03Feb
เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า (E-journal) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า (E-journal) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

อ่านต่อ
17Jan
เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับ 1

เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับ 1

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ
21Sep
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัด พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

อ่านต่อ
08Sep
AUN QA รับรองมาตรฐานหลักสูตร #PhD นิเทศนิด้า หนึ่งเดียวใน ASEAN

AUN QA รับรองมาตรฐานหลักสูตร #PhD นิเทศนิด้า หนึ่งเดียวใน ASEAN

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม #นิเทศนิด้า ได้รับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากลจาก AUN QA ด้วยหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆ แบบสหวิทยาการ

อ่านต่อ
08Sep
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ประจักษ์เนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด (Mandala)

อ่านต่อ
03Sep
เตรียมพบกับ หลักสูตร Non-Degree "การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepren

เตรียมพบกับ หลักสูตร Non-Degree "การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepren

เตรียมพบกับ หลักสูตร Non-Degree "การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Data-Driven Content Creation in Digital Entrepreneurship and Organization)"

อ่านต่อ
23Aug
นิเทศนิด้า...เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

นิเทศนิด้า...เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในส่วนงานการศึกษา)

อ่านต่อ
08Aug
Ph.D Research Talk “นวัตกรรมและความหลากหลายของงานวิจัยการสื่อสาร”

Ph.D Research Talk “นวัตกรรมและความหลากหลายของงานวิจัยการสื่อสาร”

Ph.D Research Talk “นวัตกรรมและความหลากหลายของงานวิจัยการสื่อสาร”

อ่านต่อ
08Aug
โครงการนิเทศ@นิด้าสร้างสรรค์สังคม

โครงการนิเทศ@นิด้าสร้างสรรค์สังคม

โครงการนิเทศ@นิด้าสร้างสรรค์สังคม

อ่านต่อ
08Aug
10 ปี 10 กิจกรรม สานสัมพันธ์เครือข่ายการสื่อสารนวัตกรรมของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นิเทศ นิด้า

10 ปี 10 กิจกรรม สานสัมพันธ์เครือข่ายการสื่อสารนวัตกรรมของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นิเทศ นิด้า

10 ปี 10 กิจกรรม สานสัมพันธ์เครือข่ายการสื่อสารนวัตกรรมของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นิเทศ นิด้า

อ่านต่อ