12Oct
Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Soft Power - เศรษฐกิจพลังสร้างสรรค์ โอกาสประเทศไทยหลังยุคโควิด"

Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Soft Power - เศรษฐกิจพลังสร้างสรรค์ โอกาสประเทศไทยหลังยุคโควิด"

29 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
05Oct
DATA+AI Powered Communication 2022

DATA+AI Powered Communication 2022

2 – 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ
23Sep
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ่านต่อ
23Sep
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

อ่านต่อ
03Sep
Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Facebook"

Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Facebook"

15 กันยายน 2564

อ่านต่อ
18Aug
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

อ่านต่อ
10Aug
Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นิเทศศาสตร์วิพากษ์ยุคโควิด"

Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นิเทศศาสตร์วิพากษ์ยุคโควิด"

26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
30Jul
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เปิดรับบทความ - 20 กันยายน 2564

อ่านต่อ
15Jul
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 5

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 5

16 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
15Jul
Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "มองอนาคต Boy Band Girl Group ไทย ฝ่าวิกฤติโควิดทำอย่างไร ถึงจะรอด"

Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ "มองอนาคต Boy Band Girl Group ไทย ฝ่าวิกฤติโควิดทำอย่างไร ถึงจะรอด"

29 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ