โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “Social and Media Changes in The Age of Disruptive Technology : สื่อพลิกโฉมอย่างไร? ให้ทันต่อเทคโนโลยีพลิกโลก”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 6 ปี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะฯจึงได้จัดโครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “Social and Media Changes in The Age of Disruptive Technology : สื่อพลิกโฉมอย่างไร? ให้ทันต่อเทคโนโลยีพลิกโลก” ใันวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของคณะฯ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี 
ตาม Link>> https://goo.gl/forms/ZP9iKCvrAEWMrS2B2

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ 
- คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการผู้จัดการ สายงานดิจิทัลทีวี, สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
- คุณปฐม อินทโรดม กรรมการ Creative Digital Economy, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
- ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
- คุณอรศรี ศรีระษา (ผู้อำนวยการส่วน สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กสทช.) 
ดำเนินรายการโดย... ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ