ผลงานนักศึกษา

วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ผลงานนักศึกษา วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

วิทยานิพนธ์


 • COMMUNICATION FOR LOCALISM EMPOWERMENT THROUGH SINGING CONTEST KIKDUU TV PROGRAM (ผู้จัดทำ : Pimchaya Fakpiem)
 • ROLES OF DISCOURSES AND THE MEANINGS OF SAME-SEX MARRIAGE COMMUNICATED IN THE NEWS OF MASS MEDIA IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Siriwat Mathet)
 • การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย (ผู้จัดทำ : กฤตพล สุธีภัทรกุล)
 • TELEVISION INDUSTRY AND ITS ROLE IN THE NEW MEDIA LANDSCAPE UNDER THE SYSTEM OF DIGITAL ECONOMY (ผู้จัดทำ : Natthakan Kaewkhum)
 • IDENTITIES AND COMMUNICATION NETWORK OF THE MIDDLE-CLASS UNDERGROUND LOTTO GAMBLERS (ผู้จัดทำ : Wachirarat Nirantechaphat)
 • NEW PARADIGM NARRATIVE AND CONSTRUCTION OF MEANINGS OF THAI TELEVISION DRAMA WITH CROSS-MEDIA CONTENT (ผู้จัดทำ : Sirasa Chalainanont)
 • COMMUNICATION FACTORS AFFECTING TRAINING EFFECTIVENESS OF BUSINESS ORGANIZATIONS (ผู้จัดทำ : Jompon Jeebpinyo)
 • การรังแกทางไซเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ สาเหตุ และแนวทางการจัดการปัญหา (ผู้จัดทำ : พินวา แสนใหม่)
 • การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของ ชุมชนบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ผู้จัดทำ : ภคพล รอบคอบ)
 • ปัจจัยการพยากรณ์พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และการวิเคราะห์ แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (ผู้จัดทำ : ธนธรณ์ แสงสว่าง)
 • กลวิธีการสร้างชุดสัญญะมหัศจรรย์ในการแสดงดิสนีย์ออนไอซ์ เรื่อง ผจญภัยแดนคาสาปราชินีหิมะ (ผู้จัดทำ : ปภิณวิช อ่องบางน้อย)
 • กลยุทธ์การจัดการแฟนคลับที่ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมกับ บอยแบนด์ไทยของแฟนคลับ (ผู้จัดทำ : ณัฏฐนิตย ์ ปกป้อง)
 • อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) (ผู้จัดทำ : ปาริชาติ ยาน้อย)
 • ปัจจัยการรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู้ส่วนประสมการตลาด ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนสดผ่านเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : กวินตรา มาพันศรี)
 • LEVEL OF CIVIC ENGAGEMENT ON FACEBOOK AND FACTORS AND MOTIVATIONS TO CREATE CIVIC NETIZENS : CASE STUDY OF ASSUMPTION UNIVERSITY STUDENTS (ผู้จัดทำ : Ammaritta Rattanapanop)
 • ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน (ผู้จัดทำ : เอกลักษณ์ วิริยะยุทมา)
 • รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์และจริยธรรมการตลาดผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ชัญญพัชญ์ วงษ์วิวัฒน์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) กับรูปแบบการดำเนิน ชีวิต การใช้สื่อ และพฤติกรรมตอบสนองของผู้ใช้งาน (ผู้จัดทำ : ณัฐสินี กรรโมทาร)
 • สมการโครงสร้างแบบจาลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจทาศัลยกรรมความงาม ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ไอยวริญ ด่านชัย)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ณัฐวรรธน์ คูณอเนกสิน)
 • THE COMPARISON OF TEACHING APPROACHES FOR MEDIA LITERACY: CASE STUDY OF ASSUMPTION UNIVERSITY STUDENT (ผู้จัดทำ : Natcha Sathapornsathit)
 • การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคดิจิทัล (ผู้จัดทำ : พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์)
 • กระบวนการสร้างตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของ Smart Farmer (ผู้จัดทำ : สุรชัย ศรีนรจันทร์)
 • ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย (ผู้จัดทำ : พศิน เหล่าแสงธรรม)
 • การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุไทย (ผู้จัดทำ : ณัฐจารี ปิ่นประภา)
 • การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของแอปพลิเคชันหาคู่บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) (ผู้จัดทำ : วรยุทธ พายพายุห์)
 • กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ชัยภัทร ปิติสุตระกูล)
 • พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และปัจจัยทางจิตที่พยากรณ์ภาวะโรคซึมเศร้า (ผู้จัดทำ : ครองรัตน์ ดุลลาพันธ์)
 • อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : ฐิตารีย์ กาลอม)
 • การนาเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านทางสื่อยูทูป (ผู้จัดทำ : เดชพัฒน์ มั่นคงหัตถ์)
 • การเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคมระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2560 (ผู้จัดทำ : อดิษฐ์ เมธยาภิรมย์)
 • การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ฉันทกร แก้วเกษ)
 • การรู้เท่าทันสื่อและการตอบสนองต่อสื่ออินโฟกราฟิกของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : ณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม)
 • แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ผู้จัดทำ : รัตนา ปรีฎาพาก)
 • รูปแบบการดาเนินชีวิตและการเปิดรับสื่อของกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดที่มีความสนใจด้านศิลปะ (ผู้จัดทำ : บัวกัญญา สุรัตพิพิธ)
 • กระบวนการสื่อสาร และปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มรณรงค์การใช้จักรยานของกลุ่มปั่นเดะ (ผู้จัดทำ : วงศกร สิงหวรวงศ์)
 • ปัจจัย รูปลักษณ์ คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ผู้จัดทำ : มธุรดา ไตรรักษ์)
 • การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : กฤตยา เนตรแก้ว)
 • รูปแบบความรัก และภาษารักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสมัยนิยม (ผู้จัดทำ : ปาวีณ รัสมี)
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อผลักดันพระราชบัญญติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ผู้จัดทำ : อุรพี จุลิมาศาสตร์)
 • การเสริมสร้างรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก (ผู้จัดทำ : ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์)
 • การรับรู้และกลยุทธ์การใช้งาน Google AdWords ของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ศรัณยู มณีรอด)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ทัศนคติ และพฤติกรรมจิตอาสาต่อการช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วย-อุบัติเหตุ (ผู้จัดทำ : เบญญา คำนวณศิลป์)
 • การศึกษาแนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : อาลี ปรียากร)
 • การสื่อสารพุทธศาสนาจากมูลนิธิทางศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : วรรณธัช ประเสริฐ)
 • การศึกษากลยุทธ์การสร้างสรรค์ Second Screen ในสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล (ผู้จัดทำ : นัทพร แบบประเสริฐ)
 • การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา Cheeze Market (ผู้จัดทำ : กัญญ์ตรัตน์ เชิดเกียรติกุล)
 • การศึกษากระบวนการสื่อสารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการป่าในเมืองโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ผู้จัดทำ : ชญานิษฐ์ เข็มกลัด)
 • การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ชนนิกานต์ คงชื่นสิน)
 • แบบจำลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : บัญชา หมั่นกิจการ)
 • ตัวแบบสมการโครงสร้างของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ปัณณวิช สนิทนราทร)
 • จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนำเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : เทียนทิพย์ เดียวกี่)
 • การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่ท่องเที่ยว ดาษดา แกลเลอรี่ (ผู้จัดทำ : สุพรรณี สมศรี)
 • การวิเคราะห์หาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทนและการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ณัฐธิดา แขวงสวัสดิ์)
 • กระบวนการปฏิสัมพันธ์และการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกาย(ฮิญาบ) ของสตรีมุสลิมในสังคมไทย (ผู้จัดทำ : ธันย์ชนก ช่างเรือ)
 • บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม (ผู้จัดทำ : อัญชลี เทียมคีรี)
 • การศึกษาคุณลักษณะของสื่อประเพณีจองพารา และการนำไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้จัดทำ : กรกนก สนิทการ)
 • อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ธัญญากร บุญมี)
 • การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่อง และความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ชริตา ปรมะธนวัตน์)
 • อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลดความเครียดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม)
 • การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ศิรัส ปั้นเก่า)
 • ปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม ประจำประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ฉัตรชัย งามเลิศ)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม จากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชั้น (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วรรณี เปรียบสม)
 • ประสบการณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการแสวงหา ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม ดิจิทัลเนทีพและดิจิทัลอิมมิแกรนด์ (ผู้จัดทำ : ภาพพิมพ์ เพชรศิริ)
 • กลยุทธ์การประกอบสร้างเนื้อหาภาพยนตร์ให้เกิดความนิยม ของมาร์เวลสตูดิโอ (ผู้จัดทำ : กัญญาธิภัทร์ กฤดาภร)
 • เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยาน ในชีวิตประจาวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ศรัณย์ จันทร์หาญ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับรายการโทรทัศน์ (ผู้จัดทำ : บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์)
 • การตลาดเชิงเนื้อหาของสานักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความ ภักดีของผู้อ่าน : สานักพิมพ์อะบุ๊กและสานักพิมพ์แซลมอน (ผู้จัดทำ : เพ็ญภิมล โสภณธนกิจ)
 • การนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในการเล่าเรื่องผ่านตัวละครใน ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง โฟรเซ่น (Frozen) “ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ” (ผู้จัดทำ : ภวิณี ตึกดี เทพทอง)
 • การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวคิดธุรกิจประเภทเทศกาลดนตรีใน ประเทศไทย: เป๊ปซี่ พรีเซ้นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016 (ผู้จัดทำ : ภัตติมา สืบสายสิงห์)
 • การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว (ผู้จัดทำ : ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์)
 • การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วรรณกมล ทัพขันธ์)
 • กลวิธีการเล่าเรื่องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทศั น์ไทย (ผู้จัดทำ : อุษา แซ่จิว)
 • การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ (ผู้จัดทำ : A Study of Referendum Discourse of the PM General Prayuth Chan-ocha via the Return of Happiness TV Program)
 • พฤตกิ รรมการใช้และการรับรู้อทิ ธิพลของสื่อดจิ ทิ ัล ต่อเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : เอมิการ์ ศรีธาตุ)
 • ปัจจัยพยากรณ์การใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : Factor Predicting Online Transaction through Social Commerce)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดีของผู้บริโภคในการชมการแสดงทอล์คโชว์ (ผู้จัดทำ : ชัชชพันธ์ เล็กเจริญ)
 • รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดเผยตนเองในเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ บริการทางออนไลน์ของกลุ่มชายรักชาย (ผู้จัดทำ : ปรภัต จูตระกูล)
 • การนาเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทัล (ผู้จัดทำ : น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร)
 • กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไกระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทยลน์ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ชิณสินธ์ุ คลังทอง)
 • สัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ (ผู้จัดทำ : ปริณ เพชรสังข์)
 • นวัตกรรมรูปแบบรายการโทรทัศน์และการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก (ผู้จัดทำ : พัชรินทร์ ผากา)
 • การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เครื่องดื่มทมีี่แอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ดวงกมล ชื่นจิตร)
 • รูปแบบการดาเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือและพฤติกรรมการตัดสินใจ การท่องเที่ยวต่างประเทศ (ผู้จัดทำ : อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย (ผู้จัดทำ : กชมน ศรีรักษ์)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : รัตนภิมล ศรีทองสุข)
 • THE DEVELOPMENT OF ASEAN CULTURAL INDICES AND ASEAN CULTURAL MEASUREMENT FOR MEDIA (ผู้จัดทำ : Panurit Sarasombat)
 • บทบาทสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสยามนิวส์ (จันทบุรี) และการรับรู้ของผู้รับสาร (ผู้จัดทำ : วลัยลักษณ์ สมจินดา)
 • รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์กับการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ในบริบทเทศกาลดนตรี (ผู้จัดทำ : ธนิตา คงชัย)
 • รูปแบบการดาเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นวรัตน์ สุธรรมชัย)
 • รูปแบบการดาเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางทีวีออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ชฎาพร ทับคง)
 • การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก ต่อบุคคลพิการทางสายตาของนิทรรศการบทเรียนในความมืด (ผู้จัดทำ : อนุรักษ์ จันทร์ดำ)
 • กลวิธีการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของ ประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : สรัสนันท์ คำดีบุญ)
 • ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย (ผู้จัดทำ : ภัทรา ธีระกุล)
 • การวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรูปแบบความรัก ผ่านละครโทรทัศน์เกาหลี (ผู้จัดทำ : ศุจิกานท์ ทองอ่อน)
 • การสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : ไพลิน เม้ยขันหมาก)
 • ประสบการณ์สนามบินของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีผลต่อ ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้จัดทำ : อัศวิน ศรีทองพิมพ์)
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน (ผู้จัดทำ : วลัญช์ภัทร จียังศุวัต)
 • กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ผ่านชุมชนออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์)
 • การศึกษาบทบาทของเพลงร็อคในการปลูกฝังคุณค่า และการสร้างกาลังใจ ในการดำเนินชีวิตของเยาวชน (ผู้จัดทำ : ณัชชา ตั้งตรงหฤทัย)
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายเซ็นของพระติช นัท ฮันห์ (ผู้จัดทำ : ณัฐภัทร์ พงษ์เสาร์)
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดน่าน (ผู้จัดทำ : ทิพย์สุดา ปานเกษม)
 • กลยุทธ์การสื่อสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ (ผู้จัดทำ : อิศราวุฒิ กิจเจริญ)
 • การศึกษา เรื่อง พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่อง ตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน (ผู้จัดทำ : ทัศน์วศิน ธูสรานนท์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (ผู้จัดทำ : ดาณี ทรงศิริเดช)
 • ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับพฤติกรรมการซื้อ (ผู้จัดทำ : ปัทมา แย้มไพเราะ)
 • พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสาอาง ประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ (ผู้จัดทำ : มันตาภรณ์ อนะวัชพงษ์)
 • การเลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติ ของผู้บริโภค:กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ (ผู้จัดทำ : ยุทธพล คุณวงศ์วิวัฒน์)
 • ผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กและแนวทาง การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ณพล ผลากรกุล)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สรนันท์ การเจริญดี)
 • THE INTERPRETATION OF MUSIC STYLES AMONG MUSIC STUDENTS IN BANGKOK (ผู้จัดทำ : Peerawat Tan-intaraarj)
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของ ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี (ผู้จัดทำ : วรมน บุญศาสตร์)
 • พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจ ต่อทีวี ดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : อชิระ ดวงหอม)
 • การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ (ผู้จัดทำ : กิรณา สมวาทสรรค์)
 • ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ ของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ (ผู้จัดทำ : อาสภา รัตนมุ่งเมฆา)
 • รูปแบบการสื่อสารของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงทางอินสตาแกรม (ผู้จัดทำ : อังฌุพร ตันติตระกูล)
 • กลยุทธ์การสื่่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน (ผู้จัดทำ : ภัคชุดา อำไพพรรณ)
 • การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ต่อสื่อรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ศิธาพิสุทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยี ความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด (ผู้จัดทำ : ชลิดา อู่ผลเจริญ)
 • ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้า ของผู้ติดตาม (ผู้จัดทำ : ธันย์ชนก โชติกันตะ)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ (ผู้จัดทำ : สุจรรยา นํ้าทองคำ)
 • รูปแบบการดาเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ผู้จัดทำ : กังสดาล ศิษย์ธานนท์)
 • การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง LES MISERABLES (ผู้จัดทำ : ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ชัญญา ชีนิมิตร)
 • อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจทาซ้าและการบอกต่อของผู้หญิง ที่ทาศัลยกรรมเพื่อความงาม (ผู้จัดทำ : จารุวรรณ อินทะเว)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการชม ละครโทรทัศน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับและการเป็นแฟนคลับ ละครผลิตซ้าที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค (ผู้จัดทำ : วิชชุดา กิมอ่วม)
 • การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ศิลปะบนใบหน้า ของ วินิจ บุญชัยศรี (ผู้จัดทำ : กฤษดา ดาวแก้ว)
 • ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรค์เนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์ เรื่อง “รักแห่งสยาม” ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (ผู้จัดทำ : เบญจรงค์ ถิระผลิกะ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม (ผู้จัดทำ : รัฐญา มหาสมุทร)
 • เครือข่ายการสื่อสารโครงการผูกปิ่นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพ ตลาดทางเลือกของกล่มุ ทำนาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (ผู้จัดทำ : ณภัสนันท์ อำไพ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารของศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์การค้าและชุมชน (ผู้จัดทำ : สุพิชญา เลิศประภานนท์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารของสโมสรบาสเกตบอลไทย (ผู้จัดทำ : กชมน ศรีรักษ์)
 • ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพ่อื สังคม ของกรีนพีซ ประเทศไทย ที่มีต่อกลุ่มคนเจนเนอเรชั่น ซี (ผู้จัดทำ : ชนม์ชนก เพ็งกุล)
 • กระบวนการสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยแสง ในบริบท งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : พิชากร บารุงวงค์)
 • การสื่่อสารเพื่อการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงคุณค่าประเพณี แห่น้ำช้าง ตำบลนาพูน อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ผู้จัดทำ : อมรรัตน์ แปงนา)
 • “สื่อปฏิบัติการสมมติ” รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลัง อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผู้จัดทำ : อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์)
 • การบริหารจัดการและการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ในการสร้างโอกาสในการมีงานทาให้กับคนพิการในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ปาริชาติ แสงอัมพร)
 • การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ กับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม (ผู้จัดทำ : ธัญวรรณ แก้วชะฎา)
 • การสื่อสารนวัตกรรมการพัฒนาของกิจการเพื่อสังคม องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน (ผู้จัดทำ : ขวัญชนก มั่นหมาย)
 • ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ (ผู้จัดทำ : นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์)
 • ผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลาย (ผู้จัดทำ : เอกราช ดีเลิศ)
 • การรับรู้ภาพลักษณ์มิวเซียมสยาม และความผูกพันของผู้เยี่ยมชม (ผู้จัดทำ : กัญญาภัทร คงนนท์)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานใน กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ)
 • ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดารา และทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชัน่ (ผู้จัดทำ : ศิรณา บัวเทิง)
 • กระบวนการนาเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงข่าว เรื่องจริงผ่านจอ (ผู้จัดทำ : อังกูร ตะวันวง)
 • กระบวนการสื่อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดำเนิน รายการเจาะข่าวตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) (ผู้จัดทำ : บุษลักษณ์ บัตรมาก)
 • วิธีการสื่อสารและการธารงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ชนกานต์ รักชาติ)
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ SPECIALTY กับรูปแบบ การดำเนินชีวิต การเปิ ดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : เอกยุทธ ภมรกูล)
 • กระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย (ผู้จัดทำ : กฤษฎา มอมุงคุณ)
 • การเล่าเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล (ผู้จัดทำ : ปิยะฉัตร วัฒนพานิช)
 • การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารการละครเพื่อการพัฒนา เด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ (ผู้จัดทำ : วรภพ เจริญมโนพร)
 • นวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่น (Application) ของรายการเกมโชว์ โซเชียล ช่องไทยรัฐทีวี 32 กับการตอบสนองของผู้ชม (ผู้จัดทำ : ชวภณ คารมภ์)
 • การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ มูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชน (ผู้จัดทำ : สุพรรณี ดีสวัสดิ์)
 • อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอนิ เทอร์เน็ต (E-WOM) ต่อความตั้งใจซื้อบริการบริษัทนำเที่ยวของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : วรัตดาภร อังวาณิชชากุล)
 • รรูปแบบและองคค์ประกอบของการเลลาเรรรื่องในฐานะกลยยุทธค์การตลาด ดด้วยเนรนื้อหาของตราสสนคด้าผลสตภภัณฑค์ผรูด้หญสง (ผู้จัดทำ : รภัชกฤต ไตรศยุภโชค)
 • การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนทางการเงินของ ผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร (ผู้จัดทำ : ธนพร กุมภิรักษ์)
 • การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาด ของตราสินค้าแลคตาซอย (ผู้จัดทำ : อนุสรา นารัตน์)
 • การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เครื่องดื่มทมีี่แอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ดวงกมล ชื่นจิตร)
 • การแสวงหาข่าวสารเพื่อลดความไม่แน่นอน ในการตัดสินใจ ซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าออนไลน์ (ผู้จัดทำ : นัชชาพร พงศ์ศรีสมชัย)
 • การรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู้ความเสี่ยงในการสื่อสาร แบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน (ผู้จัดทำ : มณีรัตน์ จันทร์เคน)
 • การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด ในสื่อสังคมของค่ายเพลงไทย (ผู้จัดทำ : วาสิฏฐี ศรีติรัตน์)
 • การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและทัศนคติของผู้บริโภคต่อ การนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (ผู้จัดทำ : อนุสรณ์ ศิริชาติ)
 • อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความต้งั ใจ ทา ศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปารดา ยังสบาย)
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ของชุมชนบ้านประทุน (ผู้จัดทำ : ปัญญรัตน์ วันทอง)
 • การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา (ผู้จัดทำ : อังคณา จงไทย)
 • การสื่อสารการตลาด ความผูกพัน และปัจจัยในการเปลี่ยน ตราสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ผู้จัดทำ : ชโรฌา กนกประจักษ์)
 • ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (ผู้จัดทำ : ศุภกร จูฑะพล)
 • อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์ (ผู้จัดทำ : วรรษมน อินทรสกุล)
 • การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี (ผู้จัดทำ : ณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์)
 • กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา “เกษตรอินทรีย์” (ผู้จัดทำ : รุจิรา จิตต์ตั้งตรง)
 • การสื่อสารการตลาด และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต ในทัศนะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : รัตประภา เหมจินดา)
 • การรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (ผู้จัดทำ : รสสุคนธ์ สกุลเมตตา)
 • การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อ ภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง (ผู้จัดทำ : พัชรพร เฟื่องคอน)
 • ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้า สายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย (ผู้จัดทำ : ประกาศิต รักษาแก้ว)
 • นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทาประกันวินาศภัย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง)
 • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : เมษิยา ญาณจินดา)
 • การวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน (ผู้จัดทำ : ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์)
 • แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล (ผู้จัดทำ : พิชญา นิวิตานนท์)
 • นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี (ผู้จัดทำ : ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์)
 • นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 (ผู้จัดทำ : คริษฐ์ ลิ้มตระกูล)
 • ความภักดี ความมั่นคง และความผูกพันผ่านการตลาด เชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง (ผู้จัดทำ : วรมาศ บุบผาชาติ)
 • ปัจจัยแห่งความสาเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารด้าน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : กำพล แสงทรัพย์สิน)
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบัติของ นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” (ผู้จัดทำ : ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล)
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand (ผู้จัดทำ : โกษม โกยทอง)
 • การรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม (ผู้จัดทำ : วิลาสินี สงวนวงษ์)
 • การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ (ผู้จัดทำ : เมทธานี แพน้อย)
 • การสื่อสารเพื่อการธารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง (ผู้จัดทำ : ภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร)
 • นวัตกรรมการสื่อสารความเป็ นไทยผ่านภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์” (ผู้จัดทำ : ดารายา บัวทอง)
 • การเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ (ผู้จัดทำ : กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ (ผู้จัดทำ : นภัค จิตศานติกุล)
 • ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปสำหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : มาริสา อานิต้า ฟันเดอรวาวเดอะ)
 • สื่อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้าหนัก กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : สิริญญา ลิมโพธิ์ทอง)
 • รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว ตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ผู้จัดทำ : ชุลีพร ธานีรัตน์)
 • แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 (ผู้จัดทำ : กนกพร ดิษริยะกุล)
 • รูปแบบการสื่อสารการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง (ผู้จัดทำ : กำพล เติมกิจอนันต์)
 • การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขั้นพืน้ ฐาน ของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้จัดทำ : กุลฤดี นุ่มทอง)
 • Social TV: Communication from Television to Facebook (Workpoint TV and Thairath TV) (ผู้จัดทำ : Pornchai Chanvisatlak)
 • INNOVATIVE COMMUNICATION FOR LEARNING BEAUTY ON YOUTUBE (ผู้จัดทำ : Pimnara Banjong)
 • THE INFLUENCES OF COMMUNICATIONS ABOUT ANIMALS ON ATTITUDE AND BEHAVIOR CHANGES OF SOCIAL MEDIA USERS (ผู้จัดทำ : Vilai Vitayaveerasuk)
 • COMMUNICATION FOR CULTURAL NEGOTIATION OF E-SAN CULTURE (ผู้จัดทำ : Sirikarn Suvannapoo)
 • NEW TECHNOLOGY ADOPTION AND FACTORS AFFECTING FAMILY FUNCTIONING (ผู้จัดทำ : Achara Entz)
 • DEVELOPMENT OF THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL FOR INNOVATIVE COMMUNICATION MANAGEMENT ON IMAGE AND REPUTATION OF INTERNATIONAL PROGRAMS IN THAI UNIVERSITIES (ผู้จัดทำ : Nutthaboon Pornrattanacharoen)
 • MARKETING COMMUNICATION PROCESSES AND PSYCHOLOGICAL CLASSIFICATION FOR THE GENDER REASSIGNMENT HEALTH SERVICE INDUSTRY IN THAILAND THROUGH THE SIX BUDDHIST TEMPERAMENTS (ผู้จัดทำ : Puntarika Rawikul)
 • COMMUNICATION FOR THE FOREIGN FOOTBALL PLAYERS’ CULTURAL ADJUSTMENT IN THAILAND LEAGUE FOOTBALL CLUB (ผู้จัดทำ : Akkarong Punpong)
 • SHOPPING CENTER: DEVELOPMENT OF COMMUNICATION DESIGN CORRESPONDING TO CONSUMER LIFESTYLES BY GENERATION (ผู้จัดทำ : Sarot Lertpongworapun)
 • THE RATIONALIZED PROCESSING MODEL BASED ON THE INFORMATION PROCESSING THEORY OF CONSUMERS ALCOHOL CONSUMPTION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN (ผู้จัดทำ : Kritsada Nurakkhe)
 • COMMUNICATION FACTORS AND COMMUNITY MANAGEMENT TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM (ผู้จัดทำ : Chatchawee Kongdee)
 • NATION BRANDING BASED ON SEMIOTIC ANALYSIS: A CASE STUDY OF THAILAND BRAND (ผู้จัดทำ : Krit Hongjanya)
 • THE INNOVATION OF SOCIAL MEDIA AND DIGITAL NARCISSISM (ผู้จัดทำ : Jaruwan Kittinaraporn)
 • THAI MULTINATIONAL COMPANIES AND THEIR CORPORATE BRANDING IN THE ASEAN REGION (ผู้จัดทำ : Aditap Ketchart)
 • THE PROCESS OF COMMUNICATION IN AIRLINE BUSINESS’ MANAGEMENT OF CRISIS IN SOCIAL MEDIA (ผู้จัดทำ : Kanyakorn Narapattaveebhorn)
 • CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INTERNAL COMMUNICATION INNOVATION IN LEADING ORGANIZATIONS OF THAILAND (ผู้จัดทำ : Sarun Therawong)
 • SEXUAL SIGNIFICATION EROTIC METONYMY AND MYTHS IN CONTEMPORARY THAI MUSIC VIDEOS (ผู้จัดทำ : Napapa Suwannarong)
 • CONCEPTUALIZING DIGITAL CITIZENSHIP FOR DIGITAL NATIVES IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Chawaporn Dhamanitayakul)
 • KEY SUCCESS FACTORS OF THE SHIP FOR THE SOUTHEAST ASIAN AND JAPANESE YOUTH PROGRAM IN DIFFUSING JAPANIZATION PARADIGM TO ASEAN COUNTRIES (ผู้จัดทำ : Pichit Thi-in)
 • GESTURE-BASED INTERACTION FOR AN OFFICE SYNDROME PREVENTION : HEALTH COMMUNICATION THROUGH INTEGRATING EXPERIENCE INTO DAILY LIFE FOR AN ARM-SWING INPUT DEVICE (ผู้จัดทำ : Nuanphan Kaewpanukrangsi)
 • THE PROCESS AND STRATEGIES IN СREATING “PATRIOTIC SONGS”: THE CASE STUDY OF “RETURN HAPPINESS TO THAILAND” SONG SERIES OF THE NATIONAL COUNCIL FOR PEACE AND ORDER (NCPO) (ผู้จัดทำ : Jutiporn Ounjai)
 • YOUTH RADIO PROGRAMS DURING THE INSURGENCY IN THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES OF THAILAND (ผู้จัดทำ : Athitaya Somlok)
 • SYMBOLIC COMMUNICATION THROUGH GUY FAWKES MASKS AND WHISTLES IN POLITICAL MOVEMENTS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Praewpan Parnnuch)
 • STRUCTURAL EQUATION MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INNOVATION, CORPORATE IMAGE AND CORPORATE REPUTATION TOWARDS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INNOVATION ADOPTION AMONG GENERATION Y (ผู้จัดทำ : Chonnikarn Seritanondh)
 • AN ANALYTICAL STUDY OF FACTORS AFFECTING INNOVATIVE CAPABILITY AND ADAPTATION STRATEGIES OF THAI NEWSPAPER ORGANIZATIONS IN THE DIGITAL AGE (ผู้จัดทำ : Worawudh Phakdiburut)
 • DATA JOURNALISM: PRINCIPLE DEVELOPMENT AND KNOWLEDGE ADAPTATION IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Ekapon Thienthaworn)
 • STRATEGIC SUSTAINABILITY COMMUNICATION MODEL OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (ผู้จัดทำ : Rittipol Kuntasuwun)
 • The Study of Denotation, Connotation, and the Meaning Construction of Hello Kitty in Thailand (ผู้จัดทำ : Navinee Rodkaew)
 • THE DEVELOPMENT OF PROTOTYPE BRANDING FOR SUSTAINABLE RICE FROM SMALL-SCALED FARMING IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Panpilas Kuldilok)
 • DIGITAL COMPETENCE AND DIGITAL LITERACY IN SOCIAL MEDIA USAGE FOR THE VISUALLY IMPAIRED YOUTHS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Prapaporn Ratano)
 • DIGITAL COMPETENCE AND DIGITAL LITERACY IN SOCIAL MEDIA USAGE FOR THE VISUALLY IMPAIRED YOUTHS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Prapaporn Ratano)
 • GAY : THE CONSTRUCT OF SEXUAL MYTHOLOG IN ADVERTISING (ผู้จัดทำ : Chachaya Sukuna)
 • FAMILY COMMUNICATION PATTERNS AND DIGITAL LITERACY OF DIGITAL NATIVES IN BANGKOK (ผู้จัดทำ : Suparak Chutrakul)
 • INNOVATION OF TRANSMISSION PROCESS IN NETWORK COMMUNICATION FROM BUSINESS ALLIANCES TO EDUCATIONAL ALLIANCES (ผู้จัดทำ : Tanyaluck Thanapakit)
 • SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR FAMILY COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE: COMMUNICATION FUNCTION, RELATIONSHIP BONDING AND BUILDING OF MUTUAL UNDERSTANDING (ผู้จัดทำ : Korakot Sanjit)
 • BEIJING FILM ACADEMY IN SEARCH OF INDIVIDUATION (ผู้จัดทำ : Chitti Urnorakankij)
 • THE CAUSAL MODEL OF FACTORS AFFECTING THAI CUSTOMER LOYALTY TOWARDS E-COMMERCE BUSINESS (ผู้จัดทำ : Lalita Puangmaha)
 • INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE EMPLOYMENT OF BURMESE WORKERS BY LOCAL BUSINESS IN SOUTHERN THAILAND (ผู้จัดทำ : Preeda Nakaray)
 • INTERNATIONAL MARKTING COMMUNICATION: A CASE STUDY OF THAI SPA PRODUCT AND SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES (ผู้จัดทำ : Alhuda Chanitphattana)
 • IMAGINED ASEAN IDENTITY IN THAI TELEVISION PROGRAMS (ผู้จัดทำ : Pitak Chumongkol)
 • DYNAMIC CONSTRUCTION OF THE SLAMESE-MALAYSLANS’ETHVIC IDENTITY, MALASIA (ผู้จัดทำ : Thatsanawadi Kaeosanit)
 • THE DEVELOPMENT OF A STRUCTURAL EQUATION MADEL OF COMMUNICATIONFACTORS FOR HEALTH COMMUNITY (ผู้จัดทำ : Kirati Kachentawa)
 • THE PATTERN OF INTEGRATED MARKTING COMMUNICATIONS IN BUILDING CUSTOMER RELATIONSHIP IN GOVERNMENT TRAINING ORGANIZATIONS. PRIVATE TRAINING ORGANIZATIONS AND UNIVERSITY TRAINING CENTERS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Sureerak Wongtip)
 • UNIVERSAL DESIGN FOR BUILDING AN INCLUSIVE SOCIETY IN THAILAND: COMMUNITY-BASED SOCIAL MARKETING (ผู้จัดทำ : Siripan Krasaesan)
 • THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE STRATEGIC PUBLIC RELATIONS VIA ONLINE SOCIAL MEDIA OF THE PRIVATW SECTORS IN THAILAND (ผู้จัดทำ : Apichat Puksawadde)
 • TRANSFORMATION OF NEWSPAPER JOURNALISTS TO CIVIV JOURNALISTS THAILAND IN CONVERGENT MEDIA AGE (ผู้จัดทำ : Suchat Sritama)
 • THE TRANSFORMATION OF MEANINGS OF GHOSTS IN THAI SOAP OPERAS (ผู้จัดทำ : Jithiwadee Wilailoy)
 • MODEL AND APPROACHES TO ESTABLISH ADVERTISING PROFESSIONAL COUNCIL (ผู้จัดทำ : Sarunthita Chanachaiphuwapat)
 • A CAUSAL MODEL OF PASSENGER SERVICE QUALITY FACTORS AT SUVARNABHUMI AIRPOORT (ผู้จัดทำ : Chomchanai Bunluesintu)
 • MEDIA LITERACY LEARNING SCHEMA FOR THAI GENERATION Y (ผู้จัดทำ : Nudee Nupairoj)
 • การศึกษาค้นคว้าอิสระ


 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการติดตามและซื้อสินค้าของผู้ชมการ ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านเสื้อผ้าออนไลน์ (ผู้จัดทำ : อัญมณี อิ่มปิติวงษ์)
 • การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการฟังพอดแคสต์ด้านสุขภาพ สุขภาพจิต การดำเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยทำงาน (ผู้จัดทำ : อัจฉรา อัยราชธนารักษ์)
 • พฤติกรรม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ของผู้ฟังพอดคาสต์ในเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : อริสรา แป้นปลื้ม)
 • เส้นทางการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและความคาดหวังต่อ Omnichannel (ผู้จัดทำ : นางสาวหทัยกานต์ บรรจงคชาธาร)
 • การเปิดรับข่าวสารและการตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือเสริมดวงชะตาของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน (ผู้จัดทำ : สุธารา รักษา)
 • การใช้สื่อรณรงค์ปัญหาขยะของชุมชนวัดจากแดง (ผู้จัดทำ : นางสาว สรินทร์พรรณ ปวเรศวงศ์)
 • การปรับตัวขององค์กรข่าวในยุค Digital Disruption กรณีศึกษา บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : นางสาวโศรตรีย์ คชาชีวะ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตราสินค้าน้ำดื่มสปริงเคิล (Sprinkle) ผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครสตาร์วอร์ส (ผู้จัดทำ : นางสาวศศิณี หนูยศ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพล และพฤติกรรมการ ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ผู้จัดทำ : นายศรัณพงศ์ งามประดิษฐ์)
 • ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าแฟชั่น ในร้านค้าแบบมัลติแบรนด์สโตว์ (ผู้จัดทำ : วีรญา สุนันตา)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของคน Gen Y (ผู้จัดทำ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา แสงไธสง)
 • การศึกษารูปแบบและวิธีการเล่าเรื่องโฆษณา Bumper Ads บน YouTube (ผู้จัดทำ : วรรณพร ศิลปศร)
 • การพัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร (ผู้จัดทำ : นายเฟื่องอรรถ เสือเพชร)
 • การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มาเลเซีย บ้านไทยจังโหลน จังหวัดสงขลา (ผู้จัดทำ : นางสาวพิชญา พันธางกูร)
 • พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และ อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม อาหารของเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : นางสาวพริมาภรณ์ ภุมวิภาชน์)
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับและฟังพอดแคสต์ ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : นายพงศธร ศรีเหลืองพงษ์)
 • เส้นทางการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับ (ผู้จัดทำ : นางสาวธัญลักษณ์ ทองศรี)
 • อิทธิพลของการรับชมละครชุดเกาหลี ต่อการบ่มเพาะรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ณริตา เต็งเจริญ)
 • เสียงสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง (Street food) ย่านเยาวราช (ผู้จัดทำ : ฐิติรัตน์ เจนศิริรัตนากร)
 • กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กเพจ วิ่งไหนดี : Wingnaidee ที่มีผลต่อการตัดสินใจร่วมกิจกรรม วิ่งมาราธอน (ผู้จัดทำ : ชลธิชา สุทธวิชัย)
 • การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อดึงดูดใจ และปฏิกิริยาตอบรับของผู้รับสารของเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนด์ (ผู้จัดทำ : จุฑามาศ ยมนา)
 • การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภค กรณีศึกษา เก็ทฟู้ดดีลิเวอรี (ผู้จัดทำ : นายกฤษดา จันทะวงค)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ (ผู้จัดทำ : กรสรวง ตรีโสภณกุล)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจเป็น ออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ ด้าน แคสเตอร์เกมของวัยรุ่น (ผู้จัดทำ : นางสาวกชกร เพชรนุกูลเกียรติ)
 • การเปิดรับสื่อ การรับรู้ ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน TIKTOK (ผู้จัดทำ : จิณณรัตน์ ธัญศิรอนันต์)
 • พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และ อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียง บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม อาหารของเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : นางสาวพริมาภรณ์ ภุมวิภาชน์)
 • การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ จากการฟังเพลงรูปแบบ ASMR และการฟังเพลงอะคูสติก (ผู้จัดทำ : นางสาวณิชาริญ แซ่ตั้ง)
 • ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้หญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นางสาวอัสมา ยูซาเด้)
 • การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการฟัง พอดแคสต์ด้านสุขภาพ สุขภาพจิต การดำเนินชิวิตของกลุ่มคนวัยทำงาน (ผู้จัดทำ : อัจฉรา อัยราชธนารักษ์)
 • การใช้สื่อรณรงค์ปัญหาขยะของชุมชนวัดจากแดง (ผู้จัดทำ : นางสาว สรินทร์พรรณ ปวเรศวงศ์)
 • การสื่อสารการตลาดดิจิทัล และพฤติกรรมการใช้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิชญ์นันท์ วิมลรัตนชัยศิริ)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิเสธการยอมรับการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ จากแอปพลิเคชันของโรงภาพยนตร์ (ผู้จัดทำ : นางสาวณัฐฉริยา กาญจนนิมมานนท์)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ปัจจัยการเข้าถึงร้านค้า ปัจจัยการเลือกซื้อ และพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับออนไลน์ของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : นายกิตติพิชญ์ อ่อนมิ่ง)
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : กมลชนก สาระศาลิน)
 • การสื่อสารและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างและร้านค้าใน E-Marketplace ในการเลือกซื้อ วัสดุก่อสร้าง (ผู้จัดทำ : นางสาว ปภาวรินทร์ กาญจนารัณย์)
 • กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของยูทูบเบอร์ ประเภทไลฟ์ สไตล์ (ผู้จัดทำ : นางสาวณรรจรีย์ วงษ์ยะลา)
 • ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น สำเร็จรูป (ผู้ใหญ่) ของกลุ่มมิลเลนเนียล (ผู้จัดทำ : นางสาว อดิภา อนันตกิจเจริญ)
 • ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ชากาแฟ บริเวณใต้ตึกสำนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สุเมธ ศรีเมือง)
 • พฤติกรรมการเชื่อและส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพในแอปพลิเคชันไลน์ ของ Generation X และ Baby Boomer (ผู้จัดทำ : นายศรหิรัญ สมผลึก)
 • การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ผู้จัดทำ : วิรัลพัชร บุญมาสิทธิพันธ์)
 • ลักษณะการใช้ภาษาไทยในสื่อยูทูบ (ผู้จัดทำ : ภัทราวรรณ ชัยตั้งจิต)
 • การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผล ต่อพฤติกรรมการซื้อ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ Generation Y (ผู้จัดทำ : ปณชัย แซ่ตั้ง)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และความ ตั้งใจใช้สติกเกอร์ไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ของผู้สูงอายุในเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นางสาว บุศรา ชัยชนะ)
 • ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผู้ติดตาม ผู้นำเสนอสินค้า และบุคลิกภาพ สินค้าและตราสินค้า ต่อความตั้งใจซื้อ เสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน Facebook Live (ผู้จัดทำ : นางสาวนิสาชล ศรีวิลัย)
 • การวิเคราะห์จุดจูงใจและการนำเสนอเนื้อหาความเชื่อ เครื่องรางของขลังบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจหมอเค้ก Magic designs (ผู้จัดทำ : นางสาวนาฏรฐา ทองเนื้อแปด)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบนเว็บไซต์ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : นางสาวนันท์นภัส เกษมสุข)
 • กลยุทธ์จูงใจในเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคนเจนวายของ เฟซบุ๊กแฟนเพจกอดป่ากอดทะเล (ผู้จัดทำ : นายนภัส สาโรวาท)
 • การแสวงหาข้อมูลแบบ Micro-Moments ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน E-marketplace บนสมาร์ทโฟนของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ณภัทรกุญช์ ยนแสง)
 • การรับรู้ปัจจัยด้านสังคม และการรับรู้เนื้อหาวีดีโอฮับ เฮลป์ และฮีโร่คอนเทนต์บนยูทูป ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : นายฌาญวิทย์ วัฒนะ)
 • การวิเคราะห์เนื้อหา การรับรู้รูปแบบเนื้อหาที่ปรากฏ ในการแพร่ภาพสดเพื่อการขายสินค้าแฟชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านร้านค้าบนอินสตาแกรม (ผู้จัดทำ : ชนม์ชนิน พานทอง)
 • การประยุกต์ Design Thinking Process เพื่อพัฒนาวารสาร ฬ. ในรูปแบบของ Digital Magazine (ผู้จัดทำ : นางสาวเกสรา พากเพียร)
 • ลักษณะของคำหยาบคายในเนื4อหารายการในสื7อยูทูบและ ทัศนคติของยูทูบเบอร์และผู้ชมต่อคำหยาบคาย (ผู้จัดทำ : ปรมาภรณ์ จ่างกมล)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของสโมสรฟุตบอล บาเยิร์น มิวนิค (ผู้จัดทำ : ชลชาติ ขวัญขจรโรจน์)
 • การรับรู้รูปแบบเนื้อหาการสื่อสารที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมและ ทัศนคติของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจด้านอาหาร (ผู้จัดทำ : ณัฐพล ประทุมศรีสาคร)
 • ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้หญิงมุสลิม ในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : อัสมา ยูซาเด้)
 • พฤติกรรมและรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค ทม?ี ีความสัมพันธ์กับความภักดี ในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : อรวิภา รักษาแก้ว)
 • พฤติกรรมการใช้งานและการเปิดรับสื่อโฆษณาทางเฟซบุ๊ก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วสวัตติ์ ยาคุณ)
 • ปัจจัยด้านโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ที่พยากรณ์การเกิดความคิดเชิงนวัตกรรมในยุคปฏิรูปดิจิทัลของพนักงานในองค์กรข้ามชาติ (ผู้จัดทำ : จันทร์จิรา วณิชเจริญการ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดราชบรุี สาหรับนักท่องเที่ยววัยเกษียณ (ผู้จัดทำ : อาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล)
 • กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กเพจว่งิไหนดี : Wingnaidee ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมว่งิมาราธอน (ผู้จัดทำ : ชลธิชา สุทธวิชัย)
 • อัตลักษณ์ศิลปินเกาหลีวง TWICE ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทำให้เกิดกระแสนิยม (ผู้จัดทำ : ธนกฤษ ชัยเบญจกุล)
 • การวิเคราะห์เนื้อหาสาร การรับรู้และทัศนคติของผู้ติดตาม แฟนเพจผมชื่อลูเต้อร์ - My Name is Luther (ผู้จัดทำ : ศรีสุระ พงษ์ศักดิ์ชาติ)
 • การแสวงหาข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการวางแผนการเงิน เพื่อการเกษียณในยุคดิจิทัล (ผู้จัดทำ : วชิรวิทย์ กิตติวัชรนุกูล)
 • พฤติกรรม และแรงจูงใจในการบริโภค และรูปแบบการสื่อสาร ของผู้เล่นตุ๊กตาข้อต่อในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : สินีรัตน์ กระจ่างวุฒิ)
 • ทัศนคติกับบทบาทและผลกระทบของเพลงแร็ปจากศิลปิ นที9มีต่อผู้ฟัง (ผู้จัดทำ : สีหเดช วรรณเปรม)
 • แนวทางการพัฒนาเพลงฮิปฮอปเพื่อสร้างความนิยมในวัยรุ่น (ผู้จัดทำ : คหัฏฐา แก้วป้องปก)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจพนันฟุตบอลออนไลน์กับการรับรู้ของเยาวชน (ผู้จัดทำ : ศศิน ศิริดานุภัทร)
 • การเปิดรับข่าวสารผ่านการประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ของเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้เฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : หทัยชนก วชิรนรเศรษฐ์)
 • พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลและความคาดหวัง ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ศศิกานต์ แต่งเสร็จ)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้อินสตาแกรม (Instagram) เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนทางาน (ผู้จัดทำ : ณดาว วัฒนศัพท์)
 • แนวทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังสาหรับคนเจเนอเรชันวาย (ผู้จัดทำ : พิชญ์ชาญ สุทธะพินทุ)
 • การมีส่วนร่วมกับ Travel influencer บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ผู้จัดทำ : วิชญ์พล ลิมป์วัฒนกุศล)
 • การรับรู้การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม (CSV) การรับรู้ข่าวสารของโครงการ และ การรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคร้านกาแฟ café amazon for chance (ผู้จัดทำ : ภิญโญ ใหม่ละเอียด)
 • รูปแบบเพลงโฆษณาที่พยากรณ์การจดจาตราสินค้าของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : เอกภาคิณ คาสุวรรณ)
 • การเสพติดอินเทอร์เน็ต และปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโรคซึมเศร้าของคนวัยทำงาน (ผู้จัดทำ : ณัฐเดช ยอแซฟ)
 • ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดและองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการ GrabBike ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พัชรพร กุ้ยบารุง)
 • พฤติกรรม ความคาดหวัง และความพึงพอใจในการเลือกชมซีรีส์ บนแอปพลิเคชันของคนรุ่นใหม่ (ผู้จัดทำ : สุภัคชรา นามเจริญ)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแบบรีทาร์เก็ตติ้งบนเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : พีรวัส สัตย์ใจเที่ยง)
 • การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบทเพลงโฆษณาในการตลาดเชิงดนตรี (ผู้จัดทำ : สิงหา ฉวรรรณกุล)
 • ปัจจัยด้านการรับรู้ความต้องการ ปัญหาการใช้สมาร์ตโฟน และการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ที่พยากรณ์ อาการกลัวตกกระแสของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : วรรณวิศา ลาภสมบูรณ์ดี)
 • เส้นทางและพฤติกรรมแฟนคลับศิลปินนักร้องเกาหลี (ผู้จัดทำ : ศุภร ศรีสุดดี)
 • การวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องและแนวคิด ในภาพยนตร์เรื่อง La La Land (ผู้จัดทำ : ศศิภัทร ส่งสมบุญ)
 • กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านร้านค้าเชิงประสบการณ์ ของธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนา (ผู้จัดทำ : จารุมน เทียนแก้ว)
 • ปัจจัยทำนายเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้จัดทำ : ธนวัฒน์ เล็กสุวัฒน์)
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต (ผู้จัดทำ : ฐิติพร ภักดีวิโรจน์)
 • พฤติกรรมและแรงจูงใจในการโพสต์โซเชียลมีเดียด้วยเนื้อหา แบรนด์สินค้าและบริการที่เลือกใช้ของกลุ่มผู้บริโภค เจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซด (ผู้จัดทำ : โศรดา หาญสัมฤทธิศักดิ์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านเบทาโกร ช็อป ในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ) (ผู้จัดทำ : ทุติยาพร สมุยยันต์)
 • ปัจจัยการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปินเกาหลี และความภักดีที่พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อ Kihno อัลบั้ม ของแฟนคลับศิลปินเกาหลี (ผู้จัดทำ : ภัทราพร โสธรนพบุตร)
 • กระบวนการคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการสร้างอัตลักษณ์ของ แบรนด์ LONG GOY ผ่านวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย (ผู้จัดทำ : สุดารัตน์ ขาวปลื้ม)
 • การตลาดเชิงประสบการณ1ที่ส5งผลต5อความภักดีของกลุ5มแฟนคลับ BNK48 ใน เขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ดนุพงศ์ หลงสกุลณี)
 • ความน่าเชื่อถือ การรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อ จาก User Generated Content ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ธนยศ เภาวิเศษ)
 • การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน Maserati Thailand สาหรับการ สื่อสารผ่านระบบดิจิทัลของธุรกิจรถยนต์ Maserati ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : สิริเนตร ตันโพธิ์ประสิทธิ์)
 • การแสดงตัวตนการใช้ประโยขน์และความพึงพอใจ ของผู้ใช้งาน Instagram Stories (ผู้จัดทำ : กวีสักก์ จรัสรวิโรจน์)
 • อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นเกมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเกม Dota 2 (ผู้จัดทำ : วัชระ หิรัญโสทร)
 • การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ของชุมชนตราสินค้าในกลุ่ม “คนท้องคุยกัน” (ผู้จัดทำ : คุณศิริ เจริญไชย)
 • การพัฒนา Line Chatbot เพื่อแก้ปัญหาการทำการวิจัย ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดการ (ผู้จัดทำ : ทยากร เพ็ญศิริกุล)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้บริโภคเครื่องสำอาง (ผู้จัดทำ : ธีรภัทร สอนเนย)
 • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ทางการตลาด ผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ดวงใจ แซ่ฉั่ว)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมของแฟนคลับชาวไทย ที่มีต่อรายการ Produce 101 season 2 (ผู้จัดทำ : สกาวรัตน์ กิจปิลันธ์กรกุล)
 • ปัจจัยด้านองค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ช้อปปี้ (Shopee) (ผู้จัดทำ : ธนัท มหัทธนโภคิน)
 • การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย (ผู้จัดทำ : ศิรินี สมุทรจินดา)
 • การเปิดรับสื่อและการรับรู้ปัจจัยการแสดงตัวตนที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจต่อแบรนด์ธุรกิจอาหาร (ผู้จัดทำ : จิรัศยา ทองคำ)
 • การรับรู้ภาพลักษณต์ราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย ในกลุ่มผู้ชายวัยทำงาน เขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นนทลี ภักดีวงษ์)
 • พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์และ การมีส่วนร่วมต่อสื่อเฟซบุ๊ก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) (ผู้จัดทำ : ชลิตา เกิดเรณู)
 • การรับรู้ประโยชน์และคุณค่าของเกมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ในแอปพลิเคชัน Shopee (ผู้จัดทำ : กนกพร เยาวพงษ์อารีย์)
 • ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเล่นเกมและความพึงพอใจจากการเล่นเกม ผ่านสมาร์ทโฟน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงของ เกมเมอร์ในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ประสพโชค ทิมแจ่ม)
 • การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการผ่านแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล: กรณีศึกษา Rabbit LINE Pay (ผู้จัดทำ : ดวงกมล ม่วงสิงห์)
 • การเปิดรับข่าวสาร และปัจจัยทางการตลาด ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Netflix (ผู้จัดทำ : นันท์นลิน มาถาวร)
 • ประสิทธิผลของการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนแบรนด์ออนไลน์: ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภคที่มีต่อความจงรักภักดี ในแบรนด์ Netflix (ผู้จัดทำ : กานต์ธิดา อัจฉริยะชาญวณิช)
 • อัตลักษณ์และการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างกระแสนิยมของวง BLACKPINK ผ่านสื่อออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ภัทร์ธีรา คำนิล)
 • การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดาเนินชีวิตเกี่ยวกับการออกกาลังกายต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ณัทธร ศุภสารัมภ์)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ชัชรี ทัตติพงศ์)
 • ความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัล และความสามารถในการสื่อสารการตลาด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อความงาม (ผู้จัดทำ : ธนัชญา สุจิตรธรรมคุณ)
 • กิจกรรมและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพฤฒพลังของ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของยังแฮปปี้ (ผู้จัดทำ : อัยริณ แต้มเรืองอิทธิ์)
 • ปัจจัยพยากรณ์ที่มีต่อความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ของเจเนอเรชัน ซี (Gen C) (ผู้จัดทำ : พิณญาดา ปิติธนฤทธิ์)
 • การออกแบบการสื่อสารด้วยกิจกรรมละครในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง (ผู้จัดทำ : สุวิมล อุทัยโรจนรัตน)
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ณัฏฐ์พัชร์ โชติ์ธนากูล)
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อ การรับรู้คุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : มาลิสา ท้าวพยุง)
 • การตลาดเชิงประสาทสัมผัสที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคร้านบ้านก้ามปู Bankampu Tropical Gallery and Cafe (ผู้จัดทำ : สุรเชน วาณิชเสนี)
 • อิทธิพลจากการเล่าเรื่องของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผลต่อ ความตัง้ใจที่จะท่องเที่ยวของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (ผู้จัดทำ : เนตรรัต จิระศิลป์)
 • กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล และพฤติกรรมของผู้ติดตาม ผ่านแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) (ผู้จัดทำ : รดีวรรธน์ จันทนะโพธิ)
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาด ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและ พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน Sanrio Hello Kitty House Bangkok (ผู้จัดทำ : ณัชชา วีรเมธางกูร)
 • คุณลักษณะและการสร้างบทบาทของยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียง บนสื่อวิดีโอออนไลน์ยูทูบ กรณีศึกษา: เกมแคสเตอร์ (ผู้จัดทำ : ชนิษฐา สกลปิยะวงศ์)
 • การศึกษารูปแบบการโฆษณาบนอินสตาแกรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า แบรนด์ยูนิโคลของกลุ่มวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : กุสุมาลินท์ ปรัยนุ)
 • การศึกษาศิลปะการถ่ายภาพแบบพรรณนา เพื่อสื่อสารเนือ้ หา ความรัก และความสัมพันธ์ ของบุคคลในครอบครัว (ผู้จัดทำ : อรภา พิชัยกุล)
 • กลยุทธ์และประสิทธิผลของโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ผ่านการสื่อสารแบบบูรณาการ ของกลุ่มอิมเพ้าส์ กรุงเทพฯ (ผู้จัดทำ : ชัยธนันท์ ชินประสาทศักดิ์)
 • การศึกษาพฤติกรรมผู้รับชมวีดีโอสนัฟฟ์ฟิล์ม (ผู้จัดทำ : ชัยศักดิ์ เรืองศักดิ์)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากการรีวิว ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร ของผู้บริโภคเจนวายในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ธัญธิดา สุวรรณรัต)
 • การเปิดรับนักแคสเกม RoV บนสื่ิอวีดิโอในช่องทาง YouTube ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักเล่นเกม (ผู้จัดทำ : ฉัตราวุฒิ ชลายนเดชะ)
 • ทัศนคติและความพึงพอใจ ต่อการเปิดรับ Display Advertising บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประชาชนกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สกรรจ์ สุทิน)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ติดตาม โรงแรมไอบิส ในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : กัญญาพัชร ลิขิตสถาพร)
 • การศึกษาการเรียนรู้ดิจิทัลของพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล จากัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : กนกวรรณ ตระการจันทร์)
 • กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่ศึกษา : บ้านหนองปากชัฏ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ผู้จัดทำ : สุทาภา โพธิ์เก่า)
 • บทบาทของผู้บริโภคสื่อในทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ นาเสนอเนื้อหาของสื่อที่ขัดหลักจริยธรรม (ผู้จัดทำ : อาษา นาคสวาสดิ์)
 • ปัจจัยที่มีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ (Tesco Lotus Shop Online) (ผู้จัดทำ : อัญชิสา ศัลยานุบาล)
 • อัตลักษณ์ตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีและความคิดเห็นต่อการดาเนินชีวิตของผู้ที่มาเดินตลาดนัดชุมทางสยามยิปซี (ผู้จัดทำ : วิบูรณ์ สัตยารักษ์วิทย์)
 • พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ลดนํ้าหนักทางอินสตาแกรมของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : วีรญา พิทยาโรจนกุล)
 • ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร(กรณีศึกษา อินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง) (ผู้จัดทำ : นางสาวปาจรีย์ เชาวน์ศิริ)
 • ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ สังคมขององค์กรและความภักดีในตราสินค้าของผู้ประกอบการ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายไทย (ผู้จัดทำ : ปริตตา สงเคราะห์ราษฎร์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนัม่ (ผู้จัดทำ : ปณัชชา ปนัดดาภรณ์)
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : กมลชนก สาระศาลิน)
 • อิทธิพลของการรับชมละครชุดเกาหลีต่อการบ่มเพาะรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ณริตา เต็งเจริญ)
 • การสื่อสารบนเฟซบุ๊ก (Facebook) กรณีศึกษา กลุ่มหาบ้านน้องหมาน้องแมว (ผู้จัดทำ : ดวงมณี พรมวิหาร)
 • แผนการดำเนินงานใช้สื่่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้จัดทำ : รุจิเรจ ชูอรุณ)
 • กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา สำหรับรายการออนไลน์ ประเภทสนทนา (ผู้จัดทำ : จอมขวัญ บุญทศ)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของคน Gen Y (ผู้จัดทำ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา แสงไธสง)
 • กลยุทธ์การรณรงค์การสื่อสารการตลาดโดยใช้จุดจูงใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการจูงใจให้เกิดพฤติกรรม ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย (ผู้จัดทำ : สุวดี อรุณเรื่อ)
 • การปรับตัวขององค์กรข่าวในยุค Digital Disruption กรณีศึกษา บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : โศรตรีย์ คชาชีวะ)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพล และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ศรัณพงศ์ งามประดิษฐ์)
 • การเปิดรับสื่่อ การรับรู้ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน TIKTOK (ผู้จัดทำ : จิณณรัตน์ ธัญศิรอนันต์)
 • ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น ในร้านค้าแบบมัลติแบรนด์สโตว์ (ผู้จัดทำ : วีรญา สุนันตา)
 • การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากการฟังเพลง รูปแบบ ASMR และการฟังเพลงอะคูสติก (ผู้จัดทำ : ณิชาริญ แซ่ตั้ง)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจเป็น ออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ ด้านแคสเตอร์เกมของวัยรุ่น (ผู้จัดทำ : กชกร เพชรนุกูลเกียรติ)
 • ปัจจัยที่พยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น โดยใช้กลยุทธ์การตลาดการร่วมมือผ่านตัวละครสื่อสารโฆษณา (ผู้จัดทำ : ปาลิตา เหลืองเจริญลาภ)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าชื่นชอบผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และการตัดสินใจซื้อสินค้า (ผู้จัดทำ : กุลญาดา แจ่มปัญญากุล)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการติดตามและซื้อสินค้าของผู้ชมการ ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กแฟนเพจร้านเสื้อผ้าออนไลน์ (ผู้จัดทำ : อัญมณี อิ่มปิติวงษ์)
 • ความสอดคล้องกันระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือและบุคลิกภาพของพรีเซนเตอร์ และบุคลิกภาพของแบรนด์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มแฟนคลับของเป๊ก ผลิตโชค (ผู้จัดทำ : อุรวี อำมะระ)
 • เส้นทางการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับ (ผู้จัดทำ : ธัญลักษณ์ ทองศรี)
 • เส้นทางการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและความคาดหวังต่อ Omnichannel (ผู้จัดทำ : หทัยกานต์ บรรจงคชาธาร)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที (ผู้จัดทำ : มนัญญา ธนะสังข์)
 • การศึกษาอิทธิพลของ Influencers บนสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและทฤษฎีการกระทำตามหลักเหตุผล (ผู้จัดทำ : ปวีร์ ประกอบกิจ)
 • การศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ (ผู้จัดทำ : มิติมา บุนฑารักษ์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตราสินค้า น้ำดื่มสปริงเคิล(Sprinkle)ผ่านคาแรคเตอร์ตัวละครสตาร์วอร์ส (ผู้จัดทำ : ศศิณี หนูยศ)
 • การเปิดรับข่าวสารและการตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือเสริมดวงชะตาของกลุ่มผู้บริโภควัยทางาน (ผู้จัดทำ : สุธารา รักษา)
 • การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภค กรณีศึกษา เก็ทฟู้ดดีลิเวอรี (ผู้จัดทำ : กฤษดา จันทะวงค์)
 • พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ทมีี่ความแตกต่าง ระหว่างเจนเนอเรชั่น (ผู้จัดทำ : อมรกานต์ เส็มโสม)
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับและฟังพอดแคสต์ ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : พงศธร ศรีเหลืองพงษ์)
 • เสียงสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง (Street food) ย่านเยาวราช (ผู้จัดทำ : ฐิติรัตน์ เจนศิริรัตนากร)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจบริโภคอาหารมังสวิรัติ (ผู้จัดทำ : กรสรวง ตรีโสภณกุล)
 • การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อดึงดูดใจ และปฏิกิริยาตอบรับของผู้รับสารของเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนด์ (ผู้จัดทำ : จุฑามาศ ยมนา)
 • พฤติกรรม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังพอดคาสต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : อริสรา แป้นปลื้ม)
 • การศึกษารูปแบบและวิธีการเล่าเรื4องโฆษณา Bumper Ads บน YouTube (ผู้จัดทำ : วรรณพร ศิลปศร)
 • การสื่อสารการท่องเที่ยวในประเทศผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนเฟซบุ๊กเพจ (ผู้จัดทำ : วิชชญา มีนะโยธิน)
 • การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์ปัญหาขยะวัดจากแดง (ผู้จัดทำ : สรินทร์พรรณ ปวเรศวงศ์)
 • ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) กรณีศึกษา : เพจเสื้อผ้าแฟช่นัราคาส่ง byjibshop และเพจเสื้อผ้าแฟช่นัราคาถูก By Pearly (ผู้จัดทำ : ชนิดาภา ทรงม้า)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอปพลิเคชัน มิวสิคสตรีมมิ่ง (ผู้จัดทำ : ปฐมรัฐ โพธิ์ทองคำ)
 • การวิเคราะห์เนื้อหาสาร การรับรู้และทัศนคติของผู้ติดตาม แฟนเพจผมชื่อลูเต้อร์ - My Name is Luther (ผู้จัดทำ : ศรีสุระ พงษ์ศักดิ์ชาติ)
 • การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน BAM กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : จิรัญฌา สุขไทย)
 • กลยุทธ์การสื่อสารของหมอดูในยุคดิจิทัล (ผู้จัดทำ : ปวริศา ผลินยศ)
 • การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในระดับชุมชน เพื่อการลดใช้หลอดพลาสติกในร้านกาแฟ (ผู้จัดทำ : วิสสุตา ตั้งธนพฤทธิ์)
 • พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติการใช้บริการฟังเพลงออนไลน์แอปพลิเคชัน สปอตติฟายของกลุ่มเจเนอร์เรชั่นวาย ที่ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : ดนุพงค์ ทัศนประเสริฐ)
 • การสื่อสารผ่านยูทูปที่มีผลต่อการรับรู้และทัศนคติโรคซึมเศร้าของกลุ่มคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : วารีทิพย์ บุญยอ)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับพฤติกรรม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อินสตาแกรมสตอรี (Instagram Stories) (ผู้จัดทำ : สรายุทธ พร้อมสินทรัพย์)
 • รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเปิดเผยตนเอง ทุนทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคมของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่วนบุคคล (ผู้จัดทำ : ณกาณต์ รอดประยูร)
 • การเปิดรับข่าวสาร ความเชื่อโชคลาง และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : พัชชิกา มีนิล)
 • การศึกษาเชิงลึกการเปิดรับสื่อ ความภูมิใจและพฤติกรรม การแสวงหาผลิตภัณฑ์แฟชั่นของผู้บริโภค ที2มีความเป็นเอกลักษณ์ (Unique) (ผู้จัดทำ : นภมาศ ชาญศิลป์)
 • การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และการเปิดรับและ ทัศนคติที่มีต่อนิยายแชทในแอปพลิเคชันจอยลดา (Joylada) (ผู้จัดทำ : อุษา วรทุน)
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้การรีวิวร้านอาหารผ่านเพจ Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่ของเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : บุศรัตน์ จันทร์ทะศรี)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการใช้ที่ส่งผล ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของวัยรุ่น (ผู้จัดทำ : อริสา โสตถิสุข)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการดูหนังสตรีมมิ่ง ออนไลน์ผ่าน เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : กิตติธัช พรศรีนิยม)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตที2มีผลต่อการซื:อสินค้า BNK48 ของกลุ่มโอตะคุ (ผู้จัดทำ : กิตติคุณ ตั้งไวบูลย์)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อวีล็อก ความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้ชมวีล็อก (ผู้จัดทำ : ธนพร ทองแดง)
 • พฤติกรรมการเปิดรับเครื่องมื่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นิชาภา เลิศอนันต์)
 • การสื่อสารแฟนเพจของณอน บูรณะหิรัญ - Sean Buranahiran กับการสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก (ผู้จัดทำ : นงนภัส พินิจวรารักษ์)
 • การศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จ และรูปแบบเครือข่ายการสื่อสารชุมชน คนทางานธุรกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา พื้นที่การทางานร่วมกัน ฮับบา ไทยแลนด์ สาขาเอกมัยซอย 4 (ผู้จัดทำ : ธัญญ์ฐิตา จิตร์ภิรมย์)
 • การประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (ผู้จัดทำ : พนิดา จรัลไพสาร)
 • ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายในการเปิดใช้งานการชาระสินค้าและบริการผ่านอีวอลเลท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สุรัสสา ลิมปพานนนท์)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Products) (ผู้จัดทำ : อาภา เอกวานิช)
 • การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้าผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์มของกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ (Active Aging) (ผู้จัดทำ : ธิดารัตน์ หมวกทอง)
 • จุดจูงใจของเนื้อหาและการใช้ประโยชน์ของสมาชิกชุมชนออนไลน์ เฟซบุ๊กกลุ่มเฟรนช์บูลด็อกไทยแลนด์ (ผู้จัดทำ : บัว ณ เชียงใหม่)
 • ปัจจัยพยากรณ์ด้านพฤตกิรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ด้านพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมข้อมูลและด้านความรู้เท่าทันสื่อกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของกลุ่ม Generation Y (ผู้จัดทำ : ณิชารัศม์ ลิมปนเทวินทร์)
 • การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการ Chula Zero Waste (แผนปฏิบัติการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (ผู้จัดทำ : อรวรรณ มหาอิทธิดล)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วิรัญชนา มาชวญานนท์)
 • พฤติกรรมการรับชมรายการ Let Me In Thailand ศัลยกรรมพลิกชีวิต ที่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมเสริมความงาม ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ธิดารัตน์ สืบบุก)
 • THE IMPACT OF THE INTENSITY OF EXPOSURE TO SOCIAL MEDIA ON YOUNG THAI ADULTS' BODY IMAGES AND ATTITUDES TOWARD PLASTIC SURGERY (ผู้จัดทำ : Pattaragun Wanishwattana)
 • ทัศนคติ การยอมรับนวัตกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) (ผู้จัดทำ : อภิชา วิจิตรโท)
 • การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์และรีวิวสินค้าความงาม ของบุคคลทั่วไป (Micro Influencer) (ผู้จัดทำ : ยิ่งศักดิ์ อุดมเทอดสกุล)
 • การเปิดรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ของพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ในทัศนคติของผู้มีส่วนร่วมทางการเมือง (ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองในที่นี้หมายถึง นักสื่อสารมวลชน และ กลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมื (ผู้จัดทำ : มณิชณัญญ์ กีรติจารุธนาบูรณ์)
 • พฤติกรรมการเข้ารับชมการแคสเกมบนสังคมออนไลน์ และทัศนคติต่อนักแคสเกมในเมืองไทย (ผู้จัดทำ : จุฑามณี ชาตะวราหะ)
 • Conversational Commerce vs. Conventional Commerce: Matter of Customer Satisfaction in Urban Thai Office Employees (ผู้จัดทำ : Tantham Rungvithu)
 • AUGMENTED REALITY MOBILE APPLICATION FOR BOOSTING DECISION MAKING OF BUYING FURNITURE (ผู้จัดทำ : Thitawee Palakawong Na Ayuttaya)
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : อภิพร วีระนนท์)
 • รูปแบบการสื่อสารของเฟซบุ๊กแฟนเพจหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (ผู้จัดทำ : นายอรรถชัย ใหญ่สว่าง)
 • ปัจจัยพยากรณ์ผลลัพธ์ความผูกพันในเฟซบุ๊กแฟนเพจบิวตีบล็อกเกอร์ (ผู้จัดทำ : อรสินี ตุลสุข)
 • คุณค่าตราสินค้า MAZDA และความไว้วางใจ ที่มีต่อศูนย์บริการ และจัดจำหน่ายรถยนต์ MAZDA ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : เอกกมล บุญเอก)
 • ประเภทของผู้ทรงอิทธิพล: ผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ และการตอบสนองของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สายทองอินทร์)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของวง BNK48 และการจัดการ ประสบการณ์ของแฟนคลับ (ผู้จัดทำ : ชลิตตา บุญญานุวัตร)
 • การใช้หลักธรรมเพอื่การบริหารงานของผู้นาองค์การในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : สุพรรณา ภัทรเมธาวรกุล)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการซือ้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Lazada, 11Street และ Shopee) (ผู้จัดทำ : สิรีธร ถนอมสิงห์)
 • อิทธิพลของบล็อกเกอร์ (Blogger) และการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : สาธิกานต์ บัวเทิง)
 • การเปิดรับเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของวัยรุ่นในสังคมไทย จากกระทู้ออนไลน์พันทิปเกี่ยวกับเรื่องเพศ (ผู้จัดทำ : สรวิศ เจ็งสวัสดิ์)
 • แรงจูงใจและการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเติมเงินเกม Arena of valor (ROV) (ผู้จัดทำ : สราวุฒิ สักเทวิน)
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคกลุ่ม Pet Parents (ผู้จัดทำ : ศิวพร เที่ยงธรรม)
 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านวิดีโอคอนเทนต์ โดยใช้เทคนิค การเล่าเรื่องของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Minutevideos Thailand (ผู้จัดทำ : ศลิษา วงศ์ไพรินทร์)
 • การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์1ของ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน) (ผู้จัดทำ : วาเลน พัชรภิรมย์)
 • พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ตของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วาสนา ทิพย์เนตร)
 • การใช้สื่อดนตรีเพื่อบำบัดความเครียด สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้จัดทำ : ลลิน จำปาวงค์)
 • การจัดการข้อมูลโดยใช้ กูเกิล อนาไลท์ติกส์ (Google Analytics) ในการจัดกลุ่ม เพอร์โซน่า (Persona) ผู้เข้าชมเว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพืKอการศึกษาต่อ (ผู้จัดทำ : รณกร วงษ์สวรรค์)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการตัดสินใจซื้อน้าหอมแบรนด์เนม ผ่านสื่อออนไลน์บนเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ภัสสร บุญพิทักษ์)
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับการศัลยกรรมปลูกผม ของ ดีเฮชที คลินิก (ผู้จัดทำ : ภัทริน รุ่งฟ้าไพศาล)
 • พฤติกรรมการเปิดรับและเนื้อหาละครบุพเพสันนิวาสที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมตามกระแสนิยมไทยของผู้รับชม (ผู้จัดทำ : ภรภัทร กิตติมหาโชค)
 • การวิเคราะห์จุดจับใจทางเพศของภาพโฆษณาสินค้า อาหารเสริมผู้ชายบนเฟสบุ๊ค (ผู้จัดทำ : พุทธคุณ ธัญญางค์)
 • การวิเคราะห์เนื้อหาสารและการตอบสนองบนแฟนเพจช่างภาพงานแต่งงาน (ผู้จัดทำ : พิสุทธิ์พงศ์ วณิชาติ)
 • พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ การแสดงตัวตนในสังคม และรูปแบบการดาเนินชีวิตออนไลน์ของผู้สูงอายุ (ผู้จัดทำ : พิมพ์ชนก ผลอ่อน)
 • แรงจูงใจ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นฟิตเนส (ผู้จัดทำ : พิมพกานต์ อยู่เย็น)
 • ถอดบทเรียนการสื่อสารองค์การผ่านสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผู้จัดทำ : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)
 • การศึกษาการยอมรับและความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น Line TV บนโทรศัพท์มือถือ (ผู้จัดทำ : พิชามน พวงสุวรรณ)
 • การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเปิดรับชมภาพยนตร์และซีรี่ส์ออนไลน์ผ่านรูปแบบสตรีมมิ่ง (ผู้จัดทำ : พัชญาดา จิระกิจ)
 • ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเข้าชมและ ความพงึพอใจในการเย่ยีมชม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสนิทร์ (ผู้จัดทำ : พรทิพย์ ตันศิริ)
 • ปัจจยัการสื่อสารการตลาดผ่านบุคคลผู้มีอิทธิพลกับการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น บนอินสตาแกรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พนิดา ศิริศักดิ์)
 • การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมผ่านผ้าทอไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ผู้จัดทำ : พงศกร ใจดี)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ปิยะพร ปุรา)
 • วิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม ภาพยนตร์หรือซีรี่ย์ผ่านระบบสตรีมมิ่งออนไลน์เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) (ผู้จัดทำ : ปวีณา ไชยคำหาญ)
 • พฤติกรรมการรับชมและการรับรู้ความเป็นชายผ่านสื่อซีรีย์เกาหลี ของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปภาวดี รับขวัญ)
 • ผลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้รับรองเครื่องสา อาง ต่อความต้งัใจซือ้สินค้า (ผู้จัดทำ : ปณิชามน ตระกูลสม)
 • ปัจจัยพยากรณ์การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (ผู้จัดทำ : นิภา เอี่ยมสอาด)
 • ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่ส่วนประสมทางการตลาด ของ คอมมูนิตี้มอลล์ บ้านบางเขน (ผู้จัดทำ : นิธิวดี สีบูจันดี)
 • การยอมรับนวัตกรรมการชำระเงินผ่านระบบ QR Payment ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นฤธร ศรีโรจนากูร)
 • การยอมรับเนื้อหาข่าวสารในเว็บเพจเกษตรแนวใหม่ของกลุ่มผู้ใช้งาน (ผู้จัดทำ : นวพร วงศกรวรกมล)
 • การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์ ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ (ผู้จัดทำ : นัดดา ฉาบนาค)
 • การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (ผู้จัดทำ : ธัญพร มากแสง)
 • การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางสื่อออนไลน์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 (ผู้จัดทำ : ธนารัตน์ ฟุ้งทศธรรม)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์บน Platform Steam ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ธนวันต์ แสงวิรุณ)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้บัตรชมภาพยนตร์ผ่านโมบายแอปพลิเคช่นั เมเจอร์ มูฟวี่ พลัส ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ (ผู้จัดทำ : ธนพล โพธิสัตย์)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่าย In apps-purchase ของเกมมือถือ ของคน Generation X, Y และ Z (ผู้จัดทำ : ธงยศ หาญพงศาจิตต์)
 • ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ทวินันท์ แสงสว่าง)
 • การตอบสนองต่อการเปิดรับชมโฆษณา YouTube และความต้องการ ข่าวสารบริการของประชากรวัยรุ่นไทย (ผู้จัดทำ : ต่อพงศ์ เจริญเกียรติ)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นไลน์แมนสั่งอาหาร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผู้จัดทำ : ตรีสุนันท์ อุปรมัย)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าไอทีผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภค Gen Y (ผู้จัดทำ : ตะวัน เขียวรอด)
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ ร้านกาแฟอินทนิล ในสถานีบริการน้้ามันบางจาก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : เดือนเพชร วิชชุลดา)
 • การวิเคราะห์ด้านการสื่อสารของสื่อภาพยนตร์ตัวอย่าง ที่มีรายได้สูงสุดตลอดกาล (ผู้จัดทำ : ณิชาภัทร ศรีสุคนธ์)
 • การรับรู้ความหมายจากสัญลักษณ์ ที่ใช้ ในการจัดแสดงสินค้าของผู้บริโภคร้าน Louis Vuitton และ Chanel และผลกระทบที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และการตัดสินใจซื้อ (ผู้จัดทำ : ณัฐกิตติ์ กีรติรัตน์)
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ทายาทบุคคลมีชื่อเสียงในการรีวิวผลิตภัณฑ์ผ่านอินสตาแกรมกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ณัฐพัชร์ ไกรวชิรสิทธิ์)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านงานเทศกาลดนตรีไทย (ผู้จัดทำ : ณัฐพร สว่างเถื่อน)
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุของเด็กอำเภอไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี (ผู้จัดทำ : ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น)
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกันความเสี่ยง จากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ณฐอร บุญนุกูล)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการความสา เร็จในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ของผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษากลุ่มมาดี (ผู้จัดทำ : ณฐมน ศรัทธา)
 • ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นแบรนด์ยูนิโคล่ ที่มีต่อการทาการตลาดผ่านกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง (ผู้จัดทำ : ฐิติญาณี เครือใย)
 • ศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ของกลุ่มวัยทา งานในจังหวัดนครราชสีมา (ผู้จัดทำ : โชติวรรธน์ วัชระเกียรติศักดิ์)
 • ประสบการณ์การใช้เดทออนไลน์ การเปิดเผยตัวตน กลยุทธ์การลดความไม่แน่นอน และสัจพจน์ที่เกี่ยวกับการลดความ ไม่แน่นอนของคู่รักที่ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ (ผู้จัดทำ : ชาคริยา ศูนย์กลาง)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า SODA ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ชัญญานุช นันทขว้าง)
 • การศึกษาคุณค่าตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาของแฟนคลับ (ผู้จัดทำ : ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล)
 • การรับรู้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคและ ความต้งั ใจซือ้ อาหารเสริมควบคุมน้าหนักของผู้บริโภคบนเฟซบุ๊ก (ผู้จัดทำ : ชยานี ชูประยูร)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภค ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (S-Commerce) (ผู้จัดทำ : ชนิชา พงษ์สนิท)
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของ เมโทรเซ็กชวล (Metrosexual) ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นางสาวณัฏฐณิชา ฤกษ์วิธี, 2558)
 • การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารการเมืองผ่านเฟซบุ๊กในช่วงการปฏิวัติ (คมช.) ของ Fanpage Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ) (ผู้จัดทำ : น้ำฟ้า พรหมสูตร, 2556)
 • รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงและต่ำผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ (ผู้จัดทำ : เกศสุดา สุนทรรักษ์, 2560)
 • การรรับรู้ภาพลักษณ์และนวัตกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครยุคประเทศไทย 4.0 (ผู้จัดทำ : กรณิศ เต็มธาราพิทักษ์,2560)
 • การเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ัอ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สุลีวัลย์ เศรษฐสวัสดิ์, 2557)
 • ครอบครัวกับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไลน์ (ผู้จัดทำ : สานจิตต์ เกตุประสิทธิ์, 2558)
 • ทัศนคติที่มีต่อการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา Samsung Galaxy Note 5 กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ธันยพร บัณฑวรรณ, 2558)
 • การรับรู้และความเข้าใจของผู้ชมละครที่มีต่อโรคฮีสทีเรียผ่านโทรทัศน์ไทย (ผู้จัดทำ : สุคนธวา เกิดนิมิตร, 2559)
 • ทัศนคติของประชาชนในการมีส่วนร่วมออกเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้จัดทำ : ศุภกาญจน์ เพ็ชร์โยธิน, 2559)
 • การรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคผ่านสื่อเฟซบุ๊ก เดอะบอดี้ ช็อป ประเทศไทย (ผู้จัดทำ : วุฒิไกร คชนูด, 2559)
 • คาแรคเตอร์การ์ตูนที่มีผลต่อการรรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง: กรณีศึกษาแบรนด์ M.A.C (Cartoon Collections) (ผู้จัดทำ : ณัฐพรพรรณ มีล้อมศักดา, 2559)
 • การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความภักดีต่อบัตรเดบิตลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ (ผู้จัดทำ : ธนากรณ์ บุญเรือง, 2558)
 • นักแสดงหญิงกับการใช้อินสตาแกรมเพื่อการตลาดออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ชนันท์ภัทร์ เหมทานนท์, 2560)
 • การใช้นิยามความโสด การรับรู้คุณค่าในตัวเอง และการแสดงตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสาวโสดเจเนอเรชั่นวาย (ผู้จัดทำ : จิราพร พารารักษ์, 2560)
 • การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเบเกอรี่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า กับการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตราเลอแปง (ผู้จัดทำ : จักรพงษ์ พงษ์ไพบูลย์, 2560)
 • อิทธิพลของซีรีส์ออนไลน์ที่นำเสนอความหลากหลายทางเพศที่มีผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่น (ผู้จัดทำ : จิรัศยา เจริญพืช, 2560)
 • การศึกษาพฤติกรรมการรับชมคลิปวีดีโอคอนเทนท์ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการรับชมวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (ผู้จัดทำ : ขุนพล เอกอมร, 2560)
 • การศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อการบอกต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกูลิโกะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : กุลเศรษฐ์ ศรีธัญรัตน์, 2560)
 • ปัจจัยที่มีผลในการสร้างความภัคดีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเกมอาโอวี (ผู้จัดทำ : กุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์, 2560)
 • การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลให้เกิดความตั้งใจ หลังรับชมการรีวิวสินค้า บนเฟซบุ๊กแฟนเพจรวมโปรโมชั่น กรณีศึกษา: ปันโปร (ผู้จัดทำ : กิติยา สุริวรรณ, 2560)
 • การศึกษาคาแรกเตอร์ตัวละครไทยและความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางแอนิเมชันญี่ปุ่น (ผู้จัดทำ : กฤตพร สกุลศรี, 2560)
 • การรับรู้คุณลักษณะของอาจารย์ การรับรู้รูปแบบการสอน และการรับรู้ความน่าเชื่อถือต่ออาจารย์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ผู้จัดทำ : กรพล ตันติพงศ์อาภา, 2560)
 • การใช้ไลน์ คาแรคเตอร์ สร้างประสบการณ์ตราสินค้าและความภัคดีในกลุ่มผู้ใช้บริการในเครือไลน์ (ผู้จัดทำ : กมลลักษณ์ วีนะนาวิน, 2560)
 • การศึกษาการเรียนรู้ดิจิทัลของพนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : กนกวรรณ ตระการจันทร์, 2560)
 • การศึกษาการสื่อสารแบรนด์ของคุมะมงผ่านสื่ออนไลน์ (ผู้จัดทำ : กะรัตเพชร บุญชูวิทย์, 2559)
 • ผลของสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ปันปั่น) ที่มีต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อสินค้า (ผู้จัดทำ : สุพิชชา เกียรติเสรีกุล, 2558)
 • กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านและคอนโดของผู้บริโภคผ่านเว็ปไซต์ Think Of Living (ผู้จัดทำ : สุชาดา ผันนุชเจริญ, 2558)
 • มายาคติความงามแบบเกาหลีที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม (ผู้จัดทำ : สมดังใจ ศิริยุทธ์, 2558)
 • การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดของอาหารพร้อมรับประทานตราซีพีกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : สริตา เมธีวรัญญู, 2558)
 • กลยุทธ์การสร้างสรรค์และองค์ประกอบศิลป์งานสื่อสิ่งพิมพ์ รางวัลเทศกาลครีเอทีฟนานาชาติเมืองคานส์ ปี 2016 (ผู้จัดทำ : ศิวพล ธรรมศิริ, 2559)
 • ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงประเภทสินค้าแม่และเด็กในอินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียงเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ศิริญญา ศรีหารักษา, 2558)
 • ผลของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้ (ผู้จัดทำ : วิศินี พูลผล, 2558)
 • การรับรู้ข่าวสารการตลาดกับตราสินค้าและการตัดสินใจใช้บริการบุญถาวร ไลท์ติ้ง เซ็นเตอร์ (ผู้จัดทำ : มนัสนันท์ เตชะพัฒน์สกุล, 2559)
 • กลยุทธ์การบริหารโรงละครเล็ก THONG LOR ART SPACE (ผู้จัดทำ : ภัณฑิรา ทปะนานนท์, 2559)
 • การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ผ่านสื่อออนไลน์ ของข้าราชการสำนักเลขาธิการวุฒิสภา (ผู้จัดทำ : เพ็ญพิลาส เหล็มปาน, 2559)
 • ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการทำศัลยกรรมความงามของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิมพ์พลอย ธรรมโชโต, 2559)
 • การยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชันวิดิโอแบบสตรีมมิ่ง LINE TV บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิทยา เดชเดิม, 2559)
 • การวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบพื้นที่สาธารณะของรายการประเภทสนทนาในยุคดิจิตอล (ผู้จัดทำ : พิชานัน อินโปธา, 2559)
 • การตลาดเชิงประสบการณ์และความภักดีต่อการใช้บริการ Uber ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พัชรียา เสถียรบุตร, 2559)
 • กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของยูทูบเบอร์ (ผู้จัดทำ : ปิยาภัสร์ เทนอิสสระ, 2559)
 • การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปาณิสรา ประพจน์พิสุทธิ์, 2559)
 • การรับรู้ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้าบริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดทำ : บุญญาพร ลือสิงหนาท, 2560)
 • Real-Time Marketing: ผลที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : บริรักษ์ มงคลเกตุ, 2559)
 • กระบวนการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม จากโบราณวัตถุสู่สื่อสมัยใหม่ กรณีศึกษา ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย (ผู้จัดทำ : นภดล พิมสาร, 2559)
 • การศึกษาพฤติกรรมการใช้ประทุษวาจาบนโลกออนไลน์ของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจกระทู้เด็ดพันทิป (ผู้จัดทำ : ทัตชญา ธนนรัฐเดช, 2559)
 • พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้แอปพลิเคชันบริการเรียกรถ Uber Taxi ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ตระการตา ประมูล, 2559)
 • การสื่อสารโน้มน้าวและการเล่าเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาบน Youtube ที่มีผู้ชมสูงสุด (ผู้จัดทำ : ณิชชา อนุตรกุลศรี, 2559)
 • การตลาดแบบอาศัยผู้ทรงอิทธิพลกับการรับรู้ตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้จัดทำ : ณัฐรีย์ ขันติพงศ์พันธุ์, 2559)
 • การศึกษาการสื่อสารของ Ducati Thailand บนเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารและภาพลักษณ์แบรนด์ (ผู้จัดทำ : ณัฐธยาน์ ดุลภากร, 2559)
 • พฤติกรรมการแสวงหาและการรับรู้ข่าวสารของนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้จัดทำ : ชัยพงษ์ บุญชัย, 2559)
 • นวัตกรรมแผ่นพับของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality AR) (ผู้จัดทำ : ชัชวาลย์ พิริยพลพงศ์, 2559)
 • การรับรู้สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้จัดทำ : ชรัญญา รัตนวาธิน, 2559)
 • การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันหาคู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ชนิสรา ปะระไทย, 2559)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลของธุรกิจ Startup (ผู้จัดทำ : จักรพงษ์ สว่างศรี, 2559)
 • การสื่อสารของแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในโลกออนไลน์ (ผู้จัดทำ : อนิรุทธ์ จารึกธรรม, 2557)
 • การรับรู้ ความพึงพอใจ และปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดนัดสร้างสรรค์ (Exhibition Market Event) “Art box” (ผู้จัดทำ : อชิรา คุปพฤทธิ์ไพบูลย์, 2558)
 • การเปรียบเทียบผลการเลือกเปิดรับภาพในการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้แรงจูงใจแบบน่ากลัวและแบบเอื้ออาทรต่อการให้การช่วยเหลือสุนัขที่ประสบทุกข์ (ผู้จัดทำ : สุวิชนี พันธุ์เพ็ง, 2558)
 • การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารแฝงทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ผ่านแฟนคลับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ผู้จัดทำ : สุวภัทร เจียมเงิน, 2558)
 • การคัดเลือกประเด็นและกลยุทธ์การใช้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวออกอากาศช่องดิจิทัลทีวี PPTVHD (ผู้จัดทำ : สิริสกุล โกเจริญกิจ, 2558)
 • อัตลักษณ์ตลาดนัดชุมทางสยามยิปซีและความคิดเห็นต่อการดำเนินชีวิตของผู้ที่มาเดินตลาดนัดทางสยามยิปซี (ผู้จัดทำ : วิบูรณ์ สัตยารักษ์วิทย์, 2559)
 • บทบาทเยาวชนในการสืบทอดประเพณีนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้จัดทำ : วริษฐา รุ่งสอาด, 2558)
 • ส้มตำกับการสื่อสารชนชั้นทางสังคม (ผู้จัดทำ : วรินทร์ธร กิจธรรม, 2558)
 • การศึกษานโยบายและปัจจัยที่มีผลกระทบของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวี (ผู้จัดทำ : รุณยุภา วริวงค์, 2558)
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังของบัณฑิต อึ้งรังษี ผ่านสื่อใหม่ (ผู้จัดทำ : ยศวดี วงศาโรจน์, 2558)
 • การเข้าถึง ความพึงพอใจ และการใช้บริการของผู้บริโภคบน Application Grab Taxi (ผู้จัดทำ : เพ็ญสุข ระยับพันธุ์, 2558)
 • กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวของภาครัฐในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิมพ์ชนก ปิติยานุวัฒน์, 2558)
 • พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการในศูนย์การค้าเทอมินอล 21 (ผู้จัดทำ : พิภัสสร พรหมสุภา, 2558)
 • ความน่าเชื่อถือของบิวตี้บล็อกเกอร์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของคนรุ่นใหม่ (ผู้จัดทำ : พาณิภัค ตระกูลทุม, 2558)
 • การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของผู้บกพร่องทางการเห็น (ผู้จัดทำ : พัชรีญา เนาวสัยศรี, 2558)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตบริษัทไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พัชรี บุญพวง, 2558)
 • การสื่อสารต่างวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้จัดทำ : พนิดา เขียวไสว, 2558)
 • การศึกษาผลจากการใช้คาแรคเตอร์ริรัคคุมะกับแสตมป์เซเว่นอีเลฟเว่น (ผู้จัดทำ : ปรีดาพร สถาผลเดชา, 2558)
 • การเปิดรับตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ อิเกีย ไทยแลนด์ (ผู้จัดทำ : ปราชรีย์ สุขศรี, 2558)
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัทอาซีฟา จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : ปดิวรัดา จันดา, 2558)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้านักกีฬากอล์ฟและความตั้งใจซื้อสินค้ากอล์ฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : นวพล เกียรติไพศาล, 2558)
 • การสื่อสารศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษาการวิจารณ์ความเชื่อทางศาสนาบนเครือข่ายเฟซบุ๊ก (Facebook) (ผู้จัดทำ : ธิติ ธิติวนิตกุล, 2558)
 • ปัจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลต่อหารเลือกซื้อสินค้าไดร์เวอร์ ของนักกอล์ฟสมัครเล่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ธนภัทร ราชนิยม, 2558)
 • การศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของเซเลบริตี้ผ่านอินสตาแกรม (ผู้จัดทำ : ดลวรรณ แสงสุวรรณ, 2558)
 • พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็ปไซต์ Qikplay (ผู้จัดทำ : ณัฐภรณ์ ชวนสนิท, 2558)
 • การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ผู้จัดทำ : ฉัตรพร ทรงนวรัตน์, 2557)
 • พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับการรับรู้ข้อมูลด้านวัสดุก่อสร้างและความคาดหวังในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเว็ปไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้จัดทำ : จารุวรรณ ทรัพย์นิมลกิจ, 2559)
 • ปัจจัยสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มคนทำงานในกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ขนิษฐา จันทรตรี, 2558)
 • การสร้างสรรค์และการใช้สัญญะเพื่อตีความหมายภาพถ่ายของสุรียพบ ศรีอำไพ (ผู้จัดทำ : กฤตยา เอกฉมานนท์, 2558)
 • การวิเคราะห์การใช้สัญญะในการสร้างสารเพื่อสร้างความสุขของเครื่องดื่มโค้กในระดับสากลบนยูทูป (Youtube) (ผู้จัดทำ : โสรดา ศรีสายสุข, 2557)
 • การสื่อสารในองค์กรเพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคคลากร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ผู้จัดทำ : สุภาวดี ถาวรจินดา, 2557)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสื่อใหม่ (เว็ปไซต์บิวตี้-สแนป) ผ่านแนวคิดของผู้นำองค์กร (ผู้จัดทำ : สาริน เชยชุ่ม, 2557)
 • อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมของวัยรุ่น: กรณีศึกษา รายการ Let Me In ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต (ผู้จัดทำ : ศศิกานต์ ศรีสุข, 2557)
 • การสื่อสารบอกต่อแบบปากต่อปากบนเว็ปไซต์แนะนำร้านอาหารกับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : เยาวลักษณ์ ทับทิมทอง, 2557)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ (ผู้จัดทำ : เมธาวี เจริญผล, 2557)
 • การปรับเปลี่ยนตราสินค้าองค์กรของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ผู้จัดทำ : มณฑ์อัสมภรณ์ วงค์หนัก, 2557)
 • การรู้เท่าทันสื่อโซเซียลมีเดียในการเลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์เนมของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : มาฆมาส ลาชโรจน์, 2557)
 • การศึกษาการสื่อสารแบบ “E-Word of Mouth” กรณีศึกษา ร้าน “After You” (ผู้จัดทำ : ภัททิรา อุตตรนคร, 2557)
 • กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์สติ๊กเกอร์บนแอปพลิเคชันไลน์ของธนาคารกสิกรไทย (ผู้จัดทำ : ภัทรพล เกยูรวงศ์, 2556)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด”เบอร์มงคล”ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส (ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์, 2556)
 • การศึกษามุมมองของเด็กหญิงที่มีต่อภาพยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ (ผู้จัดทำ : พิชญา เนียมศิริ, 2557)
 • พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ของบุคคลวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พงศกร เพชรเจริญ, 2557)
 • การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจในบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (K-Mobile Banking Plus) ของธนาคารกสิกรไทยของกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปิยภา ศรีศิริ, 2558)
 • กลยุทย์การสื่อสารพระพุทธศาสนาผ่าน www.dmc.tv ของวัดพระธรรมกาย (ผู้จัดทำ : นิรดา ไวศยะนันท์, 2557)
 • พฤติกรรมความถี่การใช้สื่อ Social Network และการรับรู้ถึงผลกระทบของการใช้สื่อ Social Network ที่มีผลต่อคนในบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด (ผู้จัดทำ : นันทิยา โอมพรนุวัฒน์, 2557)
 • การรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก KFC (ผู้จัดทำ : นัฐชนก สมผล, 2557)
 • การศึกษากระบวนการรณรงค์โครงการบ้านปลอดบุหรี่ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (ผู้จัดทำ : นวพร ปั้นจันทร์, 2556)
 • การสื่อสารการตลาดที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มยอดผู้ติดตามของร้านค้าในอินสตาแกรม (ผู้จัดทำ : ธีรนุช พิวัฒน์, 2557)
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิสทีนและความพึงพอใจของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : ธีระนุช เอี่ยมวงศ์, 2557)
 • ปัจจัยการรีวิวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางจากการดูรีวิวของบล็อกเกอร์ ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้หญิงในจังหวัดกรุงเทพ ฯ (ผู้จัดทำ : ธัญดา มหาธนานันท์, 2557)
 • กลยุทธ์การใช้โฆษณาแฝงในละครซิทคอมของไทย กรณีศึกษา ละครซิทคอทเรื่องเป็นต่อ (ผู้จัดทำ : ณัฐชุดา ตันเจริญ, 2557)
 • ความเกี่ยวพันกับตราสินค้า สถานะของตราสินค้า ความรักในตราสินค้า และความเต็มใจที่จะซื้อในราคาที่สูงกว่าของผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น (แบรนด์เนม) (ผู้จัดทำ : ณัฏฐพัชร์ บุญบางยาง, 2557)
 • กลยุทธ์การปรับตัวทางการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนังสือเล่มในยุคดิจิทัล (ผู้จัดทำ : ฐปณีย์ อรุณรัตนดิลก, 2557)
 • การศึกษาพฤติกรรมการเซลฟี่ (Selfie) ในแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ (ผู้จัดทำ : โชธร ศิริศากาวร, 2557)
 • คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (ผู้จัดทำ : จารุณี ศรีปฏิมาธรรม, 2557)
 • การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคช็อกโกแลต Melt me (ผู้จัดทำ : กัญญดา กาญจนสิงห์, 2557)
 • พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ออนไลน์และการตอบสนองต่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (ผู้จัดทำ : กันติสุข สิตตะวิบุล, 2557)
 • รูปแบบของการทำการตลาดผ่านบุคคลมีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์ อินสตาแกรม (ผู้จัดทำ : โอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร, 2556)
 • ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ผู้จัดทำ : สุธีรา อุตมะ, 2556)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ BitTorrent ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ศรันย์ ชื่นวิจิตร, 2556)
 • การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : วรวรรณ วีระกุล, 2556)
 • กระบวนการสร้างตราสินค้า เอส แอนด์ พี (ผู้จัดทำ : วิลาสินี เพ่งผล, 2556)
 • พัฒนาการของคาแรกเตอร์ LINE เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางการตลาด (กรณีศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส (ผู้จัดทำ : รพิลักษณ์ หาญพานิช, 2556)
 • การศึกษารูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอของร้านอาหารออนไลน์และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ (ผู้จัดทำ : มาลินี หลีทองหล่อ, 2556)
 • พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ทางศาสนาอิสลามผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พิชญ โพธิ์กระเจน, 2556)
 • แรงจูงใจในการรับชมรายการทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : พัชรนันท์ ด่านชัย, 2556)
 • การรับรู้วิชาชีพประชาสัมพันธ์ของผู้บริหารองค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ปิยนุช พันธษา, 2556)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ผู้จัดทำ : ชญาดา คงสินชัย, 2556)
 • การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อบ้านคุณย่า รีสอร์ท (ผู้จัดทำ : ขอบฟ้า ศรัณยพิพัฒน์, 2557)