15Sep
โครงการ “พัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม”

โครงการ “พัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม”

10 กันยายน 2563

อ่านต่อ
14Sep
โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3

โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3

8-10 กันยายน 2563

อ่านต่อ
06Sep
โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 2

โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 2

1-3 กันยายน 2563

อ่านต่อ
01Sep
โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1

โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1

25-27 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
01Sep
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562

24 - 27 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
13Aug
การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร

การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร

15 - 17, 20 - 24 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ
03Aug
NIDA Virtual Forum “THAILAND’S NEW OPPORTUNITY: POST COVID-19 AND THE NEW NORMAL”

NIDA Virtual Forum “THAILAND’S NEW OPPORTUNITY: POST COVID-19 AND THE NEW NORMAL”

19 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
22Jul
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Nitade@NIDA Live Talk/Teach

29 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ
22Jul
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์กร Asia Centre

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์กร Asia Centre

21 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ
09Jul
โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2563

โครงการ “การพัฒนาพีอาร์ดิจิทัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

อ่านต่อ