ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

 • ชื่อ :ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
 • ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3751
 • อีเมล์ : pornpun.p@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :Ph.D., Media, Music and Cultural Studies, Macquarie University, Sydney, Australia, 2
 • M.A., International Communication, Macquarie University, Sydney, Australia, 2007
 • M.A., Development Communication, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2002
 • B.B.A., Finance, the University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand, 1999

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :งานวิจัยด้าน :Health Communication, HIV/AIDS Communication, International Communication, Intercultural Communication and Development Communication

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • Prajaknate Pornpun (2011). Communication strategies at provincial level to promote HIV/AIDS prevention among migrant workers: case study of Chiang Mai, Thailand. Paper contributed to the 2011 Conference of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR) at the Kadir Has University, Istanbul, Turkey, available at http://iamcr- ocs.org/index.php/2011/2011/paper/view/1093(in English).
 • Prajaknate Pornpun (2010). Exploring factors that impede the HIV/AIDS prevention effort among men who have sex with men (MSM) and transgender (TG) sex workers: Case Study: Pattaya city, Chonburi Province, Thailand. The Global Forum on MSM & HIV (MSMGF). available at http://www.msmgf.org/index.cfm/id/11/aid/1420 (in English)
 • Limanonda Bhassorn and Prajaknate Pornpun (2007). Situation on STI/HIV prevention in sex work settings in Thailand. Bangkok: UNFPA Country Office in Thailand (in English and Thai), available at http://countryoffice.unfpa.org/thailand/drive/Thailandsexworkreviewenglish.pdf
 • Limanonda Bhassorn and Prajaknate Pornpun(2007).Summary report of the workshop on sex work and network on STIs prevention and control among sex workerson 4-5 October 2007. Bangkok: Ministry of Public Health and UNFPA (in Thai)
 • Limanonda Bhassorn and Prajaknate Pornpun(2006). Report of labor’s health in Bangkok, Thailand. (in Thai)
 • Limanonda Bhassorn, Kowantanakul Rungratana and Prajaknate Pornpun (2005).Community responses for sustainable prevention and care for HIV/AIDS and drug abuse (summary report of focus group discussion). Bangkok (in Thai)
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • กระบวนการสื่อสารและประสิทธิผลของโครงการเงินทองต้องวางแผนของตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้เขียน นางสาวธรพร กุมภิรักษ์)
 • อิทธิพลของสื่อเครื่องข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีผลต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวปารดา ยังสบาย)
 • ศึกษาปรากฏการณ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น (ผู้เขียน นางสาวศิรณา บัวเพิง)
 • การรับรู้อิทธิพลของบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในประเทศไทย (ผู้เขียน นางสาวนิชาภา นันทพุฒิกร)
 • ผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย (ผู้เขียน นายเอกราช ดีเลิศ)
 • อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมสินค้าแฟชั่นออนไลน์ (ผู้เขียน นางสาววรรษมน อินทรสกุล)
 • การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้เขียน นางสาวกุลฤดี นุมทอง)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ผู้เขียน นางสาวชนาภา เลิศวุฒิวงศา)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนักธุรกิจอิสระขายตรงหลายชั้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาววรรณี เปรียมสม)
 • การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ผู้เขียน นางสาวธรพร กุมภิรักษ์) อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตั้งใจทำศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงมหานคร (ผู้เขียน นางสาวปารดา ยังสบาย)
 • อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-WOM) ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของผู้บริโภค (ผู้เขียน นางสาววรัตดาภร อังวาณิชชากุล) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น (ผู้เขียน นางสาวศิรณา บัวเทิง)
 • รูปแบบการสื่อสารการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง (ผู้เขียน นายกำพล เติมกิจอนันต์) ปัจจัยมีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์ของแอพลิเคชันไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวพลชา เลิศศิริมิตร)
 • การสื่อสารการตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน Sanrio Hello Kitty House Bangkok (ผู้เขียน นางสาวณัชชา วีรเมธางกูร) ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้า Meltme ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นางสาวดวงทิพย์ กาญจนสิงห์)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้านักกีฬากอล์ฟและความตั้งใจซื้อสินค้ากอล์ฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้เขียน นายนวพล เกียรติไพศาล)
 • การบริการลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) (ผู้เขียน นางสาวปดิวรัดา จันดา)
 • ความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและความภักดีในตราสินค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย (ผู้เขียน นางสาวปริตตา สงเคราะห์ราษฎร์)
 • Brand Portfolio Strategy for Thai Fashion Company (Mrs.Kwanta Sirivajjanangkul)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • Prajaknate, P. (2015). eHealth Literacy, Knowledge, Attitude toward Antibiotic Usage and Self-Management of Upper Respiratory Infection (URI) among the Thai Population Paper presented at Nida International Conference for Case Studies on Development Administration 2015 (ICCS 2015)
 • พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (2558). พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหม่ในกลุ่มประชากรวัยแรงงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • Prajaknate, P. (2015). A SYNTHESIS OF THE STUDIES ON INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) FOR EDUCATION PROJECTS IN ASEAN: CAN WE CLOSE THE DIGITAL DIVIDE?. Paper presented at International Conference CHIANG MAI UNIVERSITY, THAILAND COMMUNICATION/CULTURE AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). Challenges for a new generation. CHIANG MAI UNIVERSITY: SDGs.
 • พรพรรณ ประจักษ์เนตร (2558). พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลในกลุ่ม Digital natives. กรุงเทพฯ: โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน
 • Prajaknate, P. (2014). Health communication: Current state of research and future trends. Paper presented at The Third International Conference on Advancement of Development Administration--Social Sciences and Interdisciplinary Studies (pp.330-345). Bangkok: National Institute of Development Administration.
 • พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (2557). Communication Strategies at the Provincial Level: Promoting HIV/AIDS Prevention among Youth in School and in the Muslim Communication: A Case Study of Satun, Thailand. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (April – June 2014).
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)

 • พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (ปี 2559). การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการฟังเพลงแบบคลื่นเสียงบำบัดในกลุ่มผู้ฟังคลื่นวิทยุ 104.5 Uses and Gratification of Healing Wave Music among 104.5 Radio’s Audiences. สสส, กรุงเทพฯ.
 • พรพรรณ ประจักษ์เนตร (ปี 2557) พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น อายุระหว่าง 10 - 19 ปี. กรุงเทพฯ, สสดย.(สสส)
 • พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (ปี 2557). รูปแบบการสื่อสารและการสร้างสัญลักษณ์ของตลาดนาขวัญเรียม Communication Pattern and the Symbolic Construction of Kwan-Riam Floating Market. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์, กรุงเทพฯ.
 • พรพรรณ ประจักษ์เนตร (ปี 2557). Communication and Innovation: Expanding the Explanatory Power of Communication Theories and Concepts from “Real World Setting” to “Virtual Setting”. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ฉบับ"นวัตกรรมการสื่อสารกับชุมชน.
 • พรพรรณ ประจักษ์เนตร (ปี 2557). Communication for Sustainable Development to Promote Tourist Activities of Floating Market along the River Banks of Central Region. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า.
 • Prajaknate, P. (2014). Prevenition among Youth in School and in the Muslim Community: A Case Study of Satun, THAILAND. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Development Journal.
 • Prajaknate, P. (2013). The Impact of Decentralization and Local Governance on HIV/AIDS Prevention Service Delivery in Thailand. กรุงเทพฯ