อาจารย์ประจำ รศ.พัชนี เชยจรรยา

รศ.พัชนี เชยจรรยา

อาจารย์ประจำ รศ.พัชนี เชยจรรยา

 • ชื่อ :รศ.พัชนี เชยจรรยา
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3730
 • อีเมล์ : patchanee.c@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :นิเทศศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :งานวิจัยด้าน :การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การตลาด และนิเทศศาสตรเพื่อการพัฒนา

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • 2548 งานวิจัยเรื่อง “การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน กรณีปัญหาชายแดนภาคใต้” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์เมตตา วิวัฒนานุกูลและคณะ โดยทุนวิจัยคณะกรรมการสมานฉันแห่งชาติ
 • 2547 งานวิจัยเรื่อง “การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานประชาสัมพันธ์” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์อุบลวรรณ ปิติพัฒนโฆษิต โดยทุนวิจัยรัฐบาล
 • 2537 งานวิจัยเรื่อง “การรับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมในการชักจูงใจประชาชนให้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของผู้นำสตรีในภาคเหนือ” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ โดยทุนวิจัยรัฐบาล
 • 2536 งานวิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย” ร่วมกับ ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, เมตตา วิวัฒนานุกูล โดยทุนวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2536 งานวิจัยเรื่อง “สถานภาพและความก้าวหน้าของผู้หญิงในงานประชาสัมพันธ์” ร่วมกับ อาจารย์อุบลวรรณปิติพัฒนะโฆษิตโดยทุนวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2534 งานวิจัยเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และอาจารย์สมบูรณ์ สุขะวณิชโดยทุนวิจัยรัฐบาล
 • 2534 งานเรียบเรียงหนังสือเรื่อง “การใช้โปรแกรม SPSS* สำหรับงานวิจัยนิเทศศาสตร์”
 • 2533 งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชนรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวและแนวคิดด้านสันติภาพของเด็กไทย” ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา กฤตวิทย์, รองศาสตราจารย์ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์และอาจารย์ประทุม ฤกษ์กลาง โดยทุนวิจัยสมาคมสังคมศาสตร์
 • 2531 งานวิจัยเรื่อง “Family Communication Patterns and Exposure of Bangkok Juveniles to Mass Media” ร่วมกับอาจารย์ประทุม ฤกษ์กลาง โดยทุนวิจัย AMIC (Asian Mass Communication Research and Information Center)
 • 2530 งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลสื่อเพื่อสร้างแนวคิดด้านสันติภาพแก่เด็กและเยาวชน” ร่วมกับอาจารย์เมตตา กฤตวิทย์ โดยทุนวิจัยสถาบันปรีดีพนมยงค์
 • 2530 งานเรียบเรียงหนังสือ “แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์” ร่วมกับอาจารย์เมตตา กฤตวิทย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
 • 2529 งานวิจัยเรื่อง “โครงสร้างระบบสื่อมวลชนในประเทศไทย” ร่วมกับศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ, รองศาสตราจารย์ดร.ปรมะ สตะเวทินและรองศาสตราจารย์อรรณพ เธียรถาวร โดยทุนวิจัยรัฐบาล
 • พัชนี เชยจรรยา, ชมพูนุช สารวานิชพิทักษ์. (2556). รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดี ของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 6 (2), 107-119.
 • พัชนี เชยจรรยา, กิรติ คเชนทวา. (2557). แนวทางการสื่อสารตราสินค้าเพื่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 7 (1), 106-116.
 • พัชนี เชยจรรยา, ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล. (2557). รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้า และบริการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 7 (1), 38-63.
 • พัชนี เชยจรรยา, ขวัญชนก มั่นหมาย. (2558). บทบาทการสื่อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน. วารสารนิเทศศาสตร์, 33 (4), 43-62.
 • พัชนี เชยจรรยา. (2558). การใช้ชีวิต และการสื่อสารเพื่อเข้าสู่พรมแดนดิจิทัลของพลเมืองดิจิทัลหน้าใหม่ . นิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 18 (3), 99-116.
 • พัชนี เชยจรรยา, ธันย์ชนก โชติกันตะ. (2559). ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม, 9 (2), 107-117.
 • Patchanee Cheyjunya, Kirati Kachentawa. (2017). Factors Promoting Participatory Communication to Create Health Communication Behavior in the Community. International Journal of Behavioral Science, 12(1), 13-28.
 • พัชนี เชยจรรยา, สุจรรยา น้ำทองคำ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภค. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 10(2), 121-135.
 • พัชนี เชยจรรยา. (2560). แบบจำลองเชิงสาเหตุปัจจัยการสื่อสารเพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนในเขตชายแดน. วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์, 20(2), 20-32.
 • พัชนี เชยจรรยา, ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ, กาญจนา แก้วเทพ. การพัฒนาดัชนีชี้วัดวัฒนธรรมอาเซียนและมาตรวัดวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับสื่อ. วารสารนิเทศศาสตร์, 35(2), 113-135.
 • พัชนี เชยจรรยา, ธัญลักษณ์ ธนปกิจ. กระบวนการถ่ายทอดการสื่อสารแบบเครือข่ายจากพันธมิตรภาคธุรกิจสู่พันธมิตรภาคการศึกษา. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9(3), 155-168.
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต กทม. (ผู้เขียน นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง)
 • นวัตกรรมการสื่อสารของเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในการสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อพัฒนาจิตใจและสืบทอดพระพุทธศาสนา (ผู้เขียน นางสาวปาณิสรา วัฒนพฤกษ์)
 • อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย (ผู้เขียน นางสาวเมษิยา ญาณจินดา)
 • การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านโซเชี่ยลมีเดียของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ (ผู้เขียน นางสาวสุพรรณี ดีสวัสดิ์)
 • สื่อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ผู้เขียน นางสาวสิริญญา ลิมโพธิ์ทอง)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ผู้เขียน นางสาวชุลีพร ธานีรัตน์)
 • การสื่อสารเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง (ผู้เขียน นางสาวภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร)
 • พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และการนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารของคนในกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวกฤษณี เสือใหญ่)
 • การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ (ผู้เขียน นางสาวเมทนี แพน้อย)
 • การรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม (ผู้เขียน นางสาววิลาสินี สวงนวงษ์)
 • การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับแนวคิดนวัตกรรมสังคมของกิจการเพื่อสังคม (ผู้เขียน นางสาวขวัญชนก มั่นหมาย)
 • นวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) ผ่านรายการเกมโชว์โซเชี่ยล ช่องไทยรัฐทีวี 32 กับการตอบสนองของผู้ชม (ผู้เขียน นายชวภณ คารมภ์)
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กับการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย (ผู้เขียน นายเอกยุทธ ภมรกูล)
 • นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขต กทม.(ผู้เขียน นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง)
 • นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรม ของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี (ผู้เขียน นางสาวปาณิสรา วัฒนพฤกษ์)
 • อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย (ผู้เขียน นางสาวเมษิยา ญาณจินดา)
 • การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านโซเชี่ยลมีเดียของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ (ผู้เขียน นางสาวสุพรรณี ดีสวัสดิ์)
 • การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน (ผู้เขียน นางสาวณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์)
 • กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา“เกษตรอินทรีย์” (ผู้เขียน นางสาวรุจิรา จิตต์ตั้งตรง)
 • การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม (ผู้เขียน นางสาวธัญวรรณ แก้วชฎา)
 • การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมชุมชนบ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ผู้เขียน นางสาวปัญญรัตน์ วันทอง)
 • การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างปัจจัยการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ในการสร้างพฤติกรรมการสื่อสารสุขภาพชุมชนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้เขียน นายกิรติ คเชนทวา)
 • นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความลุ่มหลงตัวตน (Digital Narcissism) ในสื่อสังคมออนไลน์ของ Gen Me ในประเทศไทย (ผู้เขียน นางสาวจารุวรรณ กิตตินราภรณ์)
 • การพัฒนาดัชนีชี้วัดและมาตรวัดวัฒนธรรมอาเซียนในสื่อ (ผู้เขียน นายภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ)
 • แบบจำลององค์ประกอบความหมายอัตลักษณ์อาเซียนและการพยากรณ์อัตตนิยมทางวัฒนธรรมของเยาวชน (ผู้เขียน นายพิทักษ์ ชูมลคล)
 • แบบจำลองปัจจัยการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย (ผู้เขียน นางสาวโฉมไฉน บรรลือสินธุ์)
 • การสื่อสารกระบวนทัศน์แบบอาทิตยานุวัตรสู่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนผ่านเครือข่ายโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (ผู้เขียน นายพิชิต ธิอิ่น)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร กับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้เขียนดาณี ทรงศิริเดช)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือและพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศ (ผู้เขียน อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2559). Structure Equation Model of Thai Elderly"s Adoption of Communication Technology. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2558). การใช้ชีวิต และการสื่อสารเพื่อเข้าสู่พรมแดนดิจิทัลของพลเมืองดิจิทัลหน้าใหม่. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2558). บทบาทการสื่อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน. วารสารนิเทศศาสตร์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2558). ปัจจัยพยากรณ์การบอกต่อข่าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำภาคกลางในสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2557). รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลและพฤติกรรมการซื่อสินค้าและบริการของผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2557). แนวทางการสื่อสารตราสินค้าเพื่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2557). ปัจจัยพยากรณ์การบอกต่อข่าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำในสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว. ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Cheyjunya, P. (ปี 2557) Communication Factors and Information Sharing Via Online Media for Floating Market Tourism Promotion in Central River Basin of Thailand. Paper presented at The Inaugural Asian Conference on the Arts, Humanities and Sustainability. Hiroshima, Japan.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2556). การรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค. วารสารนิเทศศาสตร์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2556). รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.
 • พัชนี เชยจรรยา. (2559). ปัจจัยการสื่อสารเพื่อพยากรณ์ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้. วารสารนิเทศศาสตร์, 34 (3), 1-16.
 • พัชนี เชยจรรยา. (2559). รูปแบบการใช้ประโยชน์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของผู้สูงอายุไทย. วารสารจันทรเกษมสาร, 22 (43), 121-135.
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2559). โครงการการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2558). การประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ, กรมประชาสัมพันธ์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2558). การประเมินผลแผนงานประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ, กรมประชาสัมพันธ์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2558). กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2557). ศึกษาและสำรวจข้อมูลศิลปะการทำทองสุโขทัยพร้อมจัดทำชุดองค์ความรู้และชุดสื่อความหมายสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ, อพท.
 • การประเมินผลวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ปี 2556)
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2556). โครงการที่ปรึกษาประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1, 1.1.2 และ 1.1.3. กรุงเทพฯ, กรมประชาสัมพันธ์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2555). โครงการประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ, กรมประชาสัมพันธ์.
 • พัชนี เชยจรรยา. (ปี 2555). การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และภาวะวิกฤติ. กรุงเทพฯ, กรมประชาสัมพันธ์.