อาจารย์ประจำ รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

อาจารย์ประจำ รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

 • ชื่อ :รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
 • ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำ
 • โทรศัพท์ :+(662) 727-3729
 • อีเมล์ : jitraporn.a@nida.ac.th

เกี่ยวกับอาจารย์

 • การศึกษา :ปริญญาเอก 2544 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร International Doctoral Program in Development Administration
 • ปริญญาโท 2517 Public Relation Syracuse University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี 2509 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญทางงานวิจัย

 • งานวิจัยด้าน :งานวิจัยด้าน :Communication ( Public Relations)and Public Administration

ผลงานวิชาการ

 • หนังสือและวารสารทางวิชาการ :

 • จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, “การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการประชาสัมพันธ์ : จากอดีตจนถึงปัจจุบัน” วารสารนิเทศศาสตร์ ฉบับภาคการศึกษาปลายปีที่ 7, 2529
 • จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, “การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเบื้องต้น” วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 7 พฤศจิกายน,252
 • จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, “ความจำเป็นของการประชาสัมพันธ์” วารสารนิเทศศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2522
 • จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, “ธุรกิจขนาดใหญ่กับงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์” วารสารนิเทศศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน 2522
 • จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, “พัฒนาการความมั่นใจที่มีต่อเครื่องหมายการค้า” วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2522
 • รายชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา สมาคมเครื่องทำความเย็นแห่งประเทศไทย (วาสนา ทิพย์เนตร)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของประเทศไทยในภาคการส่งออกผลิตภัณฑ์ และการบริการสปากับประเทศสหรัฐเอมิเรตส์ (อัลฮูดา ชนิดพัฒนา)
 • ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย (ประกาศิต รักษาแก้ว)
 • รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม (อังฌุพร ตันติตระกูล)
 • ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีย์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ (อาสภา รัตนมุ่งเมฆา)
 • การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค (ชนนิกานต์ คงชื่นสิน)
 • การรับรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารองค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร (ปิยนุช พันธษา)
 • ปัจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลต่อหารเลือกซื้อสินค้าไดร์เวอร์ ของนักกอล์ฟสมัครเล่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ธนภัทร ราชนิยม)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตบริษัทไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (พัชรี บุญพวง)
 • การประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (พนิดา จรัลไพสาร)
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • AN ANALYTICAL STUDY OF FACTORS AFFECTING INNOVATIVE CAPABILITY AND ADAPTATION STRATEGIES OF THAI NEWSPAPER ORGANIZATIONA IN THE DIGITAL AGE (Worawudh Phakdiburut)
 • โครงการวิจัย (ที่ได้รับเงินสนับสนุน)