รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

 • ชื่อ :ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
 • ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3693
 • อีเมล์ : unga.c@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :นศ.ด. (การสื่อสาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
 • M. Ed. (Curriculum and Instruction), Assumption University, 2008
 • นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
 • นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :งานวิจัยด้าน :ทฤษฎี และกลยุทธ์การสื่อสาร ทฤษฎี และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การวางแผนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร การโฆษณากับสังคม จริยธรรมของการโฆษณา จรรยาบรรณ และการกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2555) ผลการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์พ.ศ.2554 (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • วนิดา แสงสารพันธ์ และบุหงา ชัยสุวรรณ (2554) ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ได้รับทุนและเสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • Bu-nga Chaisuwan (2009) “A study of public relations knowledge and skills from public relations curriculum, academicians’ view and professionals’ view.” Funded by Assumption University 2009.
 • Bu-nga Chaisuwan (2009) “A study of the guideline to assess the instructor’s performances for annual evaluation based on the nine’s KPIs of quality assurance perspective” Presented in The 23rd Inter-University Conference by The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning - ASAIHL under the theme “Quality Assurance in Higher Education” on 4 September 2009 at Payab Universitty, Chieng Mai.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2552) “การวิจัยภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ ที่จัดโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2552” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) “การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพของรายการวิทยุ ที่จัดโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2551” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) การวิจัย เรื่อง “การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2551” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) การวิจัย เรื่อง “เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดจริยธรรมของนักโฆษณาจากกลุ่ม ประชาชน” (People Norm for Advertising Practitioners Ethic Measuring Scale - APEMS) (2551)
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2550) การวิจัย เรื่อง “สถานภาพทางจริยธรรมของนักโฆษณา และการพัฒนาเกณฑ์การวัด” (The Status of Advertising Practitioners Ethics in Thailand and a Scale Development) ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (2547-2550)
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2549) การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าที่เป็นประเด็นโต้แย้ง: การศึกษาเบื้องต้นจากกลุ่มนักศึกษานำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2549)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง A Study of Public Relations Knowledge and Skills from Public Relations Curriculum, Academicians’ View and Professionals’ View ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การวัดจริยธรรมของนักโฆษณา วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (2553)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “Teaching Ethics in the Public Relations Curriculum in Undergraduate Level” นำเสนอใน INTERNATIONAL CONFERENCE COMMEMORATING THE 25th ANNIVERSARY:
 • “ETHICS vs TECHNOLOGY IN POSTMODERN ERA OF EDUCATION” Assumption University, Bangkok, Thailand, 7 – 8 November 2008
 • บทความวิชาการเรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy: Guideline for Develop the Teaching and Learning Standard in Thailand”, International Forum on Teacher Education (3rd) 2007 : Teacher Education Innovation and Teacher Professional Learning in Quality Education for Sustainable Development, East China Normal University, Shanghai, China, 14-16 November 2007
 • บทความวิชาการ เรื่อง การกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา ความคืบหน้าหลังพ.ศ. 2540 (The progression of the Advertising self-regulation in Thailand after B.E. 2540) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (2549)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “Unacceptable Advertising Within Thai Society” ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “การกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
 • หนังสือ หลักการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations) (2555)
 • หนังสือ หลักการสื่อสารเบื้องต้น (Introduction to Communication) (2548)
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • กลยุทธ์การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์กับการสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อคาเฟสัตว์เลี้ยง (ผู้เขียน นางสาววรมาศ บุบผาชาติ)
 • การรับรู้โฆษณาของผู้บริโภคผ่านสื่อในยุคหลอมรวม (ผู้เขียน นางสาวอังคณา จงไทย)
 • ความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาในยุคสื่อดิจิตัล (ผู้เขียน นางสาวพิชญา นิวิตานนท์)
 • ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (ผู้เขียน นายศุภกร จูฑะพล)
 • ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ (ผู้เขียน นางสาวนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์)
 • การรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนองต่อ Info graphic ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (ผู้เขียน นางสาวณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม)
 • การสื่อสารศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย (ผู้เขียน นายวรรณธัช ประเสริฐ)
 • ความภักดี ความมั่นคง และความผูกพัน ผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์กับร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง (ผู้เขียน นางสาววรมาศ บุบผาชาติ)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่สนใจศิลปะในเจเนอเรชั่นวาย (ผู้เขียน นางสาวบัวกัญญา สรัตพิพิธ)
 • การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา (ผู้เขียน นางสาวอังคณา จงไทย)
 • แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล (ผู้เขียน นางสาวพิชญา นิวิตานนท์)
 • กลยุทธ์นการสื่อสารการแพทย์แผนไทย (ผู้เขียน นายกฤษฎา มอมุงคุณ)
 • แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 -2567 (ผู้เขียน นางสาวกนกพร ดิษริยะกุล)
 • การตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบไวรัล เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอร์เรชั่นวาย (ผู้เขียน นางสาวพรจันทร์ วงค์คุ้มสิน)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ (ผู้เขียน นางสาวนภัค จิตศานติกุล)
 • กลยุทธ์ในการสื่อสารศาสนาผ่านสื่อออนไลน์ของวัดพระธรรมกาย (ผู้เขียน นางสาวนิรดา ไวศยะนันท์)
 • การตอบสนองของผู้บริโภคต่อนวัตกรรมการสื่อสารผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิสทิน (ผู้เขียน นางสาวธีระนุช เอี่ยมวงศ์)
 • การใช้สื่อดิจิตอลโฆษณากับรายการโทรทัศน์ย้อนหลังทางอินเตอร์เน็ต (ผู้เขียน นางสาวกันติสุข สิตตะวิบุล)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชันออนไลน์ (ผู้เขียน นางสาวจารุณี ศรีปฏิมาธรรม)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการโปรโมทนิตยสาร ลอฟฟีเชียล ไทยแลนด์ โดยใช้สื่อใหม่ (ผู้เขียน นางสาวเมธาวี เจริญผล)
 • ความต้องการของนวัตกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ผู้เขียน นางสาวสุภาวดี ถาวรจินดา)
 • อิทธิพลของประเทศต้นกำเนิดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรี (ผู้เขียน นางสาวณัฏฐพัชร์ บุญบางยาง)
 • กลยุทธ์การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา กลูต้า สตอรี่ (ผู้เขียน นางสาวรดีวรรธ์ จันทนะโพธิ)
 • ประสิทธิผลของแบรนด์มาสคอตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและความรักในตราสินค้าของผู้บริโภค (ผู้เขียน นางสาววิศวัน จิวังกูร)
 • ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์และการใช้ประโยชน์ที่มีต่อการสร้างความผูกพันของผู้ติดตามบนเฟสบุ๊คแฟนเพจด้านความงาม (ผู้เขียน นางสาวลลิตตา กุลวนาโรจน์)
 • รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งองค์กรเพื่อกำกับดูแลตนเองด้านการโฆษณา (ผู้เขียน นางสาวศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดจริยธรรมของนักโฆษณาจากกลุ่มผู้บริโภค. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). พาณิชย์บุญนิยม: นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อชุมชนยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). ทิศทางการพัฒนาระบบกำกับดูแลการโฆษณาในสังคมไทย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). กลไกลการกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม : ภาพรวมและกรอบแนวความคิด. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสาร : เนื้อหาและการเล่าเรื่อง".
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). การจัดกลุ่มและหาคุณลักษณะของกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนท์ ตามพฤติกรรมการสื่อสารในบริบทออนไลน์ และปัญหาทางความสัมพันธ์กับสังคม (การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี.กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2557). นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2555). A Study of Public Relations Knowledge and Skills from Public Relations Curriculum,Academicians’ View and Professionals’ View. วารสารนิเทศศาส
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2559). ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการสร้างกลไกในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในการใช้สื่ออนไลน์. กรุงเทพฯ, สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.).
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2559). จัดจ้างทำคู่มือการสื่อสารภาวะวิกฤติของการไฟฟ้านครหลวง. กรุงเทพฯ, การไฟฟ้านครหลวง.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2558). กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2557). พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น อายุระหว่าง 10 - 19 ปี. กรุงเทพฯ, สสดย.(สสส).