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า กับการ ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ตราเลอแปง (2560) , จักรพงษ์ พงษ์ไพบูลย์
 • นักแสดงหญิงกับการใช้อินสตาแกรมเพื่อการตลาดออนไลน์ ชนันท์ภัทร์ (2560) , ชนันท์ภัทร์ เหมทานนท์
 • การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมผ่านผ้าทอไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2560) , พงศกร ใจดี
 • ปัจจยัการสื่อสารการตลาดผ่านบุคคลผู้มีอิทธิพลกับการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น บนอินสตาแกรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (2560) , พนิดา ศิริศักดิ์
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับการศัลยกรรมปลูกผม ของ ดีเฮชที คลินิก (2561) , ภัทริน รุ่งฟ้าไพศาล
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุเทพมหานคร (2561) , วิรัญชนา มาชวญานนท์
 • การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน BAM กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (2561) , จิรัญฌา สุขไทย
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์กับการรับรู้ของเยาวชน (2562) , ศศิน ศิริดานุภัทร
 • ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) กรณีศึกษา : เพจเสื้อผ้าแฟชั่นราคาส่ง byjibshop และเพจเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก By Pearly (2562) , ชนิดาภา ทรงม้า
 • การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์ปัญหาขยะวัดจากแดง (2562) , สรินทร์พรรณ ปวเรศวงศ์
 • การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภค กรณีศึกษา เก็ทฟู้ดดีลิเวอรี (2562) , กฤษดา จันทะวงค์
 • การเปิดรับข่าวสารและการตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือเสริมดวงชะตาของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน (2562) , สุธารา รักษา
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตราสินค้า น้ำดื่มสปริงเคิล(Sprinkle)ผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครสตาร์วอร์ส (2562) , ศศิณี หนูยศ
 • อัตลักษณ์ศิลปินเกาหลีวง TWICE ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทาให้เกิดกระแสนิยม (2562) , ธนกฤษ ชัยเบญจกุล
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานใน กรุงเทพมหานคร (2559) , ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ
 • การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่าน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ของผู้สูงอายุ (2559) , กิรณา สมวาทสวรรค์
 • การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์ปัญหาขยะวัดจากแดง (สรินทร์พรรณ ปวเรศวงศ์ 2562)
 • การสื่อสารการตลาดดิจิทัล และพฤติกรรมการใช้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (พิชญ์นันท์ วิมลรัตนชัยศิริ 2562)
 • การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภค กรณีศึกษา เก็ทฟู้ดดีลิเวอรี ( กฤษดา จันทะวงค์ 2562)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตราสินค้าน้ำดื่มสปริงเคิล(Sprinkle) ผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครสตาร์วอร์ส ( ศศิณี หนูยศ 2562)
 • การเปิดรับข่าวสารและการตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือเสริมดวงชะตาของกลุ่มผู้บริโภควัยทางาน (สุธารา รักษา 2562)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • Satararuji, K. and Samutachak, B. (2558). Chat and Share: Digital Learning for Thai Teens. Paper presented at The 1st International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN. Bangkok, Thailand.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2558). เทคโนโลยีสารสนเทศกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสารกับอาเซียน".
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่อสาร. ในประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Satararuji, K. (2556). The strategy and the use of marketing communication toos by tobacco companies. Paper presented at The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion. Pattaya, Thailand.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, กิรณา สมวาทสรรค์. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ.ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Kullatip Satararuji, Participatory Communication Process for Sustainable Development of the Lankila Phat Sports Field (Abs No.59)
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, ณภัสนันท์ อำไพ. (ปี 2559). เครือข่ายการสื่อสารโครงการผูกปิ่นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทำนาเลิกเคมีจังหวัดอ่างทอง. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, คริษฐ์ ลิ้มตระกูล. (ปี 2558). นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย : ศึกษากรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2566. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สุพิชญา เลิศประภานนท์. (ปี 2559). กลยุทธ์การสื่อสารของศูนย์การค่าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์การค้าและชุมชน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, นายปฎิภาณ ชัยช่วย. (ปี 2559). การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์เว็บไซต์. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, ชิณสินธุ์ คลังทอง. (ปี 2560). การบริหารจัดการชุมชนเสมือน ในสื่อเกมออนไลน์. วารสารสุทธิปริทัศน์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, อาลี ปรียากร. (ปี 2561). แนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย. วารสารนิเทศศาสตร์.
 • 1. กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ., ภูเบศร์ สมุทรจักร. (ปี 2562). The Faces of Teens: The Exhibition of Multiple-identity in Social Media. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, กิรณา สมวาทสรรค์. (ปี 2559). การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.ผู้สูงอายุ. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559
 • Satararuji, K. (ปี 2560). Issues and Information management for Public communication in Willingness to pay for Forest Area of Bangkok Dwellers Project. Paper presented at MediAsia2017 The Asian Conference on Media, Communication & Film. Kobe, Japan.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ., อาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล. (ปี 2562). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดราชบุรีสาหรับนักท่องเที่ยววัยเกษียณ. งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 กรุงเทพฯ, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ., ภูเบศร์ สมุทรจักร. (ปี 2562). สายสัมพันธ์ครอบครัวไทยในสื่อสังคมออนไลน์. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. กรุงเทพฯ,มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2559). โครงการเสวนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในความเป็นประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). โครงการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน์” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมืองการเคหะคลองจั่น กทม. อย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ, สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2556). การใช้สื่อสังคม (Social Media) ของวัยรุ่นเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม. กรุงเทพฯ, ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2555). โครงการประเมินผลภายนอกแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและสนับสนุนภาคีเครือข่าย. กรุงเทพฯ, สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2555-2556). การสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2554). การวิจัยประเมินผลโครงการแท็บเล็ตเพือการศึกษา. กรุงเทพฯ, ทุนวิจัยจากบริษัทอินเทล ประเทศไทย.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (2559). การจัดการข้อมูลข่าวสารเชิงประเด็นสู่สาธารณะในโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ในเมือง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ และ ภูเบศร์ สมุทรจักร์ (2560). การใช้สื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวในสภาวะความเปราะบางของครอบครัว.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (2560). โครงการศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการถุงพลาสติก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2561). โครงการการศึกษาการรู้ดิจิทัลของผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0. กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ., พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (ปี 2562). โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนความเข้าใจโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรดิจิทัลเนทีฟ. กรุงเทพฯ, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2562). สำรวจภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส. กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2562). โครงการการศึกษาศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลของบุลคลากรด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0. กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ., ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา., .ธีรติร์ บันเทิง., และ กรกช แสนจิตร (ปี 2563). การปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป็น นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี). กรุงเทพฯ, กรมประชาสัมพันธ์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ.,บุหงา ชัยสุวรรณ (ปี 2563). โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม. กรุงเทพฯ, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2563). โครงการบทบาทวัดในพื้นที่เสมือนกับการสื่อสารจิตวิญญาณเพื่อเข้าถึงเยาวชนในยุคประเทศไทย 4.0. กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.