ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2561

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  16 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ชำระเงิน

     วันที่ 16 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง ประชุมจีระบุญมาก

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 4 สิงหาคม 2561 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้