Master Degree

Master of Arts Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

Master of Arts Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผสมผสาน ทฤษฎีองค์ความรู้และแนวคิดทางนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ อาทิ การตลาด สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาโครงการทางสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นผลิตนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎี รวมถึงพัฒนาศักยภาพและพลังทางความคิดที่ลึกซึ้งและการสร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 สาขาวิชาเอก ดังนี้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

The expected learning outcomes (ELO)

Program Level ELO1

สามารถประยุกต์ใช้การเปิดกว้างทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีนวัตกรรมในการทำงานด้านการสื่อสารดิจิทัล

Program Level ELO2

สามารถพัฒนาเครือข่ายด้านการสื่อสาร และสมรรถนะด้านการดิจิทัลในการจัดการและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Program Level ELO3.

สามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารไปสู่การทำงานด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล

Program Level ELO4.

สามารถเลือกมาตรฐานคุณค่าและจริยธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการประกอบอาชีพอย่างสง่างามเพื่อการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ELO: Keywords I-Digit-Connect.

I = Innovation / Digit = Digital / C = Communication / O = Openness / N = Network / N = Nobility / E = Ethics / C = Creativity / T = Technology

โครงสร้างหลักสูตร

# หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตรแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (เฉพาะภาคปกติ) ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
2 หมวดวิชาหลัก 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
4 หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต
5 วิชาการค้นคว้าอิสระ - 3 หน่วยกิต
6 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
7 รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
Image

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

INNOVATIVE MARKETING COMMUNICATION - IMC

มุ่งเน้นการเรียนการสอนการศึกษาแนวคิดด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการตลาดที่เรียกกันว่า การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ซึ่งเป็นการบูรณาการแนวคิดและวิธีปฏิบัติของงานด้านการตลาด การสื่อสารแบบบูรณาการ อาทิ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ สื่อใหม่ และสื่อสังคม เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในการทำงานด้านการตลาดที่มีการสื่อสารเป็นตัวนำที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การประสบความสำเร็จขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

INNOVATIVE COMMUNICATION MANAGEMENT-ICM (ENGLISH COURSEWORK)

การประยุกต์แนวคิดด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสาร เพื่อบริหารโครงการนวัตกรรมการสื่อสารเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงผลกระทบในด้านมิติสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้นำในด้านการจัดการและบริหารการสื่อสาร รองรับการเจริญเติบโตของประเทศไทยในบริบทของอาเซียน และสังคมโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image
Image

นวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล

INNOVATIVE DIGITAL COMMUNICATION MANAGEMENT - IDC

การสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ในมุมมองใหม่ ซึ่งบูรณาการกับความรู้ในด้านสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารดิจิทัล อันเป็นสิ่งสำคัญในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะการสื่อสารกับข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวม ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลแบบสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การนำความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ไปบูรณาการกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของงานพัฒนา โดยหลักสูตรนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆ ทั้งด้านการสื่อสารและการพัฒนา เน้นการพัฒนาทั้งแนวคิด การปฏิบัติและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทั้งเมืองและชนบทในทุกภาคส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

INNOVATIVE COMMUNICATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ICD

หลักสูตรนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆ โดยการนำแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารเพื่อไปบูรณาการกับแนวคิดและวิธีการปฏิบัติด้านการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมและการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทั้งแนวคิด การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image
Image

นวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ

INNOVATIVE MANAGEMENT FOR COMMUNICATION AND INFOMATION TECHNOLOGY PUBLIC POLICY - ICT

การสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ในระดับมหภาค มุ่งเน้นการเป็นสร้างความเข้าใจในบริบทโครงสร้าง นโยบาย กฎหมาย การกำกับดูแล จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของระบบสื่อสารและนวัตกรรมสารสนเทศ โดยการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะสูงสุดภายใต้ความเสรีและเป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและอ้อม ของการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

  • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
  • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม

  • จันทร์-ศุกร์: 9:00 น. ถึง 16:00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์: 9:00 น. ถึง 16:00 น.

ค่าเล่าเรียน

ภาคในเวลาราชการ หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 94,300 บาท)
ภาคนอกเวลาราชการการเรียนการสอนภาษาไทย หน่วยกิตละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท)
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มค่าบำรุงหน่วยกิตๆละ 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 441,700 บาท)