ประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐ ขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชนฯ เป็นประธานเปิดงานและองค์ปาฐก การประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการนิเทศนิด้า พร้อมด้วยนายนิมิตร พิพิธกุล และนางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิฯและกรรมการกองทุนฯ ร่วมงานด้วย ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา