อาจารย์ประจำ รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

อาจารย์ประจำ รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

 • ชื่อ :รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3693
 • อีเมล์ : bunga.c@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :นศ.ด. (การสื่อสาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
 • M. Ed. (Curriculum and Instruction), Assumption University, 2008
 • นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
 • นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :การสื่อสารการตลาด โฆษณา-ประชาสัมพันธ์ พฤติกรรมผู้บริโภค สื่อใหม่-สื่อสังคม กำกับดูแลสื่อ จริยธรรม และความรู้เท่าทันสื่อ

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2555) ผลการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์พ.ศ.2554 (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • วนิดา แสงสารพันธ์ และบุหงา ชัยสุวรรณ (2554) ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ได้รับทุนและเสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • Bu-nga Chaisuwan (2009) “A study of public relations knowledge and skills from public relations curriculum, academicians’ view and professionals’ view.” Funded by Assumption University 2009.
 • Bu-nga Chaisuwan (2009) “A study of the guideline to assess the instructor’s performances for annual evaluation based on the nine’s KPIs of quality assurance perspective” Presented in The 23rd Inter-University Conference by The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning - ASAIHL under the theme “Quality Assurance in Higher Education” on 4 September 2009 at Payab Universitty, Chieng Mai.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2552) “การวิจัยภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ ที่จัดโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2552” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) “การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพของรายการวิทยุ ที่จัดโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2551” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) การวิจัย เรื่อง “การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2551” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) การวิจัย เรื่อง “เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดจริยธรรมของนักโฆษณาจากกลุ่ม ประชาชน” (People Norm for Advertising Practitioners Ethic Measuring Scale - APEMS) (2551)
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2550) การวิจัย เรื่อง “สถานภาพทางจริยธรรมของนักโฆษณา และการพัฒนาเกณฑ์การวัด” (The Status of Advertising Practitioners Ethics in Thailand and a Scale Development) ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (2547-2550)
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2549) การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าที่เป็นประเด็นโต้แย้ง: การศึกษาเบื้องต้นจากกลุ่มนักศึกษานำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2549)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง A Study of Public Relations Knowledge and Skills from Public Relations Curriculum, Academicians’ View and Professionals’ View ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การวัดจริยธรรมของนักโฆษณา วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (2553)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “Teaching Ethics in the Public Relations Curriculum in Undergraduate Level” นำเสนอใน INTERNATIONAL CONFERENCE COMMEMORATING THE 25th ANNIVERSARY:
 • “ETHICS vs TECHNOLOGY IN POSTMODERN ERA OF EDUCATION” Assumption University, Bangkok, Thailand, 7 – 8 November 2008
 • บทความวิชาการเรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy: Guideline for Develop the Teaching and Learning Standard in Thailand”, International Forum on Teacher Education (3rd) 2007 : Teacher Education Innovation and Teacher Professional Learning in Quality Education for Sustainable Development, East China Normal University, Shanghai, China, 14-16 November 2007
 • บทความวิชาการ เรื่อง การกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา ความคืบหน้าหลังพ.ศ. 2540 (The progression of the Advertising self-regulation in Thailand after B.E. 2540) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (2549)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “Unacceptable Advertising Within Thai Society” ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “การกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
 • หนังสือ หลักการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations) (2555)
 • หนังสือ หลักการสื่อสารเบื้องต้น (Introduction to Communication) (2548)
 • การกำกับดูแลโฆษณา: หลักการ แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา: จัดจำหน่ายโดย คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ความภักดี ความมั่นคงและความผูกพันธ์ผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง (2557) , วรมาศ บุบผาชาติ
 • แนวทางการสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล (2557) , พิชญา นิวิตานนท์
 • ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (2557) , ศุภกร จูฑะพล
 • ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ (2558) , นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์
 • การรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (2561) , ณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม
 • การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย (2560) , วรรณธัช ประเสริฐ
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่สนใจศิลปะในเจเนอเรชั่นวาย (2561) , บัวกัญญา สุรัตพิพิธ
 • การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา (2558) , อังคณา จงไทย
 • กระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย (2558) , กฤษฎา มอมุงคุณ
 • แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 -2567 (2556) , กนกพร ดิษริยะกุล
 • การตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบไวรัล เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอร์เรชั่นวาย (พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ (2557) , นภัค จิตศานติกุล
 • กลยุทธ์ในการสื่อสารศาสนาผ่านสื่อออนไลน์ของวัดพระธรรมกาย (2557) , นิรดา ไวศยะนันท์
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิสทีนและความพึงพอใจของผู้บริโภค (2557) , ธีระนุช เอี่ยมวงศ์
 • พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ออนไลน์และการตอบสนองต่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (2557) , กันติสุข สิตตะวิบุล
 • คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (2557) , จารุณี ศรีปฏิมาธรรม
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ (2557) , เมธาวี เจริญผล
 • การสื่อสารในองค์กรเพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคคลากร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (2557) , สุภาวดี ถาวรจินดา
 • ความเกี่ยวพันกับตราสินค้า สถานะของตราสินค้า ความรักในตราสินค้า และความเต็มใจที่จะซื้อในราคาที่สูงกว่าของผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น (แบรนด์เนม) (2557) , ณัฏฐพัชร์ บุญบางยาง
 • กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล และพฤติกรรมของผู้ติดตามผ่านแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) (2557) , รดีวรรธน์ จันทนะโพธิ
 • ประสิทธิผลของแบรนด์มาสคอตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและความรักในตราสินค้าของผู้บริโภค (วิศวัน จิวังกูร)
 • ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์และการใช้ประโยชน์ที่มีต่อการสร้างความผูกพันของผู้ติดตามบนเฟสบุ๊คแฟนเพจด้านความงาม (ลลิตตา กุลวนาโรจน์)
 • รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งองค์กรเพื่อกำกับดูแลตนเองด้านการโฆษณา (2559) , ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์
 • การเปิดรับข่าวสารการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจและความภัคดี ของผู้ใช้บริการในธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ บริษัท บริดจสโตร เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) (2556) , ชนางรักษ์ บุญญานุสนธิ์
 • การสื่อสารของนายแบบกลางคืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรีเฉพาะกลุ่ม (ริสย์ ชัยสิทธิ์)
 • ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (2556) , สุธีรา อุตมะ
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลของธุรกิจ Startup (2559) , จักรพงษ์ สว่างศรี
 • นวัตกรรมแผ่นพับของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality AR) (2559) , ชัชวาลย์ พิริยพลพงศ์
 • การสื่อสารโน้มน้าวและการเล่าเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาบน Youtube ที่มีผู้ชมสูงสุด (2559) , ณิชชา อนุตรกุลศรี
 • Real-Time Marketing: ผลที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ (2559) , บริรักษ์ มงคลเกตุ
 • พฤติกรรมการเปิดรับและความคาดหวังของเด็กที่มีต่อรายการสำหรับเด็กทาง Youtube (พรชนัน วัธนจิตต์)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์และความภักดีต่อการใช้บริการ Uber ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร (2559) , พัชรียา เสถียรบุตร
 • ผลของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้ (2559) , วิศินี พูลผล
 • ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงประเภทสินค้าแม่และเด็กในอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงเขตกรุงเทพมหานคร (2559) , ศิริญญา ศรีหารักษา
 • กลยุทธ์การสร้างสรรค์และองค์ประกอบศิลป์งานสื่อสิ่งพิมพ์ รางวัลเทศกาลครีเอทีฟนานาชาติเมืองคานส์ ปี 2016 (2559) , ศิวพล ธรรมศิริ
 • ผลของสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) ที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อสินค้า (2559) , สุพิชชา เกียรติเสรีกุล
 • กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่ศึกษา: บ้านหนองปากชัฎ หมู่ที่ 6 ตำบลอแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (2559) , สุทาภา โพธิ์เก่า
 • การใช้ไลน์ คาแรคเตอร์ สร้างประสบการณ์ตราสินค้าและความภัคดีในกลุ่มผู้ใช้บริการในเครือไลน์ (2560) , กมลลักษณ์ วีนะนาวิน
 • ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภัคดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี (2560) กุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์
 • การใช้นิยามความโสด การรับรู้คุณค่าในตัวเอง และการแสดงตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสาวโสดเจเนอเรชั่นวาย (2560) , จิราพร พารารักษ์
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (S-Commerce) (2560) ชนิชา พงษ์สนิท
 • การศึกษาคุณค่าตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาของแฟนคลับ (2560) , ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าไอทีผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บิรโภค Gen Y (2560) , ตะวัน เขียวรอด
 • ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์(LINE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2560) , ทวินันนท์ แสงสว่าง
 • การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (2560) , ธัญพร มากแสง
 • การยอมรับนวัตกรรมการชำระเงินผ่านระบบ QR Payment ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (2560) , นฤธร ศรีโรจนากูร
 • อิทธิพลจากการเล่าเรื่องของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (2560) เนตรรัต จิระศิลป์
 • ผลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้รับรองเครื่องสำอางต่อความตั้งใจซื้อสินค้า (2560) , ปณิชามน ตระกูลสม
 • การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเปิดรับชมภาพยนต์และซีรีส์ออนไลน์ผ่านรูปแบบสตรีมมิ่ง (2560) , พัชญาดา จิระกิจ
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ การแสดงตัวตนในสังคม และรูปแบบการดำเนินชีวิตออนไลน์ของผู้สูงอายุ (2560) , พิมพ์ชนก ผลอ่อน
 • การวิเคราะห์เนื้อหาสารและการตอบสนองบนแฟนเพจช่างภาพงานแต่งงาน (2560) , พิสุทธิ์พงศ์ วณิชาติ
 • การจัดการข้อมูลโดยใช้ กูเกิล อนาไลท์ติกส์ (Google Analytics) ในการจัดกลุ่ม เพอร์โซน่า (Persona) ผู้เข้าชมเว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อ (2560) , รณกร วงศ์สวรรค์
 • การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) (2560) , วาเลน พัชรภิรมย์
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านวีดีโอคอนเทนต์ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Minutevideo Thailand (2560) , ศลิษา วงศ์ไพรินทร์
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents (2560) , ศิวพร เที่ยงธรรม
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Lazada,11Street และ Shopee) (2560) , สิรีธร ถนอมสิงห์
 • ประเภทของผู้ทรงอิทธิพล: ผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการตอบสนองของผู้บริโภค (2560) , เสาวลักษณ์ สายทองอินทร์)
 • คุณค่าตราสินค้า MAZDA และความไว้วางใจ ที่มีศูนย์บริการและจัดจำหน่ายรถยนต์ MAZDA ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (2560) , เอกกมล บุญเอก
 • ปัจจัยพยากรณ์ผลลัพธ์ความผูกพันในเฟซบุ๊กแฟนเพจบิวตี้บล็อกเกอร์ (2560) , อรสินี ตุลสุข
 • การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้าผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์มของกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ (Active Aging) (2561) , ธิดารัตน์ หมวกทอง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Environmentally Friendly Products) (2561) , อาภา เอกวานิช
 • ผลของการเปิดกว้างความหลากหลายทางเพศและทัศนคติต่อโฆษณาที่ใช้หญิงข้ามเพศต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (นภัทร อภิรักษ์เสนา)
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (2561) , มาลิสา ท้าวพยุง
 • กิจกรรมและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพฤฒพลังของ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของยังแฮปปี้ (2561) อัยริณ แต้มเรืองอิทธิ์
 • ความสามารถในการใช้สื่อดิทัล และความสามารถในการสื่อสารการตลาดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อความงาม (ธนัชญา สุจิตรธรรมคุณ)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ (2561) , ชัชรี ทัตติพงศ์
 • การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการออกกำลังกายต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2561) , ณัทธร ศุภสารัมภ์
 • อัตลักษณ์และการเล่าเรื่องเพื่อสร้างกระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ (2561) , ภัทร์ธีรา คำนิล
 • ประสิทธิผลของการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนแบรนด์ออนไลน์ : ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภคที่มีต่อความจงรักภักดีในแบรนด์ Netflix (2561) , กานต์ธิดา อัจฉริยะชาญวณิช
 • การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในระดับชุมชน เพื่อการลดใช้หลอดพลาสติกในร้านกาแฟ (2561) , วิสสุตา ตั้งธนพฤทธิ์
 • การรับรู้ประโยชน์และคุณค่าของเกมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในแอปพลิเคชั่น Shopee (กนกพร เยาวพงษ์อารีย์)
 • การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายในกลุ่มวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร (นนทลี ภักดีวงษ์)
 • เส้นทางการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค (นันทิวา แซ่เอ็ง)
 • การรับรู้และการมีส่วนร่วมผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (คชภัค คชาชีวะ)
 • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ (2561) , ดวงใจ แซ่ฉั่ว
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้บริโภคเครื่องสำอาง (2561) , ธีรภัทร สอนเนย
 • การพัฒนา Line Chatbot เพื่อแก้ปัญหาการทำวิจัยไม่แล้วเสร็จตามกำหนดการ (2561) , ทยากร เพ็ญศิริกุล
 • การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนตราสินค้าในกลุ่ม “คนท้องคุยกัน” (2561) , คุณศิริ เจริญไชย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ที่มีต่อการยอมรับและการมีแฟนคลับละครผลิตซ้ำที่เป็นแนวนย้อนยุค (2558) , วิชชุดา กิมอ่วม
 • อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์และการรับรุ้คุณค่ามีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจทำซ้ำและการบอกต่อของผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมเพื่อความงาม (2558) , จารุวรรณ อินทะเว
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: การรับรู้คุณภาพการบริการภาพลักษณ์ขององค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี (2559) , วรมน บุญศาสตร์
 • ผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กและแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก (2559) , ณพล ผลากรกุล
 • ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อ (2559) , ปัทมา แย้มไพเราะ
 • แนวทางการนำเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทัล (2560) , น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย (2559) , ปรภัต จุตระกูล
 • การตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ (2559) , ชัชชพันธ์ เล็กเจริญ
 • ปัจจัยพยากรณ์การใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (2560) , วิภาวี จันทร์แก้ว
 • ประสบการณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวผ่านเว็ปไซต์ของกลุ่มดิจิทัลเนทีพ และดิจิทัลอิมมิแกรนด์ (2560) , ภาพพิมพ์ เพชรศิริ
 • จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนำเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (2560) , เทียนทิพย์ เดียวกี่
 • การเสริมสร้างรูปแบบการรับรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโคก (2560) , ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์
 • THE DEVELOPMENT OF PROTOTYPE BRANDING FOR SUSTAINABLE RICE SMALL-SCALED FARMING IN THAILAND (2018) , Panpilas Kuldilok
 • การประยุกต์ Design Thinking Process เพื่อพัฒนาวารสาร ฬ. ในรูปแบบของ Digital Magazine,(เกสรา พากเพียร,2563)
 • การแสวงหาข้อมูลแบบ Micro-Moments ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน แอปพลิเคชัน E-marketplace บนสมาร์ทโฟนของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร(ณภัทรกุญช์ ยนแสง,2563)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค บนเว็บไซต์ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย(นันท์นภัส เกษมสุข,2563)
 • ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผู้ติดตาม ผู้นาเสนอสินค้า และบุคลิกภาพสินค้าและตราสินค้า ต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน Facebook Live(นิสาชล ศรีวิลัย,2563)
 • การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ Generation Y(ปณชัย แซ่ตั้ง,2563)
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย,(กมลชนก สาระศาลิน2562)
 • พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และ อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเจเนอเรชั่นวาย ( พริมาภรณ์ ภุมวิภาชน์ 2562)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ Factors Affecting toward Intention to consume vegetarian ( กรสรวง ตรีโสภณกุล 2562)
 • เสียงสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง (Street food) ย่านเยาวราช ( ฐิติรัตน์ เจนศิริรัตนากร 2562)
 • อิทธิพลของการรับชมละครชุดเกาหลี ต่อการบ่มเพาะรูปแบบการดำเนินชีวิต ของกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทย ( ณริตา เต็งเจริญ 2562)
 • เส้นทางการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับ (ธัญลักษณ์ ทองศรี 2562)
 • การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมาเลเซีย บ้านไทยจังโหลน จังหวัดสงขลา (พิชญา พันธางกูร 2562)
 • การพัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารภายใน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เฟื่องอรรถ เสือเพชร 2562)
 • เส้นทางการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและความคาดหวังต่อ Omnichannel (หทัยกานต์ บรรจงคชาธาร 2562)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการติดตามและซื้อสินค้าของผู้ชมการถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กแฟนเพจร้านเสื้อผ้าออนไลน์ (อัญมณี อิ่มปิติวงษ์ 2562)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการติดตามและซื้อสินค้าของผู้ชมการ ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านเสื้อผ้าออนไลน์
 • การใช้นวัติกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้โดยสารเดินทางสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service) (2564) สุกฤตา อนุสรศักดิ์
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดจริยธรรมของนักโฆษณาจากกลุ่มผู้บริโภค. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). พาณิชย์บุญนิยม: นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อชุมชนยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). ทิศทางการพัฒนาระบบกำกับดูแลการโฆษณาในสังคมไทย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). กลไกลการกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม : ภาพรวมและกรอบแนวความคิด. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสาร : เนื้อหาและการเล่าเรื่อง".
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). การจัดกลุ่มและหาคุณลักษณะของกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนท์ ตามพฤติกรรมการสื่อสารในบริบทออนไลน์ และปัญหาทางความสัมพันธ์กับสังคม (การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี.กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2557). นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2555). A Study of Public Relations Knowledge and Skills from Public Relations Curriculum,Academicians’ View and Professionals’ View. วารสารนิเทศศาส
 • บุหงา ชัยสุวรรณ, ศุภกร จูฑะพล. (ปี 2559). ทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการดำเนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2016). Innovative Marketing Communications Strategy Using Buddhist Principles for the Era of the Internet of Things (IoT). Internation Journal of the Computer, The Internet and Management.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2560). การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์สำหรับผู้ประกอบการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., วิภาวี จันทร์แก้ว. (ปี 2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. วารสารการสื่อสารมวลชน.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., นายภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์ (ปี 2561). การเสริมสร้างรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก (The Development of Asoke's Media Literacy Model). วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., เสาวนีย์ ภัทร์ประเสริฐ., อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี. (ปี 2561). อิทธิพลของสื่อต่อการเตรียมพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิต. นิเทศสยามปริทัศน์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2561). การจัดกลุ่มและหาคุณลักษณะของกลุ่มดิจิทัลอัมมิแกรนท์ตามพฤติกรรมการสี่อสารในบริบทออนไลน์และปัญหาทางความสัมพันธ์กับสังคม. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2561). ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค เจนเนอเรชั่น ซี. วารสารปาริชาต.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., อรสินี ตุลสุข. (ปี 2562). ปัจจัยพยากรณ์ผลลัพธ์ความผูกพันในเฟซบุ๊กแฟนเพจบิวตี้บล็อกเกอร์. วารสารการสื่อสารและการจัดการ. 7. บุหงา ชัยสุวรรณ., อรสินี ตุลสุข. (ปี 2562). ปัจจัยพยากรณ์ผลลัพธ์ความผูกพันในเฟซบุ๊กแฟนเพจบิวตี้บล็อกเกอร์. วารสารการสื่อสารและการจัดการ.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., เนตรรัต จิระศิลป์. (ปี 2562). อิทธิพลจากการเล่าเรื่องของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย. วารสารการสื่อสารและการจัดการ.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., ศลิษา วงศ์ไพรินทร์. (ปี 2562). กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านวิดีโอคอนเทนต์ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องของเฟชบุ๊กแฟนเพจ Minutevideos Thailand. วารสารนิเทศศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., ณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม. (ปี 2562). การรู้เท่าทันและการตอบสนองสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชุ่นวาย. วารสารนิเทศศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., อาภา เอกวานิช. (ปี 2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. วารสารสุโขทัยธรรมธิราช.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., พรพรรณ ประจักษ์เนตร., กิรติ คเชนทวา (ปี 2562). ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., พรรณพิลาศ กุลดิลก. (ปี 2562). แนวทางการสร้างตราสินค้าสำหรับข้าวไทยที่มีกระบวนการผลิตจากไร่นาขนาดเล็ก. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., พรรณพิลาศ กุลดิลก. (ปี 2562). แนวทางการสร้างตราสินค้าสำหรับข้าวไทยที่มีกระบวนการผลิตจากไร่นาขนาดเล็ก. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2560). การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความต้องการตราสินค้าที่สร้างความยั่งยืนต่อสังคมของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย. การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • Chantamas Yukimari, M., Chaisuwan. B., Pongsatha, K. (2017). Online Consumer Decision Making for Luxury Brands Explorng the Youth Purchase Decision Process for Cosmetics. Paper presented at The Mystique of Luxury Brands Seoul Conference 2017.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., อุษา แซ่จิว. (ปี 2560). กลวิธีการเล่าเรื่องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย. งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., สุพิชชา เกียรติเสรีกุล. (ปี 2560). ผลของสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) ที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อสินค้า. งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., วรรณธัช ประเสริฐ. (ปี 2560). การสื่อสารพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย. งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., ปรภัต จูตระกูล. (ปี 2560). รูปแบบการดำเนินชีวิต และการเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊กของกลุ่มชายรักชาย. งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., ชัชชพันธุ์ เล็กเจริญ. (ปี 2560). การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านความรู้สึกกับการบอกต่อของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์. งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2561). ยุทธศาสตร์ 3 ดี (พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี) เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะ การรู้เท่าทันสื่อ และพลเมืองตื่นรู้ ของเยาวชนไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., ปาริชาติ ยาน้อย. (ปี 2562). การศึกษาเอกสารอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์). งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ., ไอยวริญ ด่านชัย. (ปี 2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจท้าศัลยกรรมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562. กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2559). ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการสร้างกลไกในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในการใช้สื่ออนไลน์. กรุงเทพฯ, สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.).
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2559). จัดจ้างทำคู่มือการสื่อสารภาวะวิกฤติของการไฟฟ้านครหลวง. กรุงเทพฯ, การไฟฟ้านครหลวง.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2558). กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2557). พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น อายุระหว่าง 10 - 19 ปี. กรุงเทพฯ, สสดย.(สสส).
 • ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ., วรัชญ์ ครุจิต., บุหงา ชัยสุวรรณ., พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (ปี 2559). โครงการการประเมินแผนงานภายใต้แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2560). โครงการที่ปรึกษารายการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช).
 • บุหงา ชัยสุวรรณ, พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (ปี 2560). ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2561). โครงการ การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้าเพื่อขับบเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2561). โครงการ การรับรู้อัตลักษณ์ ความนิยมไทย ความชื่นชอบในประเทศไทย และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของประเทศไทย ของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเชียน กรณีผู้บริโภคจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2562). การสำรวจการรับรู้ ภาพลักษณ์และการสื่อสารของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด. กรุงเทพฯ, บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด.
 • กุลทิพย์ ศาสระรุจิ., บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2563). โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม. กรุงเทพฯ, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
 • ประทุม ฤกษ์กลาง., บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2563). การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ. กรุงเทพฯ, กองแผนงาน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.