11May
ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

อ่านต่อ
03May
การประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

การประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อ
02May
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม”

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม”

24-26 กรกฎาคม

อ่านต่อ
24Apr
งานบาตรและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

งานบาตรและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

17 เมษายน 2562

อ่านต่อ
11Apr
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

10 เมษายน 2562

อ่านต่อ
05Apr
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมใส่บาตรและสรงน้ำพระ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมใส่บาตรและสรงน้ำพระ

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

อ่านต่อ
30Mar
บรรยากาศการศึกษาดูงานรายวิชาการผลิตสื่อดิจิทัล (นน 7028)

บรรยากาศการศึกษาดูงานรายวิชาการผลิตสื่อดิจิทัล (นน 7028)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านต่อ
29Mar
ขอแสดงว่าความยินดีกับอาจารย์บรรยายพิเศษของคณะฯ

ขอแสดงว่าความยินดีกับอาจารย์บรรยายพิเศษของคณะฯ

ได้รับโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562

อ่านต่อ
20Mar
THE 137th AUN QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL 16 - 18 March 2019

THE 137th AUN QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL 16 - 18 March 2019

National Institute of Development Administration , Thailand

อ่านต่อ
09Mar
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านต่อ