โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “Social and Media Changes in The Age of Disruptive Technology : สื่อพลิกโฉมอย่างไร? ให้ทันต่อเทคโนโลยีพลิกโลก”

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดเสวนา “Social and Media Changes in The Age of Disruptive Technology : สื่อพลิกโฉมอย่างไร? ให้ทันต่อเทคโนโลยีพลิกโลก” เนืองในวันสถาปนาคณะในโอกาสครบรอบ 6 ปี เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงทางด้านสิ่อดิจิทัล อาทิ
- คุณปฐม อินทโรดม กรรมการ Creative Digital Economy, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการผู้จัดการ สายงานดิจิทัลทีวี, สถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
- คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
- คุณอรศรี ศรีระษา (ผู้อำนวยการส่วน สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กสทช.) 
- ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
และดำเนินรายการโดย... ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาศครบรอบ 6 ปีนิเทศ@นิด้าอีกด้วย