รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

 • ชื่อ :ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
 • ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3693
 • อีเมล์ : bunga.c@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :นศ.ด. (การสื่อสาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
 • M. Ed. (Curriculum and Instruction), Assumption University, 2008
 • นศ.ม. (การโฆษณา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
 • นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :งานวิจัยด้าน :ทฤษฎี และกลยุทธ์การสื่อสาร ทฤษฎี และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การวางแผนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร การโฆษณากับสังคม จริยธรรมของการโฆษณา จรรยาบรรณ และการกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2555) ผลการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์พ.ศ.2554 (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • วนิดา แสงสารพันธ์ และบุหงา ชัยสุวรรณ (2554) ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ได้รับทุนและเสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • Bu-nga Chaisuwan (2009) “A study of public relations knowledge and skills from public relations curriculum, academicians’ view and professionals’ view.” Funded by Assumption University 2009.
 • Bu-nga Chaisuwan (2009) “A study of the guideline to assess the instructor’s performances for annual evaluation based on the nine’s KPIs of quality assurance perspective” Presented in The 23rd Inter-University Conference by The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning - ASAIHL under the theme “Quality Assurance in Higher Education” on 4 September 2009 at Payab Universitty, Chieng Mai.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2552) “การวิจัยภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ ที่จัดโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2552” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) “การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพของรายการวิทยุ ที่จัดโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2551” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) การวิจัย เรื่อง “การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2551” ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2551) การวิจัย เรื่อง “เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดจริยธรรมของนักโฆษณาจากกลุ่ม ประชาชน” (People Norm for Advertising Practitioners Ethic Measuring Scale - APEMS) (2551)
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2550) การวิจัย เรื่อง “สถานภาพทางจริยธรรมของนักโฆษณา และการพัฒนาเกณฑ์การวัด” (The Status of Advertising Practitioners Ethics in Thailand and a Scale Development) ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (2547-2550)
 • บุหงา ชัยสุวรรณ (2549) การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าที่เป็นประเด็นโต้แย้ง: การศึกษาเบื้องต้นจากกลุ่มนักศึกษานำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2549)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง A Study of Public Relations Knowledge and Skills from Public Relations Curriculum, Academicians’ View and Professionals’ View ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การวัดจริยธรรมของนักโฆษณา วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (2553)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “Teaching Ethics in the Public Relations Curriculum in Undergraduate Level” นำเสนอใน INTERNATIONAL CONFERENCE COMMEMORATING THE 25th ANNIVERSARY:
 • “ETHICS vs TECHNOLOGY IN POSTMODERN ERA OF EDUCATION” Assumption University, Bangkok, Thailand, 7 – 8 November 2008
 • บทความวิชาการเรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy: Guideline for Develop the Teaching and Learning Standard in Thailand”, International Forum on Teacher Education (3rd) 2007 : Teacher Education Innovation and Teacher Professional Learning in Quality Education for Sustainable Development, East China Normal University, Shanghai, China, 14-16 November 2007
 • บทความวิชาการ เรื่อง การกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา ความคืบหน้าหลังพ.ศ. 2540 (The progression of the Advertising self-regulation in Thailand after B.E. 2540) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (2549)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “Unacceptable Advertising Within Thai Society” ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
 • บทความรายงานการวิจัย เรื่อง “การกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
 • หนังสือ หลักการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (Introduction to Public Relations) (2555)
 • หนังสือ หลักการสื่อสารเบื้องต้น (Introduction to Communication) (2548)
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ความภักดี ความมั่นคงและความผูกพันธ์ผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง (วรมาศ บุบผาชาติ)
 • แนวทางการสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล (พิชญา นิวิตานนท์)
 • ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (ศุภกร จูฑะพล)
 • ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ (นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์)
 • การรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (ณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม)
 • การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย (วรรณธัช ประเสริฐ)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่สนใจศิลปะในเจเนอเรชั่นวาย (บัวกัญญา สุรัตพิพิธ)
 • การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา (อังคณา จงไทย)
 • กระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย (กฤษฎา มอมุงคุณ)
 • แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 -2567 (กนกพร ดิษริยะกุล)
 • การตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบไวรัล เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอร์เรชั่นวาย (พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ (นภัค จิตศานติกุล)
 • กลยุทธ์ในการสื่อสารศาสนาผ่านสื่อออนไลน์ของวัดพระธรรมกาย (นิรดา ไวศยะนันท์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิสทีนและความพึงพอใจของผู้บริโภค (ธีระนุช เอี่ยมวงศ์)
 • พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ออนไลน์และการตอบสนองต่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (กันติสุข สิตตะวิบุล)
 • คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (จารุณี ศรีปฏิมาธรรม)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ (เมธาวี เจริญผล)
 • การสื่อสารในองค์กรเพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคคลากร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (สุภาวดี ถาวรจินดา)
 • ความเกี่ยวพันกับตราสินค้า สถานะของตราสินค้า ความรักในตราสินค้า และความเต็มใจที่จะซื้อในราคาที่สูงกว่าของผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น (แบรนด์เนม) (ณัฏฐพัชร์ บุญบางยาง)
 • กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล และพฤติกรรมของผู้ติดตามผ่านแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) (รดีวรรธน์ จันทนะโพธิ)
 • ประสิทธิผลของแบรนด์มาสคอตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและความรักในตราสินค้าของผู้บริโภค (วิศวัน จิวังกูร)
 • ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์และการใช้ประโยชน์ที่มีต่อการสร้างความผูกพันของผู้ติดตามบนเฟสบุ๊คแฟนเพจด้านความงาม (ลลิตตา กุลวนาโรจน์)
 • รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งองค์กรเพื่อกำกับดูแลตนเองด้านการโฆษณา (ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์)
 • การเปิดรับข่าวสารการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจและความภัคดี ของผู้ใช้บริการในธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ บริษัท บริดจสโตร เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) (ชนางรักษ์ บุญญานุสนธิ์)
 • การสื่อสารของนายแบบกลางคืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรีเฉพาะกลุ่ม (สย์ ชัยสิทธิ์)
 • ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (สุธีรา อุตมะ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลของธุรกิจ Startup (จักรพงษ์ สว่างศรี)
 • นวัตกรรมแผ่นพับของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality AR) (ชัชวาลย์ พิริยพลพงศ์)
 • การสื่อสารโน้มน้าวและการเล่าเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาบน Youtube ที่มีผู้ชมสูงสุด (ณิชชา อนุตรกุลศรี)
 • Real-Time Marketing: ผลที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ (บริรักษ์ มงคลเกตุ)
 • พฤติกรรมการเปิดรับและความคาดหวังของเด็กที่มีต่อรายการสำหรับเด็กทาง Youtube (พรชนัน วัธนจิตต์)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์และความภักดีต่อการใช้บริการ Uber ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ชรียา เสถียรบุตร)
 • ผลของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้ (วิศินี พูลผล)
 • ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงประเภทสินค้าแม่และเด็กในอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงเขตกรุงเทพมหานคร (ศิริญญา ศรีหารักษา)
 • กลยุทธ์การสร้างสรรค์และองค์ประกอบศิลป์งานสื่อสิ่งพิมพ์ รางวัลเทศกาลครีเอทีฟนานาชาติเมืองคานส์ ปี 2016 (ศิวพล ธรรมศิริ)
 • ผลของสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) ที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อสินค้า (สุพิชชา เกียรติเสรีกุล)
 • กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่ศึกษา: บ้านหนองปากชัฎ หมู่ที่ 6 ตำบลอแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (สุทาภา โพธิ์เก่า)
 • การใช้ไลน์ คาแรคเตอร์ สร้างประสบการณ์ตราสินค้าและความภัคดีในกลุ่มผู้ใช้บริการในเครือไลน์ (กมลลักษณ์ วีนะนาวิน)
 • ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภัคดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี (กุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์)
 • การใช้นิยามความโสด การรับรู้คุณค่าในตัวเอง และการแสดงตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสาวโสดเจเนอเรชั่นวาย (จิราพร พารารักษ์)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (S-Commerce) (ชนิชา พงษ์สนิท)
 • การศึกษาคุณค่าตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาของแฟนคลับ (ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าไอทีผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บิรโภค Gen Y (ตะวัน เขียวรอด)
 • ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์(LINE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ทวินันนท์ แสงสว่าง)
 • การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (ธัญพร มากแสง)
 • การยอมรับนวัตกรรมการชำระเงินผ่านระบบ QR Payment ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (นฤธร ศรีโรจนากูร)
 • อิทธิพลจากการเล่าเรื่องของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (เนตรรัต จิระศิลป์)
 • ผลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้รับรองเครื่องสำอางต่อความตั้งใจซื้อสินค้า (ปณิชามน ตระกูลสม)
 • การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเปิดรับชมภาพยนต์และซีรีส์ออนไลน์ผ่านรูปแบบสตรีมมิ่ง (พัชญาดา จิระกิจ)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ การแสดงตัวตนในสังคม และรูปแบบการดำเนินชีวิตออนไลน์ของผู้สูงอายุ (พิมพ์ชนก ผลอ่อน)
 • การวิเคราะห์เนื้อหาสารและการตอบสนองบนแฟนเพจช่างภาพงานแต่งงาน (พิสุทธิ์พงศ์ วณิชาติ)
 • การจัดการข้อมูลโดยใช้ กูเกิล อนาไลท์ติกส์ (Google Analytics) ในการจัดกลุ่ม เพอร์โซน่า (Persona) ผู้เข้าชมเว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อ (รณกร วงศ์สวรรค์)
 • การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) (วาเลน พัชรภิรมย์)
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านวีดีโอคอนเทนต์ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Minutevideo Thailand (ศลิษา วงศ์ไพรินทร์)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents (ศิวพร เที่ยงธรรม)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Lazada,11Street และ Shopee) (สิรีธร ถนอมสิงห์)
 • ประเภทของผู้ทรงอิทธิพล: ผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการตอบสนองของผู้บริโภค (เสาวลักษณ์ สายทองอินทร์)
 • คุณค่าตราสินค้า MAZDA และความไว้วางใจ ที่มีศูนย์บริการและจัดจำหน่ายรถยนต์ MAZDA ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (เอกกมล บุญเอก)
 • ปัจจัยพยากรณ์ผลลัพธ์ความผูกพันในเฟซบุ๊กแฟนเพจบิวตี้บล็อกเกอร์ (อรสินี ตุลสุข)
 • การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้าผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์มของกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ (Active Aging) (ธิดารัตน์ หมวกทอง)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Environmentally Friendly Products) (อาภา เอกวานิช)
 • ผลของการเปิดกว้างความหลากหลายทางเพศและทัศนคติต่อโฆษณาที่ใช้หญิงข้ามเพศต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (นภัทร อภิรักษ์เสนา)
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อการรับรู้คุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (มาลิสา ท้าวพยุง)
 • กิจกรรมและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพฤฒพลังของ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของยังแฮปปี้ (อัยริณ แต้มเรืองอิทธิ์)
 • ความสามารถในการใช้สื่อดิทัล และความสามารถในการสื่อสารการตลาดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อความงาม (ธนัชญา สุจิตรธรรมคุณ)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ (ชัชรี ทัตติพงศ์)
 • การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการออกกำลังกายต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ณัทธร ศุภสารัมภ์)
 • อัตลักษณ์และการเล่าเรื่องเพื่อสร้างกระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ (ภัทร์ธีรา คำนิล)
 • ประสิทธิผลของการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนแบรนด์ออนไลน์ : ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภคที่มีต่อความจงรักภักดีในแบรนด์ Netflix (กานต์ธิดา อัจฉริยะชาญวณิช)
 • การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในระดับชุมชน เพื่อการลดใช้หลอดพลาสติกในร้านกาแฟ (วิสสุตา ตั้งธนพฤทธิ์)
 • การรับรู้ประโยชน์และคุณค่าของเกมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในแอปพลิเคชั่น Shopee (กนกพร เยาวพงษ์อารีย์)
 • การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายในกลุ่มวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร (นนทลี ภักดีวงษ์)
 • เส้นทางการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค (นันทิวา แซ่เอ็ง)
 • การรับรู้และการมีส่วนร่วมผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (คชภัค คชาชีวะ)
 • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ทางการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ (ดวงใจ แซ่ฉั่ว)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้บริโภคเครื่องสำอาง (ธีรภัทร สอนเนย)
 • การพัฒนา Line Chatbot เพื่อแก้ปัญหาการทำวิจัยไม่แล้วเสร็จตามกำหนดการ (ทยากร เพ็ญศิริกุล)
 • การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนตราสินค้าในกลุ่ม “คนท้องคุยกัน” (คุณศิริ เจริญไชย)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ที่มีต่อการยอมรับและการมีแฟนคลับละครผลิตซ้ำที่เป็นแนวนย้อนยุค (วิชชุดา กิมอ่วม)
 • อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์และการรับรุ้คุณค่ามีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจทำซ้ำและการบอกต่อของผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมเพื่อความงาม (จารุวรรณ อินทะเว)
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: การรับรู้คุณภาพการบริการภาพลักษณ์ขององค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี (วรมน บุญศาสตร์)
 • ผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กและแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก (ณพล ผลากรกุล)
 • ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อ (ปัทมา แย้มไพเราะ)
 • แนวทางการนำเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทัล (น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก ปละพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย (ปรภัต จุตระกูล)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ (ชัชชพันธ์ เล็กเจริญ)
 • ปัจจัยพยากรณ์การใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (วิภาวี จันทร์แก้ว)
 • ประสบการณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวผ่านเว็ปไซต์ของกลุ่มดิจิทัลเนทีพ และดิจิทัลอิมมิแกรนด์ (ภาพพิมพ์ เพชรศิริ)
 • จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนำเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เทียนทิพย์ เดียวกี่)
 • การเสริมสร้างรูปแบบการรับรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโคก (ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์)
 • THE DEVELOPMENT OF PROTOTYPE BRANDING FOR SUSTAINABLE RICE SMALL-SCALED FARMING IN THAILAND (Panpilas Kuldilok)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดจริยธรรมของนักโฆษณาจากกลุ่มผู้บริโภค. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). พาณิชย์บุญนิยม: นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อชุมชนยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2559). ทิศทางการพัฒนาระบบกำกับดูแลการโฆษณาในสังคมไทย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). กลไกลการกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม : ภาพรวมและกรอบแนวความคิด. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสาร : เนื้อหาและการเล่าเรื่อง".
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). การจัดกลุ่มและหาคุณลักษณะของกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนท์ ตามพฤติกรรมการสื่อสารในบริบทออนไลน์ และปัญหาทางความสัมพันธ์กับสังคม (การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี.กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2557). นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (2555). A Study of Public Relations Knowledge and Skills from Public Relations Curriculum,Academicians’ View and Professionals’ View. วารสารนิเทศศาส
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2559). ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการสร้างกลไกในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในการใช้สื่ออนไลน์. กรุงเทพฯ, สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.).
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2559). จัดจ้างทำคู่มือการสื่อสารภาวะวิกฤติของการไฟฟ้านครหลวง. กรุงเทพฯ, การไฟฟ้านครหลวง.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2558). กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพฯ, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
 • บุหงา ชัยสุวรรณ. (ปี 2557). พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น อายุระหว่าง 10 - 19 ปี. กรุงเทพฯ, สสดย.(สสส).