Doctor of Philosophy Program

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารกับงานด้านอื่นๆแบบสหวิทยาการ เป็นหลักสูตรที่นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ ในมุมมองที่ต่างจากอดีตและเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้านทั้ง เทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง ในการสังเคราะห์การวิจัย การวางแผน การประเมินผลและการพัฒนาการดำเนินงานในเชิงประยุกต์
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกแผนการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เปิดสอนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 3 แบบได้แก่
- แบบ 1(1.1) (ผู้สำเร็จปริญญาโท) 48 หน่วยกิต
- แบบ 2(2.1) (ผู้สำเร็จปริญญาโท) 54 หน่วยกิต
- แบบ 2(2.2) (ผู้สำเร็จปริญญาตรี) 90 หน่วยกิต

Image

โอกาสในการประกอบอาชีพ

career opportunities

- นักบริหารด้านการสื่อสารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน
- ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางด้านการสื่อสาร
- อาชีพที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์
- อาชีพอิสระอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร

# หมวดวิชา หลักสูตรแบบ 1 (1.1)) หลักสูตรแบบ 2 (2.1) หลักสูตรแบบ 2 (2.2)
1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต
2 หมวดวิชาพื้นฐาน - - 24 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาหลัก อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
4 หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
5 หมวดวิชาเลือก อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
6 สอบวัดคุณสมบัติ สอบในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ภายหลังเรียนรายวิชาครบ ภายหลังเรียนรายวิชาครบ
7 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพื่อจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม
ภส 6000 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา (3 หน่วยกิต)
การทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรื่องที่อ่าน
นน 5000 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
ความหมายและลักษณะของการวิจัยการสื่อสาร ประเภทของการวิจัยการสื่อสาร การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ประเภทต่างๆ การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในเชิงตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลเชิงพรรณนา และการเขียนรายงานผลการวิจัย การสรุปอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะอย่างมีแบบแผน การเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอ และการประเมินคุณภาพงานวิจัย
นน 5001 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
มโนทัศน์ของการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นต้นและขั้นสูง ที่ใช้ในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ และใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การเลือกสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานวิจัย วิธีทางสถิติที่ศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวประกอบ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม การวิเคราะห์เพื่อจำแนกและการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล
นน 5002 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อบัณฑิตศึกษา (3 หน่วยกิต)
นน 5003 ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเล่าเรื่อง (3 หน่วยกิต)
นน 5004 สื่อดิจิตัลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
นน 5005 การบริหารการสื่อสารแบบบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
นน 5006 นวัตกรรมสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม (3 หน่วยกิต)
นน 5007 นวัตกรรมสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (3 หน่วยกิต)
นน 8000 ทฤษฎีการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสาร (3 หน่วยกิต) (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
บทบาทหน้าที่ ความสำคัญและผลกระทบของการสื่อสารต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ในระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และโลก ทฤษฎีแนวคิดการสื่อสารสาขาต่างๆ กระบวนการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ การสร้างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ วิธีการสร้างทฤษฎีทางสังคม การประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ กับศาสตร์การสื่อสารขั้นสูง รวมถึงทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) ปรัชญาแนวคิดของสำนักวัฒนธรรมศึกษาด้านสื่อและการสื่อสาร ปรัชญาแนวคิดหลังสมัยใหม่
นน 8002 นวัตกรรมการจัดการทางการสื่อสาร (3 หน่วยกิต) (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
มโนทัศน์ วัตถุประสงค์ กระบวนการของการจัดการทางการสื่อสารสาขาต่างๆ ในสังคมสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอ การจัดการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อใหม่และสื่อเครือข่ายสังคมเพื่อประโยชน์ของการสื่อสาร เปรียบเทียบบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทางการสื่อสาร นวัตกรรมของการจัดการทางการสื่อสาร กำหนดกลยุทธ์การจัดการทางการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา เพื่อการปรับปรุงการจัดการทางการสื่อสาร
นน 8200 นโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต) (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
ศาสตร์และศิลป์ของการกำหนดนโยบาย และแผนการสื่อสารแบบต่างๆ ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการด้านการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ของธุรกิจการสื่อสารกับธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร รวมทั้งปัจจัยภายนอก สภาพการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายและการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อาทิ การสื่อสารองค์การ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสารสนเทศ ขั้นตอนและกระบวนการกำหนดนโยบายและแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ตลอดจนการประเมินนโยบายและแผน อนาคตของการกำหนดนโยบายและแผน
นน 8201 สัมมนานวัตกรรมการสื่อสารและสังคม (3 หน่วยกิต) (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
ประเด็นปัญหากระแสสำคัญ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสาขาต่างๆ ประเด็นการสื่อสาร และนวัตกรรมการสื่อสารในสังคมไทย และสังคมโลก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบบริบททางสังคม ระบบอุตสาหกรรมสื่อและตลาดสารสนเทศ การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายในหลากหลายภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการสื่อสารกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในมิติต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
นน 8202 สัมมนาประเด็นใหม่ทางนิเทศศาสตร์ (3 หน่วยกิต) (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 8203 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (3 หน่วยกิต) (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
นน 8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง (3 หน่วยกิต) (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
ปรัชญาแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ จุดเด่น และจุดด้อยของการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณประเภทต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเดลไฟล์ การเก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัย สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยขั้นต้น และขั้นสูง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการประมวลผลการวิจัย การจัดทำรายงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยด้วยการเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอในการประชุมวิชาการ
นน 8101 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง (3 หน่วยกิต) (แบบ 1 (1.1) อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต)
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ธรรมชาติของการแสวงหาความรู้เชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย เชิงคุณภาพ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ การตีความ และสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและฝึกปฏิบัติระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทต่างๆ อาทิ การศึกษากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเอกสาร การสังเคราะห์งานวิจัย และการวิจัยเชิงสังเกต การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาิ
นน 9900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1 (1.1) และแบบ 2(2.2) 48 หน่วยกิต)
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นน 9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2(2.1) 36 หน่วยกิต)
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในประเด็นปัญหาด้านนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง โดยอยู่ในความดูแลและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เวลาทำการ

 • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม
 • ภาคเรียนที่ 3 มิถุนายน - กรกฏาคม

 • จันทร์-ศุกร์: 9:00น. to 16:00น.
 • เสาร์-อาทิตย์: 9:00น. to 16:00น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

 • การเรียนการสอนภาษาไทย
 • แบบ 1 (1.1) ประมาณ : 541,500
 • แบบ 2 (2.1) ประมาณ : 667,500
 • แบบ 2 (2.2) ประมาณ : 973,500

 • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • แบบ 1 (1.1) ประมาณ : 829,500
 • แบบ 2 (2.1) ประมาณ : 931,500
 • แบบ 2 (2.2) ประมาณ : 1,225,500