รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

 • ชื่อ :รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
 • ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3692
 • อีเมล์ : kullatip@gmail.com

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :Post Graduate in New Media, University of Technology, Sydney, Australia
 • Ph.D (Education Technology), Northern lllinois University, USA
 • Dip. (Communication Studies), University of Oklahoma, Norman USA
 • MS. (Media Studies),West Chester University of Pennsyvania, USA
 • BA (การสื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของชุมชนในการเปิดรับและจัดการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ นโยบายของรัฐ (2545) ร่วมกับ รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์ และคณะ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง สื่อมวลชนและช่องว่างทางความรู้ระหว่างชุมชนเมืองและชนบทของไทย : บทเรียนเก่าทฤษฎีใหม่ (2547) ร่วมกับ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 13th AMIC Annual Conference, ‘Impact of New & Old Media on Development in Asia’, 1-3 July 2004, Bangkok, Thailand The Asian Media Information and Communication Center ( AMIC)
 • งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอุดมศึกษา (2547-2548) ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อจิตวิญญาณกับสุขภาวะ (2549-2551) ร่วมกับ ศาสตราจารย์กัญญา สุดบรรทัด ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • งานวิจัยประเมินผล โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (2549-2550) ร่วมกับ รศ. ดร.จริยา เสถบุตร ทุนอุดหนุนจากสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • งานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ (2551) นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ “สื่อกับจิตสาธารณะ” ในโครงการวิจัยชุดการสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง โครงการการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ (2553-2554) ร่วมกับ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • งานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินผลภายนอกแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และสนับสนุนภาคีเครือข่ายและชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ (2553-2554) ร่วมกับ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2556). การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแสสื่อสังคมออนไลน์. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 6 (2), 24-38.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, คริษฐ์ ลิ้มตระกูล. (2558). นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย.นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 19 (1), 163-178.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, สุพิชญา เลิศประภานนท์. (2559). กลยุทธ์การสื่อสารของศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์การค้าและชุมชน. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9 (1), 1012-1024.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, ชิณสินธุ์ คลังทอง. (2559). การบริหารจัดการชุมชนเสมือน ในสื่อเกมออนไลน์. สุทธิปริทัศน์, 31 (98), 46-59.
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่ายเว็บไซต์เพื่อการรณรงค์ Change.org Public Issue Communication of Change.org (ผู้เขียน นายปฎิภาณ ชัยช่วย)
 • การสื่อสารผ่านกิจกรรมเชิงสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง (ผู้เขียน นางสาวสุพิชญา เลิศประภานนท์)
 • การศึกษาเครือข่ายผูกปิ่นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพการตลาดของกลุ่มทำนาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (ผู้เขียน นางสาวณภสนันท์ อำไพ)
 • ศึกษาภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมและผลกระทบต่อผู้รับสาร (ผู้เขียน นายอดิษฐ์ เมธยาภิรมย์)
 • ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารซีเอสอาร์ของสถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา (ผู้เขียน นายเทอดพล โกมารภัทร)
 • การศึกษาอินโฟกราฟฟิกในการนำเสนอความหลากหลายด้านภาษา (ผู้เขียน นายเมธี อิทธิมานะ)
 • ศึกษาพัฒนาการรายการข่าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์และปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้รับชม (ผู้เขียน นายอังกูร ตะวันวง)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของพิธีกรในรายการทางสื่ออินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (ผู้เขียน นางสาวบุษลักษณ์ บัตรมาก)
 • การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย (ผู้เขียน นางสาววาสิฏฐี ศรีติรัตน์)
 • เลิฟซิกเดอะซีรี่ย์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านการเล่าเรื่องข้ามสื่อในบริบทชายรักชาย (ผู้เขียน นายศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์)
 • นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารการเมืองไทย: กรณีศึกษาการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (ผู้เขียน นายคริษฐ์ ลิ้มตระกูล)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นายตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย (ผู้เขียน นางสาวกชมน ศรีรักษ์)
 • การศึกษาวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ (ผู้เขียน นายอดิษฐ์ เมธยาภิรมย์)
 • การศึกษาการสื่อสารซีเอสอาร์สถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา (ผู้เขียน นายเทอดพล โกมารภัทร)
 • การศึกษาการใช้โมชั่นกราฟฟิคในรายการโทรทัศน์ไทย (ผู้เขียน นายเมธี อิทธิมานะ)
 • การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและทัศนคติของผู้บริโภคกับความเป็นกลางของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (ผู้เขียน นายอนุสรณ์ ศิริชาติ)
 • การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนารายการข่าวอาชญากรรมระหว่างรายการเรื่องจริงผ่านจอ และตู้ปณ.ข่าว ๓ (ผู้เขียน นายอังกูร ตะวันวง)
 • ทักษะการสื่อสารของพิธีกรในรายการโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม (ผู้เขียน นางสาวบุษลักษณ์ บัตรมาก)
 • กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ (ผู้เขียน นายชินสินธุ์ คลังทอง)
 • ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวีดีโอคลิปสำหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์" (ผู้เขียน นางสาวมาริสา อานิต้า ฟันเดอรวาวเดอะ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย (ผู้เขียน นางสาวกชมน ศรีรักษ์)
 • นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย (ผู้เขียน นายอัครเพชร นทีรัยไทวะ)
 • การสื่อสารของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในโลกออนไลน์ (ผู้เขียน นายอนิรุทธ์ จารึกธรรม)
 • พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น กรณีศึกษาละครฮอร์โมนวัยว้าวุ่น (ผู้เขียน นางสาวณัฐกานต์ มาลีรัตน์)
 • ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านรายการอินเตอร์เน็ตทีวี กรณีศึกษารายการ VRZO (ผู้เขียน นายปริณวุฒิ สนธิรักษ์)
 • การศึกษาพฤติกรรมการเซลฟี่ (Selfie)ในแอพพลิเคชั่นไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (ผู้เขียน นางสาวโชธร ศิริศากาวร)
 • การสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าร่วมสำหรับองค์กรธุรกิจไทย (ผู้เขียน นางสาวชนัฏา สัตย์ซื่อ)
 • การสื่อสารผ่านภาพอินโฟกราฟฟิกเพื่อการจัดการความรู้สู่ผู้พิการ (ผู้เขียน นางสาวปราง ธาระวานิช)
 • การสื่อสารทางการเงินเชิงปฏิสัมพันธ์ : การออกแบบระบบแนวคิดเชิงเกมในบริการธุรกรรมการลงทุนออนไลน์ (ผู้เขียน นายเอกชัย อางควนิช)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • Satararuji, K. and Samutachak, B. (2558). Chat and Share: Digital Learning for Thai Teens. Paper presented at The 1st International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN. Bangkok, Thailand.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2558). เทคโนโลยีสารสนเทศกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสารกับอาเซียน".
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่อสาร. ในประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Satararuji, K. (2556). The strategy and the use of marketing communication toos by tobacco companies. Paper presented at The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion. Pattaya, Thailand.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, กิรณา สมวาทสรรค์. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ.ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Kullatip Satararuji, Participatory Communication Process for Sustainable Development of the Lankila Phat Sports Field (Abs No.59)
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2559). โครงการเสวนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในความเป็นประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2557). โครงการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน์” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมืองการเคหะคลองจั่น กทม. อย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ, สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2556). การใช้สื่อสังคม (Social Media) ของวัยรุ่นเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม. กรุงเทพฯ, ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2555). โครงการประเมินผลภายนอกแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและสนับสนุนภาคีเครือข่าย. กรุงเทพฯ, สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2555-2556). การสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ สสส.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (ปี 2554). การวิจัยประเมินผลโครงการแท็บเล็ตเพือการศึกษา. กรุงเทพฯ, ทุนวิจัยจากบริษัทอินเทล ประเทศไทย.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (2559). การจัดการข้อมูลข่าวสารเชิงประเด็นสู่สาธารณะในโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ในเมือง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ และ ภูเบศร์ สมุทรจักร์ (2560). การใช้สื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวในสภาวะความเปราะบางของครอบครัว.
 • กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (2560). โครงการศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการถุงพลาสติก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม