Master Degree - IMC

Innovative Communication Management-ICM (English Coursework)

นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

INNOVATIVE COMMUNICATION MANAGEMENT-ICM (ENGLISH COURSEWORK)

การประยุกต์แนวคิดด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร เพื่อบริหารโครงการนวัตกรรมการสื่อสารเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงผลกระทบในด้านมิติสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำในด้านการจัดการและบริหารการสื่อสาร รองรับการเจริญเติบโตของประเทศไทยในบริบทของอาเซียน และสังคมโลก

Image

โอกาสในการประกอบอาชีพ

career opportunities

- นักการสื่อสารใหม่ขององค์กร
- นักวิจัย นักวิชาการ
- บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางด้านการสื่อสาร
- เจ้าของกิจการด้านการสื่อสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้าหลักสูตร

# หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะภาคปกติ) ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
2 หมวดวิชาหลัก 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
4 หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต
5 วิชาการค้นคว้าอิสระ - 3 หน่วยกิต
6 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
7 หมวดวิชาเอก - 9 หน่วยกิต
8 รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภายกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เนื้อหาและกิจกรรมการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
นน 6001 ทฤษฎีนิเทศศาสตร์
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในบริบทต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม/องค์กร การสื่อสารมวลชน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
นน 6002 สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการของสื่อประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายโทรศัพท์และการสื่อสารไร้สาย เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านอินเทอร์เน็ต บทบาทและอิทธิพลสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ต่อพลเมืองและสังคม
นน 6005 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
การวางแผน และการออกแบบงานวิจัย โดยเน้นหนักความรู้ในกระบวนการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได้แก่ การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย และรายงานผลการวิจัย
นน 6006 การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
การจัดการการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสารแบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายวิธีการและช่องทาง อาทิ การสื่อสารระหว่างบุคคล การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อชุมชน สื่อดิจิทัล และสื่อนวัตกรรมอื่นๆ โดยเน้นกลยุทธ์การบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งต่ออัตลักษณ์ขององค์กร การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารการตลาด
นน 6007 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ระบบ กระบวนการและวิธีการในการกระตุ้นพลังความคิดทางด้านบวกเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง เพื่อให้การสื่อสารนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ในมิติของ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
นน 7001 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งแนวโน้มนวัตกรรมและกระแสสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อการวางแผนการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการและเลือกใช้นวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆ ของการสื่อสารการตลาด เช่น สื่อมวลชน ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ รวมถึงการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมพิเศษ และการวางแผนสื่อ เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์วางแผนไว้
นน 7008 โครงสร้างระบบสื่อสารและนวัตกรรมสารสนเทศ
โครงสร้างของระบบการสื่อสารและองค์กรสื่อ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอื่นๆ ด้วยปัจจัยผลักดันทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางเทคโนโลยี ผลของโครงสร้างดังกล่าวที่มีต่อการผลิตสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ และรูปแบบรายการในยุคสารสนเทศ ตลอดจนผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
นน 7019 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม
แนวคิด กลยุทธ์ และการบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนทางสังคม อาทิ การชี้แนะผ่านสื่อ การเจรจาต่อรอง และการประยุกต์ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อพื้นบ้าน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน และสื่อสมัยใหม่ในการบริหารประเด็นทางสังคม และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีพันธมิตรในการก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นน 7021 นวัตกรรมการจัดการตราสินค้า ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร
การวางแผน การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของตราสินค้า ในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และพหุวัฒนธรรม ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรกับตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การประเมินค่าตราสินค้า รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร โดยใช้ระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
นน 7022 การเข้าถึงใจผู้บริโภคและการวิจัยผู้บริโภค
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การสร้างตลาดเชิงสัมพันธ์ และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งศึกษากระบวนการวางแผนและการออกแบบงานวิจัยผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงใจผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
นน 7023 นวัตกรรมการจัดการสารสนเทศ สื่อใหม่และสื่อสังคม
จุดกำเนิดและพัฒนาการนวัตกรรมสื่อใหม่และสื่อสังคม หลักการ แนวคิด รูปแบบ ลักษณะธรรมชาติของสื่อใหม่และสื่อสังคม ภูมิทัศน์สื่อใหม่และสังคมสารสนเทศที่สัมพันธ์กับผู้ใช้งานด้านพฤติกรรม ทัศนคติ ความสัมพันธ์ รูปแบบ วิถีชีวิต การบริหาร การจัดการ องค์กร ระบบ ข้อมูลสารสนเทศในระบบสื่อใหม่และสื่อสังคม ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสื่อใหม่และสื่อสังคม การพัฒนาออกแบบสื่อใหม่ในด้านการสื่อสาร รูปแบบและวิธีการทางการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ทางสังคมโดยใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมในยุคปัจจุบัน
นน 7024 ประเด็นกฎหมาย การกำกับดูแล จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการการสื่อสาร
ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการจัดการการสื่อสาร พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ธรรมาภิบาลสื่อ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบสื่อ สิทธิผู้บริโภคสื่อ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสื่อในยุคหลอมรวม
นน 7025 นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวคิด นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ปัจจัย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม่
นน 7026 ประเด็นใหม่ทางสังคมและนวัตกรรมการสื่อสาร
แนวคิด ประเด็นปัญหานวัตกรรมการสื่อสาร และความเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคมในมิติต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะ โดยอิงกับวาระทางสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นน 7027 การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาสาร
เทคนิคการวิเคราะห์และจำแนกเนื้อหาสาร เช่น ข้อความ ภาพ และเสียง ของสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ การสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อผลิตเนื้อหาสื่อให้น่าสนใจ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปของสื่อต่างๆ
นน 7028 การผลิตสื่อดิจิทัล
ทฤษฎีและแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการผลิตสื่อในโลกยุคดิจิทัล ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงผ่านการผลิตสื่อร่วมสมัยอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ภาพยนตร์สารคดีสั้น รายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์/วิทยุ ผลงานเพลง เว็บไซต์ สื่อสังคม คอมพิวเตอร์เกมส์ แอปพลิเคชั่นสำหรับเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ รวมถึงสื่อร่วมสมัยอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมที่ก้าวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน
นน 7029 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการริเริ่มการสื่อสาร
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประกอบการ และการบริหารกิจการ เพื่อการริเริ่มกิจการที่เกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสรรค์ทั้งแบบจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมทั้งแนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ผ่านมิติของผลิตผลทางศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆและรูปแบบที่หลากหลายของการสื่อสาร
นน 7030 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มนวัตกรรมและกระแสสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อการวางแผน การสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการและเลือกใช้นวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆ ของการสื่อสารการตลาด เช่น สื่อมวลชน ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ รวมถึงการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมพิเศษ และการวางแผนสื่อ เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์วางแผนไว้
นน 7031 กลยุทธ์การวางแผน การรณรงค์ และการประเมินผลนวัตกรรมการสื่อสารแบบบูรณาการ
กระบวนการในการวางแผนโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การแสวงหาโอกาส การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ กลวิธี การออกแบบเนื้อหาสาร และช่องทาง ตลอดจนการประเมินผลการรณรงค์ทางการสื่อสาร
นน.9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การวิจัยในประเด็นหรือหัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ อันเป็นประเด็นสำคัญของสังคมที่ส่งผลโดยตรง โดยอ้อม และผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ สังคมรวมและสังคมโลก
นน 9004 วิทยานิพนธ์
แนักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมด้านการสื่อสาร เพื่อค้นคว้าและวิจัย โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

Opening Hours

  • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
  • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม

  • Mondays-Fridays: 9AM to 4PM
  • Saturdays-Sundays: 9AM to 4PM

ค่าเล่าเรียน

ภาคในเวลาราชการ
การเรียนการสอนหน่วยกิตละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 102,500 บาท)

ภาคนอกเวลาราชการ
การเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มค่าบำรุงหน่วยกิตๆละ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 411,700 บาท