ผลงานนักศึกษา

วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ผลงานนักศึกษา วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

วิทยานิพนธ์


 • CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INTERNAL COMMUNICATION INNOVATION IN LEADING ORGANIZATIONS OF THAILAND (ผู้จัดทำ : Sarun Therawong)
 • SHOPPING CENTER: DEVELOPMENT OF COMMUNICATION DESIGN CORRESPONDING TO CONSUMER LIFESTYLES BY GENERATION (ผู้จัดทำ : Sarot Lertpongworapun)
 • GESTURE-BASED INTERACTION FOR AN OFFICE SYNDROME PREVENTION : HEALTH COMMUNICATION THROUGH INTEGRATING EXPERIENCE INTO DAILY LIFE FOR AN ARM-SWING INPUT DEVICE (ผู้จัดทำ : Nuanphan Kaewpanukrangsi)
 • THE RATIONALIZED PROCESSING MODEL BASED ON THE INFORMATION PROCESSING THEORY OF CONSUMERS ALCOHOL CONSUMPTION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN (ผู้จัดทำ : Kritsada Nurakkhe)
 • NATION BRANDING BASED ON SEMIOTIC ANALYSIS: A CASE STUDY OF THAILAND BRAND (ผู้จัดทำ : Krit Hongjanya)
 • CONCEPTUALIZING DIGITAL CITIZENSHIP FOR DIGITAL NATIVES IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Chawaporn Dhamanitayakul)
 • COMMUNICATION FACTORS AND COMMUNITY MANAGEMENT TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM (ผู้จัดทำ : Chatchawee Kongdee)
 • THE DEVELOPMENT OF PROTOTYPE BRANDING FOR SUSTAINABLE RICE FROM SMALL-SCALED FARMING IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Panpilas Kuldilok)
 • DIGITAL COMPETENCE AND DIGITAL LITERACY IN SOCIAL MEDIA USAGE FOR THE VISUALLY IMPAIRED YOUTHS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Prapaporn Ratano)
 • THE PROCESS AND STRATEGIES IN СREATING “PATRIOTIC SONGS”: THE CASE STUDY OF “RETURN HAPPINESS TO THAILAND” SONG SERIES OF THE NATIONAL COUNCIL FOR PEACE AND ORDER (NCPO) (ผู้จัดทำ : Jutiporn Ounjai)
 • YOUTH RADIO PROGRAMS DURING THE INSURGENCY IN THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES OF THAILAND (ผู้จัดทำ : Athitaya Somlok)
 • SYMBOLIC COMMUNICATION THROUGH GUY FAWKES MASKS AND WHISTLES IN POLITICAL MOVEMENTS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Praewpan Parnnuch)
 • STRUCTURAL EQUATION MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INNOVATION, CORPORATE IMAGE AND CORPORATE REPUTATION TOWARDS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INNOVATION ADOPTION AMONG GENERATION Y (ผู้จัดทำ : Chonnikarn Seritanondh)
 • AN ANALYTICAL STUDY OF FACTORS AFFECTING INNOVATIVE CAPABILITY AND ADAPTATION STRATEGIES OF THAI NEWSPAPER ORGANIZATIONS IN THE DIGITAL AGE (ผู้จัดทำ : Worawudh Phakdiburut)
 • DATA JOURNALISM: PRINCIPLE DEVELOPMENT AND KNOWLEDGE ADAPTATION IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Ekapon Thienthaworn)
 • STRATEGIC SUSTAINABILITY COMMUNICATION MODEL OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (ผู้จัดทำ : Rittipol Kuntasuwun)
 • THE STUDY OF DENOTATION, CONNOTATION, AND THE MEANING CONSTRUCTION OF HELLO KITTY IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Navinee Rodkaew)
 • GAY : THE CONSTRUCT OF SEXUAL MYTHOLOG IN ADVERTISING (ผู้จัดทำ : Chachaya Sukuna)
 • FAMILY COMMUNICATION PATTERNS AND DIGITAL LITERACY OF DIGITAL NATIVES IN BANGKOK (ผู้จัดทำ : Suparak Chutrakul)
 • INNOVATION OF TRANSMISSION PROCESS IN NETWORK COMMUNICATION FROM BUSINESS ALLIANCES TO EDUCATIONAL ALLIANCES (ผู้จัดทำ : Tanyaluck Thanapakit)
 • SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR FAMILY COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE: COMMUNICATION FUNCTION, RELATIONSHIP BONDING AND BUILDING OF MUTUAL UNDERSTANDING (ผู้จัดทำ : Korakot Sanjit)
 • BEIJING FILM ACADEMY IN SEARCH OF INDIVIDUATION (ผู้จัดทำ : Chitti Urnorakankij)
 • THE CAUSAL MODEL OF FACTORS AFFECTING THAI CUSTOMER LOYALTY TOWARDS E-COMMERCE BUSINESS (ผู้จัดทำ : Lalita Puangmaha)
 • INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE EMPLOYMENT OF BURMESE WORKERS BY LOCAL BUSINESS IN SOUTHERN THAILAND (ผู้จัดทำ : Preeda Nakaray)
 • THE DEVELOPMENT OF ASEAN CULTURAL INDICES AND ASEAN CULTURAL MEASUREMENT FOR MEDIA (ผู้จัดทำ : Panurit Sarasombat)
 • INTERNATIONAL MARKTING COMMUNICATION: A CASE STUDY OF THAI SPA PRODUCT AND SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES (ผู้จัดทำ : Alhuda Chanitphattana)
 • IMAGINED ASEAN IDENTITY IN THAI TELEVISION PROGRAMS (ผู้จัดทำ : Pitak Chumongkol)
 • DYNAMIC CONSTRUCTION OF THE SLAMESE-MALAYSLANS’ETHVIC IDENTITY, MALASIA (ผู้จัดทำ : Thatsanawadi Kaeosanit)
 • THE DEVELOPMENT OF A STRUCTURAL EQUATION MADEL OF COMMUNICATIONFACTORS FOR HEALTH COMMUNITY (ผู้จัดทำ : Kirati Kachentawa)
 • THE PATTERN OF INTEGRATED MARKTING COMMUNICATIONS IN BUILDING CUSTOMER RELATIONSHIP IN GOVERNMENT TRAINING ORGANIZATIONS. PRIVATE TRAINING ORGANIZATIONS AND UNIVERSITY TRAINING CENTERS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Sureerak Wongtip)
 • UNIVERSAL DESIGN FOR BUILDING AN INCLUSIVE SOCIETY IN THAILAND: COMMUNITY-BASED SOCIAL MARKETING (ผู้จัดทำ : Siripan Krasaesan)
 • THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE STRATEGIC PUBLIC RELATIONS VIA ONLINE SOCIAL MEDIA OF THE PRIVATW SECTORS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Apichat Puksawadde)
 • TRANSFORMATION OF NEWSPAPER JOURNALISTS TO CIVIV JOURNALISTS THAILAND IN CONVERGENT MEDIA AGE (ผู้จัดทำ : Suchat Sritama)
 • THE TRANSFORMATION OF MEANINGS OF GHOSTS IN THAI SOAP OPERAS (ผู้จัดทำ : Jithiwadee Wilailoy)
 • MODEL AND APPROACHES TO ESTABLISH ADVERTISING PROFESSIONAL COUNCIL (ผู้จัดทำ : Sarunthita Chanachaiphuwapat)
 • A CAUSAL MODEL OF PASSENGER SERVICE QUALITY FACTORS AT SUVARNABHUMI AIRPOORT (ผู้จัดทำ : Chomchanai Bunluesintu)
 • MEDIA LITERACY LEARNING SCHEMA FOR THAI GENERATION Y (ผู้จัดทำ : Nudee Nupairoj)
 • การศึกษาค้นคว้าอิสระ


 • การเปิดรับข่าวสาร ความเชื่อโชคลาง และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : พัชชิกา มีนิล)
 • การศึกษาเชิงลึกการเปิดรับสื่อ ความภูมิใจและพฤติกรรม การแสวงหาผลิตภัณฑ์แฟชั่นของผู้บริโภค ที2มีความเป็นเอกลักษณ์ (Unique) (ผู้จัดทำ : นภมาศ ชาญศิลป์)
 • การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และการเปิดรับและ ทัศนคติที่มีต่อนิยายแชทในแอปพลิเคชันจอยลดา (Joylada) (ผู้จัดทำ : อุษา วรทุน)
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้การรีวิวร้านอาหารผ่านเพจ Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่ของเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : บุศรัตน์ จันทร์ทะศรี)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการใช้ที่ส่งผล ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของวัยรุ่น (ผู้จัดทำ : อริสา โสตถิสุข)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการดูหนังสตรีมมิ่ง ออนไลน์ผ่าน เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : กิตติธัช พรศรีนิยม)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตที2มีผลต่อการซื:อสินค้า BNK48 ของกลุ่มโอตะคุ (ผู้จัดทำ : กิตติคุณ ตั้งไวบูลย์)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อวีล็อก ความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้ชมวีล็อก (ผู้จัดทำ : ธนพร ทองแดง)
 • พฤติกรรมการเปิดรับเครื่องมื่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นิชาภา เลิศอนันต์)
 • การสื่อสารแฟนเพจของณอน บูรณะหิรัญ - Sean Buranahiran กับการสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก (ผู้จัดทำ : นงนภัส พินิจวรารักษ์)
 • การศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จ และรูปแบบเครือข่ายการสื่อสารชุมชน คนทางานธุรกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา พื้นที่การทางานร่วมกัน ฮับบา ไทยแลนด์ สาขาเอกมัยซอย 4 (ผู้จัดทำ : ธัญญ์ฐิตา จิตร์ภิรมย์)
 • การประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (ผู้จัดทำ : พนิดา จรัลไพสาร)
 • ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายในการเปิดใช้งานการชาระสินค้าและบริการผ่านอีวอลเลท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สุรัสสา ลิมปพานนนท์)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Products) (ผู้จัดทำ : อาภา เอกวานิช)
 • การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้าผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์มของกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ (Active Aging) (ผู้จัดทำ : ธิดารัตน์ หมวกทอง)
 • จุดจูงใจของเนื้อหาและการใช้ประโยชน์ของสมาชิกชุมชนออนไลน์ เฟซบุ๊กกลุ่มเฟรนช์บูลด็อกไทยแลนด์ (ผู้จัดทำ : บัว ณ เชียงใหม่)
 • ปัจจัยพยากรณ์ด้านพฤตกิรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ด้านพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมข้อมูลและด้านความรู้เท่าทันสื่อกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของกลุ่ม Generation Y (ผู้จัดทำ : ณิชารัศม์ ลิมปนเทวินทร์)
 • การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการ Chula Zero Waste (แผนปฏิบัติการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (ผู้จัดทำ : อรวรรณ มหาอิทธิดล)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วิรัญชนา มาชวญานนท์)
 • พฤติกรรมการรับชมรายการ Let Me In Thailand ศัลยกรรมพลิกชีวิต ที่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงาม ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ธิดารัตน์ สืบบุก)
 • THE IMPACT OF THE INTENSITY OF EXPOSURE TO SOCIAL MEDIA ON YOUNG THAI ADULTS' BODY IMAGES AND ATTITUDES TOWARD PLASTIC SURGERY (ผู้จัดทำ : Pattaragun Wanishwattana)
 • ทัศนคติ การยอมรับนวัตกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) (ผู้จัดทำ : อภิชา วิจิตรโท)
 • การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์และรีวิวสินค้าความงาม ของบุคคลทั่วไป (Micro Influencer) (ผู้จัดทำ : ยิ่งศักดิ์ อุดมเทอดสกุล)
 • การเปิดรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ของพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ในทัศนคติของผู้มีส่วนร่วมทางการเมือง (ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองในที่นี้หมายถึง นักสื่อสารมวลชน และ กลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมื (ผู้จัดทำ : มณิชณัญญ์ กีรติจารุธนาบูรณ์)
 • พฤติกรรมการเข้ารับชมการแคสเกมบนสังคมออนไลน์ และทัศนคติต่อนักแคสเกมในเมืองไทย (ผู้จัดทำ : จุฑามณี ชาตะวราหะ)
 • Conversational Commerce vs. Conventional Commerce: Matter of Customer Satisfaction in Urban Thai Office Employees (ผู้จัดทำ : Tantham Rungvithu)
 • AUGMENTED REALITY MOBILE APPLICATION FOR BOOSTING DECISION MAKING OF BUYING FURNITURE (ผู้จัดทำ : Thitawee Palakawong Na Ayuttaya)
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : อภิพร วีระนนท์)
 • รูปแบบการสื่อสารของเฟซบุ๊กแฟนเพจหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (ผู้จัดทำ : นายอรรถชัย ใหญ่สว่าง)
 • ปัจจัยพยากรณ์ผลลัพธ์ความผูกพันในเฟซบุ๊กแฟนเพจบิวตีบล็อกเกอร์ (ผู้จัดทำ : อรสินี ตุลสุข)
 • คุณค่าตราสินค้า MAZDA และความไว้วางใจ ที่มีต่อศูนย์บริการ และจัดจำหน่ายรถยนต์ MAZDA ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : เอกกมล บุญเอก)
 • ประเภทของผู้ทรงอิทธิพล: ผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ และการตอบสนองของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สายทองอินทร์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของวง BNK48 และการจัดการ ประสบการณ์ของแฟนคลับ (ผู้จัดทำ : ชลิตตา บุญญานุวัตร)
 • การใช้หลักธรรมเพอื่การบริหารงานของผู้นาองค์การในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : สุพรรณา ภัทรเมธาวรกุล)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการซือ้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Lazada, 11Street และ Shopee) (ผู้จัดทำ : สิรีธร ถนอมสิงห์)
 • อิทธิพลของบล็อกเกอร์ (Blogger) และการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : สาธิกานต์ บัวเทิง)
 • การเปิดรับเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ (ผู้จัดทำ : สรวิศ เจ็งสวัสดิ์)
 • แรงจูงใจและการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเติมเงินเกม Arena of valor (ROV) (ผู้จัดทำ : สราวุฒิ สักเทวิน)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents (ผู้จัดทำ : ศิวพร เที่ยงธรรม)
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านวิดีโอคอนเทนต์ โดยใช้เทคนิค การเล่าเรื่องของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Minutevideos Thailand (ผู้จัดทำ : ศลิษา วงศ์ไพรินทร์)
 • การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์1ของ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน) (ผู้จัดทำ : วาเลน พัชรภิรมย์)
 • พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วาสนา ทิพย์เนตร)
 • การใช้สื่อดนตรีเพื่อบำบัดความเครียด สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้จัดทำ : ลลิน จำปาวงค์)
 • การจัดการข้อมูลโดยใช้ กูเกิล อนาไลท์ติกส์ (Google Analytics) ในการจัดกลุ่ม เพอร์โซน่า (Persona) ผู้เข้าชมเว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพืKอการศึกษาต่อ (ผู้จัดทำ : รณกร วงษ์สวรรค์)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการตัดสินใจซื้อน้าหอมแบรนด์เนม ผ่านสื่อออนไลน์บนเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ภัสสร บุญพิทักษ์)
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับการศัลยกรรมปลูกผม ของ ดีเฮชที คลินิก (ผู้จัดทำ : ภัทริน รุ่งฟ้าไพศาล)
 • พฤติกรรมการเปิดรับและเนื้อหาละครบุพเพสันนิวาสที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมตามกระแสนิยมไทยของผู้รับชม (ผู้จัดทำ : ภรภัทร กิตติมหาโชค)
 • การวิเคราะห์จุดจับใจทางเพศของภาพโฆษณาสินค้า อาหารเสริมผู้ชายบนเฟสบุ๊ค (ผู้จัดทำ : พุทธคุณ ธัญญางค์)
 • การวิเคราะห์เนื้อหาสารและการตอบสนองบนแฟนเพจช่างภาพงานแต่งงาน (ผู้จัดทำ : พิสุทธิ์พงศ์ วณิชาติ)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ การแสดงตัวตนในสังคม และรูปแบบการดาเนินชีวิตออนไลน์ของผู้สูงอายุ (ผู้จัดทำ : พิมพ์ชนก ผลอ่อน)
 • แรงจูงใจ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นฟิตเนส (ผู้จัดทำ : พิมพกานต์ อยู่เย็น)
 • ถอดบทเรียนการสื่อสารองค์การผ่านสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผู้จัดทำ : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)
 • การศึกษาการยอมรับและความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น Line TV บนโทรศัพท์มือถือ (ผู้จัดทำ : พิชามน พวงสุวรรณ)
 • การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเปิดรับชมภาพยนตร์และซีรี่ส์ออนไลน์ผ่านรูปแบบสตรีมมิ่ง (ผู้จัดทำ : พัชญาดา จิระกิจ)
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเข้าชมและ ความพงึพอใจในการเย่ยีมชม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสนิทร์ (ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ตันศิริ)
 • ปัจจยัการสื่อสารการตลาดผ่านบุคคลผู้มีอิทธิพลกับการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น บนอินสตาแกรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พนิดา ศิริศักดิ์)
 • การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมผ่านผ้าทอไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ผู้จัดทำ : พงศกร ใจดี)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ปิยะพร ปุรา)
 • วิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม ภาพยนตร์หรือซีรี่ย์ผ่านระบบสตรีมมิ่งออนไลน์เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) (ผู้จัดทำ : ปวีณา ไชยคำหาญ)
 • พฤติกรรมการรับชมและการรับรู้ความเป็นชายผ่านสื่อซีรีย์เกาหลี ของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปภาวดี รับขวัญ)
 • ผลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้รับรองเครื่องสา อาง ต่อความต้งัใจซือ้สินค้า (ผู้จัดทำ : ปณิชามน ตระกูลสม)
 • ปัจจัยพยากรณ์การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (ผู้จัดทำ : นิภา เอี่ยมสอาด)
 • ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่ส่วนประสมทางการตลาด ของ คอมมูนิตี้มอลล์ บ้านบางเขน (ผู้จัดทำ : นิธิวดี สีบูจันดี)
 • การยอมรับนวัตกรรมการชำระเงินผ่านระบบ QR Payment ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นฤธร ศรีโรจนากูร)
 • การยอมรับเนื้อหาข่าวสารในเว็บเพจเกษตรแนวใหม่ของกลุ่มผู้ใช้งาน (ผู้จัดทำ : นวพร วงศกรวรกมล)
 • การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์ ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ (ผู้จัดทำ : นัดดา ฉาบนาค)
 • การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (ผู้จัดทำ : ธัญพร มากแสง)
 • การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางสื่อออนไลน์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 (ผู้จัดทำ : ธนารัตน์ ฟุ้งทศธรรม)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์บน Platform Steam ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ธนวันต์ แสงวิรุณ)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านโมบายแอปพลิเคช่นั เมเจอร์ มูฟวี่ พลัส ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ (ผู้จัดทำ : ธนพล โพธิสัตย์)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่าย In apps-purchase ของเกมมือถือ ของคน Generation X, Y และ Z (ผู้จัดทำ : ธงยศ หาญพงศาจิตต์)
 • ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ทวินันท์ แสงสว่าง)
 • การตอบสนองต่อการเปิดรับชมโฆษณา YouTube และความต้องการ ข่าวสารบริการของประชากรวัยรุ่นไทย (ผู้จัดทำ : ต่อพงศ์ เจริญเกียรติ)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นไลน์แมนสั่งอาหาร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : ตรีสุนันท์ อุปรมัย)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าไอทีผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภค Gen Y (ผู้จัดทำ : ตะวัน เขียวรอด)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ ร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจาก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : เดือนเพชร วิชชุลดา)
 • การวิเคราะห์ด้านการสื่อสารของสื่อภาพยนตร์ตัวอย่าง ที่มีรายได้สูงสุดตลอดกาล (ผู้จัดทำ : ณิชาภัทร ศรีสุคนธ์)
 • การรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ ที่ใช้ ในการจัดแสดงสินค้าของผู้บริโภคร้าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และการตัดสินใจซื้อ (ผู้จัดทำ : ณัฐกิตติ์ กีรติรัตน์)
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิวผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ณัฐพัชร์ ไกรวชิรสิทธิ์)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านงานเทศกาลดนตรีไทย (ผู้จัดทำ : ณัฐพร สว่างเถื่อน)
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็กอำเภอไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี (ผู้จัดทำ : ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น)
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกันความเสี่ยง จากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ณฐอร บุญนุกูล)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการความสา เร็จในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ของผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มมาดี (ผู้จัดทำ : ณฐมน ศรัทธา)
 • ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นแบรนด์ยูนิโคล่ ที่มีต่อการทาการตลาดผ่านกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง (ผู้จัดทำ : ฐิติญาณี เครือใย)
 • ศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ของกลุ่มวัยทา งานในจังหวัดนครราชสีมา (ผู้จัดทำ : โชติวรรธน์ วัชระเกียรติศักดิ์)
 • ประสบการณ์การใช้เดทออนไลน์ การเปิดเผยตัวตน กลยุทธ์การลดความไม่แน่นอน และสัจพจน์ที่เกี่ยวกับการลดความ ไม่แน่นอนของคู่รักที่ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ (ผู้จัดทำ : ชาคริยา ศูนย์กลาง)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า SODA ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ชัญญานุช นันทขว้าง)
 • การศึกษาคุณค่าตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาของแฟนคลับ (ผู้จัดทำ : ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล)
 • การรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคและ ความต้งั ใจซือ้ อาหารเสริมควบคุมน้าหนักของผู้บริโภคบนเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ชยานี ชูประยูร)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภค ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (S-Commerce) (ผู้จัดทำ : ชนิชา พงษ์สนิท)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของ เมโทรเซ็กชวล (Metrosexual) ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นางสาวณัฏฐณิชา ฤกษ์วิธี, 2558)
 • การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารการเมืองผ่านเฟซบุ๊กในช่วงการปฏิวัติ (คมช.) ของ Fanpage Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ) (ผู้จัดทำ : น้ำฟ้า พรหมสูตร, 2556)
 • รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงและต่ำผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (ผู้จัดทำ : เกศสุดา สุนทรรักษ์, 2560)
 • การรรับรู้ภาพลักษณ์และนวัตกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครยุคประเทศไทย 4.0 (ผู้จัดทำ : กรณิศ เต็มธาราพิทักษ์,2560)
 • การเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ัอ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สุลีวัลย์ เศรษฐสวัสดิ์, 2557)
 • ครอบครัวกับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไลน์ (ผู้จัดทำ : สานจิตต์ เกตุประสิทธิ์, 2558)
 • ทัศนคติที่มีต่อการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา Samsung Galaxy Note 5 กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ธันยพร บัณฑวรรณ, 2558)
 • การรับรู้และความเข้าใจของผู้ชมละครที่มีต่อโรคฮีสทีเรียผ่านโทรทัศน์ไทย (ผู้จัดทำ : สุคนธวา เกิดนิมิตร, 2559)
 • ทัศนคติของประชาชนในการมีส่วนร่วมออกเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้จัดทำ : ศุภกาญจน์ เพ็ชร์โยธิน, 2559)
 • การรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊ก เดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทย (ผู้จัดทำ : วุฒิไกร คชนูด, 2559)
 • คาแรคเตอร์การ์ตูนที่มีผลต่อการรรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง: กรณีศึกษาแบรนด์ M.A.C (Cartoon Collections) (ผู้จัดทำ : ณัฐพรพรรณ มีล้อมศักดา, 2559)
 • การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความภักดีต่อบัตรเดบิตลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ (ผู้จัดทำ : ธนากรณ์ บุญเรือง, 2558)
 • นักแสดงหญิงกับการใช้อินสตาแกรมเพื่อการตลาดออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ชนันท์ภัทร์ เหมทานนท์, 2560)
 • การใช้นิยามความโสด การรับรู้คุณค่าในตัวเอง และการแสดงตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสาวโสดเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : จิราพร พารารักษ์, 2560)
 • การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเบเกอรี่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า กับการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตราเลอแปง (ผู้จัดทำ : จักรพงษ์ พงษ์ไพบูลย์, 2560)
 • อิทธิพลของซีรีส์ออนไลน์ที่นำเสนอความหลากหลายทางเพศที่มีผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่น (ผู้จัดทำ : จิรัศยา เจริญพืช, 2560)
 • การศึกษาพฤติกรรมการรับชมคลิปวีดีโอคอนเทนท์ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการรับชมวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (ผู้จัดทำ : ขุนพล เอกอมร, 2560)
 • การศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อการบอกต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกูลิโกะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : กุลเศรษฐ์ ศรีธัญรัตน์, 2560)
 • ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภัคดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี (ผู้จัดทำ : กุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์, 2560)
 • การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลให้เกิดความตั้งใจ หลังรับชมการรีวิวสินค้า บนเฟซบุ๊กแฟนเพจรวมโปรโมชั่น กรณีศึกษา: ปันโปร (ผู้จัดทำ : กิติยา สุริวรรณ, 2560)
 • การศึกษาคาแรกเตอร์ตัวละครไทยและความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางแอนิเมชันญี่ปุ่น (ผู้จัดทำ : กฤตพร สกุลศรี, 2560)
 • การรับรู้คุณลักษณะของอาจารย์ การรับรู้รูปแบบการสอน และการรับรู้ความน่าเชื่อถือต่ออาจารย์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ผู้จัดทำ : กรพล ตันติพงศ์อาภา, 2560)
 • การใช้ไลน์ คาแรคเตอร์ สร้างประสบการณ์ตราสินค้าและความภัคดีในกลุ่มผู้ใช้บริการในเครือไลน์ (ผู้จัดทำ : กมลลักษณ์ วีนะนาวิน, 2560)
 • การศึกษาการเรียนรู้ดิจิทัลของพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : กนกวรรณ ตระการจันทร์, 2560)
 • การศึกษาการสื่อสารแบรนด์ของคุมะมงผ่านสื่ออนไลน์ (ผู้จัดทำ : กะรัตเพชร บุญชูวิทย์, 2559)
 • ผลของสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) ที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อสินค้า (ผู้จัดทำ : สุพิชชา เกียรติเสรีกุล, 2558)
 • กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านและคอนโดของผู้บริโภคผ่านเว็ปไซต์ Think Of Living (ผู้จัดทำ : สุชาดา ผันนุชเจริญ, 2558)
 • มายาคติความงามแบบเกาหลีที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม (ผู้จัดทำ : สมดังใจ ศิริยุทธ์, 2558)
 • การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดของอาหารพร้อมรับประทานตราซีพีกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สริตา เมธีวรัญญู, 2558)
 • กลยุทธ์การสร้างสรรค์และองค์ประกอบศิลป์งานสื่อสิ่งพิมพ์ รางวัลเทศกาลครีเอทีฟนานาชาติเมืองคานส์ ปี 2016 (ผู้จัดทำ : ศิวพล ธรรมศิริ, 2559)
 • ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงประเภทสินค้าแม่และเด็กในอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ศิริญญา ศรีหารักษา, 2558)
 • ผลของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้ (ผู้จัดทำ : วิศินี พูลผล, 2558)
 • การรับรู้ข่าวสารการตลาดกับตราสินค้าและการตัดสินใจใช้บริการบุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ (ผู้จัดทำ : มนัสนันท์ เตชะพัฒน์สกุล, 2559)
 • กลยุทธ์การบริหารโรงละครเล็ก THONG LOR ART SPACE (ผู้จัดทำ : ภัณฑิรา ทปะนานนท์, 2559)
 • ศึกษาสัญญะในละครโทรทัศน์: กรณีศึกษาละคร นาคี (ผู้จัดทำ : แพรว ธนิกุล, 2559)
 • การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ผ่านสื่อออนไลน์ ของข้าราชการสำนักเลขาธิการวุฒิสภา (ผู้จัดทำ : เพ็ญพิลาส เหล็มปาน, 2559)
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการทำศัลยกรรมความงามของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิมพ์พลอย ธรรมโชโต, 2559)
 • การยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันวิดิโอแบบสตรีมมิ่ง LINE TV บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิทยา เดชเดิม, 2559)
 • การวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบพื้นที่สาธารณะของรายการประเภทสนทนาในยุคดิจิตอล (ผู้จัดทำ : พิชานัน อินโปธา, 2559)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์และความภักดีต่อการใช้บริการ Uber ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พัชรียา เสถียรบุตร, 2559)
 • กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของยูทูบเบอร์ (ผู้จัดทำ : ปิยาภัสร์ เทนอิสสระ, 2559)
 • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปาณิสรา ประพจน์พิสุทธิ์, 2559)
 • การรับรู้ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้าบริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดทำ : บุญญาพร ลือสิงหนาท, 2560)
 • Real-Time Marketing: ผลที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : บริรักษ์ มงคลเกตุ, 2559)
 • กระบวนการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม จากโบราณวัตถุสู่สื่อสมัยใหม่ กรณีศึกษา ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : นภดล พิมสาร, 2559)
 • การศึกษาพฤติกรรมการใช้ประทุษวาจาบนโลกออนไลน์ของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจกระทู้เด็ดพันทิป (ผู้จัดทำ : ทัตชญา ธนนรัฐเดช, 2559)
 • พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้แอปพลิเคชันบริการเรียกรถ Uber Taxi ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ตระการตา ประมูล, 2559)
 • การสื่อสารโน้มน้าวและการเล่าเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาบน Youtube ที่มีผู้ชมสูงสุด (ผู้จัดทำ : ณิชชา อนุตรกุลศรี, 2559)
 • การตลาดแบบอาศัยผู้ทรงอิทธิพลกับการรับรู้ตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ณัฐรีย์ ขันติพงศ์พันธุ์, 2559)
 • การศึกษาการสื่อสารของ Ducati Thailand บนเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารและภาพลักษณ์แบรนด์ (ผู้จัดทำ : ณัฐธยาน์ ดุลภากร, 2559)
 • พฤติกรรมการแสวงหาและการรับรู้ข่าวสารของนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้จัดทำ : ชัยพงษ์ บุญชัย, 2559)
 • นวัตกรรมแผ่นพับของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality AR) (ผู้จัดทำ : ชัชวาลย์ พิริยพลพงศ์, 2559)
 • การรับรู้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้จัดทำ : ชรัญญา รัตนวาธิน, 2559)
 • การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ชนิสรา ปะระไทย, 2559)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลของธุรกิจ Startup (ผู้จัดทำ : จักรพงษ์ สว่างศรี, 2559)
 • การสื่อสารของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในโลกออนไลน์ (ผู้จัดทำ : อนิรุทธ์ จารึกธรรม, 2557)
 • การรับรู้ ความพึงพอใจ และปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดนัดสร้างสรรค์ (Exhibition Market Event) “Art box” (ผู้จัดทำ : อชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์, 2558)
 • การเปรียบเทียบผลการเลือกเปิดรับภาพในการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้แรงจูงใจแบบน่ากลัวและแบบเอื้ออาทรต่อการให้การช่วยเหลือสุนัขที่ประสบทุกข์ (ผู้จัดทำ : สุวิชนี พันธุ์เพ็ง, 2558)
 • การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารแฝงทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ผ่านแฟนคลับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ผู้จัดทำ : สุวภัทร เจียมเงิน, 2558)
 • การคัดเลือกประเด็นและกลยุทธ์การใช้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวออกอากาศช่องดิจิทัลทีวี PPTVHD (ผู้จัดทำ : สิริสกุล โกเจริญกิจ, 2558)
 • อัตลักษณ์ตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีและความคิดเห็นต่อการดำเนินชีวิตของผู้ที่มาเดินตลาดนัดทางสยามยิปซี (ผู้จัดทำ : วิบูรณ์ สัตยารักษ์วิทย์, 2559)
 • บทบาทเยาวชนในการสืบทอดประเพณีนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้จัดทำ : วริษฐา รุ่งสอาด, 2558)
 • ส้มตำกับการสื่อสารชนชั้นทางสังคม (ผู้จัดทำ : วรินทร์ธร กิจธรรม, 2558)
 • การศึกษานโยบายและปัจจัยที่มีผลกระทบของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวี (ผู้จัดทำ : รุณยุภา วริวงค์, 2558)
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังของบัณฑิต อึ้งรังษี ผ่านสื่อใหม่ (ผู้จัดทำ : ยศวดี วงศาโรจน์, 2558)
 • การเข้าถึง ความพึงพอใจ และการใช้บริการของผู้บริโภคบน Application Grab Taxi (ผู้จัดทำ : เพ็ญสุข ระยับพันธุ์, 2558)
 • กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวของภาครัฐในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิมพ์ชนก ปิติยานุวัฒน์, 2558)
 • พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการในศูนย์การค้าเทอมินอล 21 (ผู้จัดทำ : พิภัสสร พรหมสุภา, 2558)
 • ความน่าเชื่อถือของบิวตี้บล็อกเกอร์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของคนรุ่นใหม่ (ผู้จัดทำ : พาณิภัค ตระกูลทุม, 2558)
 • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของผู้บกพร่องทางการเห็น (ผู้จัดทำ : พัชรีญา เนาวสัยศรี, 2558)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตบริษัทไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พัชรี บุญพวง, 2558)
 • การสื่อสารต่างวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้จัดทำ : พนิดา เขียวไสว, 2558)
 • การศึกษาผลจากการใช้คาแรคเตอร์ริรัคคุมะกับแสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น (ผู้จัดทำ : ปรีดาพร สถาผลเดชา, 2558)
 • การเปิดรับตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ อิเกีย ไทยแลนด์ (ผู้จัดทำ : ปราชรีย์ สุขศรี, 2558)
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัทอาซีฟา จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : ปดิวรัดา จันดา, 2558)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้านักกีฬากอล์ฟและความตั้งใจซื้อสินค้ากอล์ฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นวพล เกียรติไพศาล, 2558)
 • การสื่อสารศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษาการวิจารณ์ความเชื่อทางศาสนาบนเครือข่ายเฟซบุ๊ก (Facebook) (ผู้จัดทำ : ธิติ ธิติวนิตกุล, 2558)
 • ปัจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลต่อหารเลือกซื้อสินค้าไดร์เวอร์ ของนักกอล์ฟสมัครเล่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ธนภัทร ราชนิยม, 2558)
 • การศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของเซเลบริตี้ผ่านอินสตาแกรม (ผู้จัดทำ : ดลวรรณ แสงสุวรรณ, 2558)
 • พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็ปไซต์ Qikplay (ผู้จัดทำ : ณัฐภรณ์ ชวนสนิท, 2558)
 • การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ผู้จัดทำ : ฉัตรพร ทรงนวรัตน์, 2557)
 • พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับการรับรู้ข้อมูลด้านวัสดุก่อสร้างและความคาดหวังในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็ปไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้จัดทำ : จารุวรรณ ทรัพย์นิมลกิจ, 2559)
 • ปัจจัยสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ขนิษฐา จันทรตรี, 2558)
 • การสร้างสรรค์และการใช้สัญญะเพื่อตีความหมายภาพถ่ายของสุรียพบ ศรีอำไพ (ผู้จัดทำ : กฤตยา เอกฉมานนท์, 2558)
 • การวิเคราะห์การใช้สัญญะในการสร้างสารเพื่อสร้างความสุขของเครื่องดื่มโค้กในระดับสากลบนยูทูป (Youtube) (ผู้จัดทำ : โสรดา ศรีสายสุข, 2557)
 • การสื่อสารในองค์กรเพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคคลากร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ผู้จัดทำ : สุภาวดี ถาวรจินดา, 2557)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสื่อใหม่ (เว็ปไซต์บิวตี้-สแนป) ผ่านแนวคิดของผู้นำองค์กร (ผู้จัดทำ : สาริน เชยชุ่ม, 2557)
 • อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมของวัยรุ่น: กรณีศึกษา รายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต (ผู้จัดทำ : ศศิกานต์ ศรีสุข, 2557)
 • การสื่อสารบอกต่อแบบปากต่อปากบนเว็ปไซต์แนะนำร้านอาหารกับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : เยาวลักษณ์ ทับทิมทอง, 2557)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ (ผู้จัดทำ : เมธาวี เจริญผล, 2557)
 • การปรับเปลี่ยนตราสินค้าองค์กรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : มณฑ์อัสมภรณ์ วงค์หนัก, 2557)
 • การรู้เท่าทันสื่อโซเซียลมีเดียในการเลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เนมของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : มาฆมาส ลาชโรจน์, 2557)
 • การศึกษาการสื่อสารแบบ “E-Word of Mouth” กรณีศึกษา ร้าน “After You” (ผู้จัดทำ : ภัททิรา อุตตรนคร, 2557)
 • กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์สติ๊กเกอร์บนแอปพลิเคชันไลน์ของธนาคารกสิกรไทย (ผู้จัดทำ : ภัทรพล เกยูรวงศ์, 2556)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด”เบอร์มงคล”ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส (ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์, 2556)
 • การศึกษามุมมองของเด็กหญิงที่มีต่อภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ (ผู้จัดทำ : พิชญา เนียมศิริ, 2557)
 • พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พงศกร เพชรเจริญ, 2557)
 • การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (K-Mobile Banking Plus) ของธนาคารกสิกรไทยของกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปิยภา ศรีศิริ, 2558)
 • กลยุทย์การสื่อสารพระพุทธศาสนาผ่าน www.dmc.tv ของวัดพระธรรมกาย (ผู้จัดทำ : นิรดา ไวศยะนันท์, 2557)
 • พฤติกรรมความถี่การใช้สื่อ Social Network และการรับรู้ถึงผลกระทบของการใช้สื่อ Social Network ที่มีผลต่อคนในบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด (ผู้จัดทำ : นันทิยา โอมพรนุวัฒน์, 2557)
 • การรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก KFC (ผู้จัดทำ : นัฐชนก สมผล, 2557)
 • การศึกษากระบวนการรณรงค์โครงการบ้านปลอดบุหรี่ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (ผู้จัดทำ : นวพร ปั้นจันทร์, 2556)
 • การสื่อสารการตลาดที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มยอดผู้ติดตามของร้านค้าในอินสตาแกรม (ผู้จัดทำ : ธีรนุช พิวัฒน์, 2557)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิสทีนและความพึงพอใจของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ธีระนุช เอี่ยมวงศ์, 2557)
 • ปัจจัยการรีวิวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางจากการดูรีวิวของบล็อกเกอร์ ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้หญิงในจังหวัดกรุงเทพ ฯ (ผู้จัดทำ : ธัญดา มหาธนานันท์, 2557)
 • กลยุทธ์การใช้โฆษณาแฝงในละครซิทคอมของไทย กรณีศึกษา ละครซิทคอทเรื่องเป็นต่อ (ผู้จัดทำ : ณัฐชุดา ตันเจริญ, 2557)
 • ความเกี่ยวพันกับตราสินค้า สถานะของตราสินค้า ความรักในตราสินค้า และความเต็มใจที่จะซื้อในราคาที่สูงกว่าของผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น (แบรนด์เนม) (ผู้จัดทำ : ณัฏฐพัชร์ บุญบางยาง, 2557)
 • กลยุทธ์การปรับตัวทางการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนังสือเล่มในยุคดิจิทัล (ผู้จัดทำ : ฐปณีย์ อรุณรัตนดิลก, 2557)
 • การศึกษาพฤติกรรมการเซลฟี่ (Selfie) ในแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (ผู้จัดทำ : โชธร ศิริศากาวร, 2557)
 • คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : จารุณี ศรีปฏิมาธรรม, 2557)
 • การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคช็อกโกแลต Melt me (ผู้จัดทำ : กัญญดา กาญจนสิงห์, 2557)
 • พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ออนไลน์และการตอบสนองต่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (ผู้จัดทำ : กันติสุข สิตตะวิบุล, 2557)
 • รูปแบบของการทำการตลาดผ่านบุคคลมีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์ อินสตาแกรม (ผู้จัดทำ : โอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร, 2556)
 • ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ผู้จัดทำ : สุธีรา อุตมะ, 2556)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ BitTorrent ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ศรันย์ ชื่นวิจิตร, 2556)
 • การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วรวรรณ วีระกุล, 2556)
 • กระบวนการสร้างตราสินค้า เอส แอนด์ พี (ผู้จัดทำ : วิลาสินี เพ่งผล, 2556)
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์ LINE เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส (ผู้จัดทำ : รพิลักษณ์ หาญพานิช, 2556)
 • การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอของร้านอาหารออนไลน์และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ (ผู้จัดทำ : มาลินี หลีทองหล่อ, 2556)
 • พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ทางศาสนาอิสลามผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิชญ โพธิ์กระเจน, 2556)
 • แรงจูงใจในการรับชมรายการทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พัชรนันท์ ด่านชัย, 2556)
 • การรับรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารองค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปิยนุช พันธษา, 2556)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ชญาดา คงสินชัย, 2556)
 • การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อบ้านคุณย่า รีสอร์ท (ผู้จัดทำ : ขอบฟ้า ศรัณยพิพัฒน์, 2557)