วารสารคณะนิเทศศาสตร์ฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า และ วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ดำเนินการโดย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)

 

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า : www.tci-thaijo.org/index.php/jcin

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า : www.gscm.nida.ac.th/th/publication.php