Welcome to GSCM

Graduate School of Communication Arts and Management Innovation

Global Innovation

Welcome to GSCM

Social Network

Welcome to GSCM

Creative & Communication

Welcome to GSCM

Multiskill Management

Welcome to GSCM

/

NEWS & Events

Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอข่...

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการร่วมกับคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชื่อในคุณค่าของการเล่า....

Image

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2559 รุ่นที...

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ‪#‎GSCMNIDA‬ เปิดบ้านต้อนรับนั...

Image

โครงการฝึกอบรมพัฒนานักสื่อสาร รุ่นที่ 2...

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนานักสื่อสาร ...

Image

โครงการ Knowledge Forum 2559...

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการ Knowledge Forum 2559 และการเสวนา เรื่อง "ปลูกฐานรากทางวัฒนธรรม ...

Image

โครงการ NIDA Expert Sharing Plus...

โครงการ NIDA Expert Sharing Plus ตอน "อาจารย์วิเชียร แชร์เทคนิคการเขียนกรณีศึกษา อาจารย์วิสาขา ช่วยหาทุนว...

Image

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2...

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ‪#‎GSCMNIDA‬ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี...