โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ รุ่นที่ 4

“โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้อง Lab 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าคณาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานวิจัย อาทิ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง ศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล ผศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และ ผศ.วีรพงษ์ พวงเล็ก

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานวิจัยด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยของหน่วยงานรัฐ กรอบแนวคิดของการวิจัยและการพัฒนาตามกรอบนโยบายวิจัยชาติไทย ตลอดจนวิสัยทัศน์ของการวิจัยและพัฒนาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการนำความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วันสุดท้ายของการอบรม พิธีรับใบรับรองได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศฯนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์