ประกาศ ขยายเวลารับสมัครปริญญาเอก ภาค 1/2561

คณะฯ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาค 1/2561 

กำหนดการ

  • ยื่นใบสมัคร

บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2561

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

  • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

  • ประกาศผลคัดเลือก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

  • รับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงิน

วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

  • ปฐมนิเทศ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

รายละเอียดตามประกาศนี้