ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

 • ชื่อ :รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
 • ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3739
 • อีเมล์ : asawin.n@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :ปริญญาเอก การสื่อสาร มหาวิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท การสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี่ ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตร การตลาด มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • ประสบการณ์ทำงาน :คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • ประสบการณ์ทำงาน :คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประสบการณ์ทำงาน :หัวหน้าฝ่ายวิจัยข่าว สถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวี (ญี่ปุ่น)
 • ประสบการณ์ทำงาน :ผู้ช่วยวิจัย หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮรัลด์ (ออสเตรเลีย)
 • ประสบการณ์ทำงาน :ผู้ช่วยวิจัย นิตยสารเทมโป้ (อินโดนีเซีย)
 • ประสบการณ์ทำงาน :ผู้ควบคุมงานบริการข่าวสาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :านวิจัยด้าน :การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างประเทศ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารการเมือง การสื่อสารการตลาดสื่อใหม่และสื่อสังคม

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2552)
 • ทีวีอัลจาซีรา,สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2550)
 • รู้เท่าสังคมสื่อ รู้ทันสงครามการตลาด, สำนักพิมพ์แบรนด์เอจ (2549)
 • สงครามเงา,สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2548)
 • อัลกออิดะห์ ญิฮาด เจไอและขบวนการก่อการร้ายภาคใต้, สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ้คส์ (2547)
 • ถอดรหัสเบอร์ซาตูปัตตานี, สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2547)
 • สื่อสันนิวาส, สำนักพิมพ์ นาครมีเดีย (2546)
 • “Orientalism and Thai Mediascapes,” In Chitty, N.(Ed.) Faces of Globalisation. Varnasi: Ganga Kaveri Publishers (2003).
 • “Glocal Culture in the Thai Media,” In Kennedy, P. and Danks, C.J. (Eds.). Globalization and National Identities. UK: Palgrave (2001).
 • “Visions of Globalization,” In Piyanart Bunnag. (Ed.). Asian Review 2001. BKK: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University (2000).
 • “Globalization for All,” In The Bangkok Post newspaper (4 April 2002).
 • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ในยุคสังคมสารสนเทศ, นิตยสารอิศราปริทัศน์ (2555)
 • การสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ, สสส. (2554)
 • อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้รัฐ, สถาบันอิศรา (2554)
 • แผนปฏิบัติงานเพื่อการปฏิรูปสื่อ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
 • การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • การสื่อสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2544)
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • การใช้สื่อและพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหว (ผู้เขียน นางสาวอัญชลี เทียมคีรี)
 • นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ผู้เขียน นางสาวพัชรินทร์ ผากา)
 • พฤติกรรมและกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ผู้เขียน นางสาวธัญญากร บุญมี)
 • การเปิดรับ และการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” (ผู้เขียน นางสาวรัตประภา เหมจินดา)
 • การปรับตัวของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระในยุคต้นอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลของประเทศไทย (ผู้เขียน นายนคร พูนสุวรรณ์)
 • บทบาทการรีวิวสินค้าผ่านสื่อใหม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (ผู้เขียน นางสาวธัญดา มหาธนาฉันท์)
 • ปัจจัยที่ทำให้คนกรุงเทพฯตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ผู้เขียน นางสาวขนิษฐา จันทรตรี)
 • ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางสื่ออินสตาแกรม (ผู้เขียน นางสาววีรญา พิทยาโรจนกุล)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยของชาวไทยและชาวต่างชาติ (ผู้เขียน นางสาวนันทิยา โอมพรนุวัฒน์)
 • การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวรัตประภา เหมจินดา)
 • กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย (ผู้เขียน นายชัยภัทร ปิติสุตระกูล)
 • กระบวนการสื่อสาร และปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มรณรงค์การใช้จักรยานของกลุ่มปั่นเดะ (ผู้เขียน นายวงศกร สิงหวรวงค์)
 • แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล (ผู้เขียน นางสาวรัตนา ปรีฎาพาก)
 • รายการทีวีจอเหนือกับการทำหน้าที่สื่อสารสาธารณะของคนไทยในท้องถิ่น (ผู้เขียน นางสาวอัญชลี เทียมคีรี)
 • นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของผู้พิการทางการได้ยิน (ผู้เขียน นางสาวพัชรินทร์ ผากา)
 • อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมชุมชนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ผู้เขียน นางสาวธัญญากร บุญมี)
 • พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ (online Game ) ของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นายพงศกร เพชรเจริญ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสื่อใหม่ (เว็บไซต์บิวตี้-สแนป) ผ่านแนวคิดผู้นำองค์กร (ผู้เขียน นางสาวสาริน เชยชุ่ม)
 • ประสิทธิภาพของรูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่และการออกแบบที่มีผลต่ออารมณ์ทัศนคติของผู้บริโภค (ผู้เขียน นางสาวสุริย์มาศ กลิ่นสมร)
 • การสื่อสารการตลาดที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มยอดผู้ติดตามร้านค้าในอินสตาแกรม (ผู้เขียน นางสาวธีรนุช พิวัฒน์)
 • ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก KFC (ผู้เขียน นางสาวนัฐชนก สมผล)
 • การสื่อสารเพื่อต่อรองทางอุดมการณ์วัฒนธรรมของวัฒนธรรมอีสาน (ผู้เขียน นางสาวสิริกานต์ สุวรรณผู)
 • The Discurse of Nationalism in Online News Reports: The Critical Discourse Analysis of the Border Confilict between Thailand and Cambodia in Thai Online News. (Ms. Chulamani Chantarawandi)
 • Assessing the Effectiveness of Public Diplomacy as Strategic Communication in Seeking Domestic Approval: the Case of Indonesia. (Mr.Ghofar Ismall)
 • Brand Equity"s Antecedent/Consequence Relationships: The Examination of the Selected Marketing Communication Tools, Brand Equilty and Purchase Intent of Ready to Drink Green Tea Drinkers in Bangkok. (Mrs.Parichart Wongweeranonchai)
 • Brand Portfolio Strategy for Thai Fashion Company (Mrs.Kwanta Sirivajjanangkul)
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการบิวตี้กูรูบนเว็บไซต์ยูทูป (ผู้เขียน นางสาวพิมพ์นารา บรรจง)
 • รื้อถอนการประกอบสร้างความหมาย และวาทกรรมอำนาจผี-พุทธ ภายใต้กระบวนทัศน์แห่งการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ (ผู้เขียน นางสาวจิธิวดี วิไลลอย)
 • การสร้างตราสินค้าประเทศทางสัญญะวิทยา กรณีศึกษาอัศจรรย์ประเทศไทย (ผู้เขียน นายศตกร หงส์จรรยา)
 • การสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ในการชุมนุมทางการเมืองของไทย (ผู้เขียน นางสาวแพรวพรรณ ปานนุช)
 • การสื่อสารเพื่อต่อรองทางอุดมการณ์วัฒนธรรมของวัฒนธรรมอีสาน (ผู้เขียน นางสาวสิริกานต์ สุวรรณผู)
 • The Discurse of Nationalism in Online News Reports: The Critical Discourse Analysis of the Border Confilict between Thailand and Cambodia in Thai Online News. (Ms. Chulamani Chantarawandi)
 • Assessing the Effectiveness of Public Diplomacy as Strategic Communication in Seeking Domestic Approval: the Case of Indonesia. (Mr.Ghofar Ismall)
 • Brand Equity"s Antecedent/Consequence Relationships: The Examination of the Selected Marketing Communication Tools, Brand Equilty and Purchase Intent of Ready to Drink Green Tea Drinkers in Bangkok.(Mrs.Parichart Wongweeranonchai)
 • Brand Portfolio Strategy for Thai Fashion Company (Mrs.Kwanta Sirivajjanangkul)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • Nedpogaeo, A. (2559, JULY). Communication Process of Alcohol Consumption Fostering Vs. Opposition around University Campuses. Paper presented at ASBBS PROCEEDINGS OF THE 20th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE Hotel Windsor Suites and Convention Center. ISSN: 1934-0583 P29-31.
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (ปี 2559). การสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนผ่านประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ในรอบหนึ่งทศวรรษ. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.
 • Nedpogaeo, A. (2559, November). Media Representation of ASEAN: The Thai Discourse of Identities. Paper presented at the Fourth Annual Asian Conference on Media & Mass Communication (MediAsia2013) and The Second Asian Conference on Film and Documentary (FilmAsia2013). Osaka, Japan.
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (ปี 2558). อุตสาหกรรมภาพยนต์ยุคสื่อใหม่ในอาเซียน : ก้าวย่างใหม่สู่โลกออนไลน์และภาคอุษาคเนย์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสารกับอาเซียน".
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2559). มายาคติในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้มายาคติในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน.กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.).
 • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2558). การประเมินผลโครงการส่งเสริมระบบการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย