07Jul
นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

อ่านต่อ
21Jun
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษ “How to be top influencers on Facebook and Twitter”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษ “How to be top influencers on Facebook and Twitter”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษ “How to be top influencers on Facebook and Twitter”

อ่านต่อ
21Jun
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษ “How to be top influencers on TikTok and YouTube”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษ “How to be top influencers on TikTok and YouTube”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษ “How to be top influencers on TikTok and YouTube”

อ่านต่อ
16Jun
#ขยายเวลาเปิดรับบทความ งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

#ขยายเวลาเปิดรับบทความ งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

#ขยายเวลาเปิดรับบทความ งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

อ่านต่อ
10Jun
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าขององค์กรในบริบทดิจิทัล

อ่านต่อ
19Apr
ประกาศ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ
08Apr
เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

อ่านต่อ
05Apr
Call for Papers

Call for Papers

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า (E-JOURNAL) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

อ่านต่อ
03Mar
งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

โอกาสที่จะได้นำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมาถึงแล้ว! . คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน (ด้านสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์) ร่วมส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

อ่านต่อ
02Mar
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

อ่านต่อ