บรรยายพิเศษรายวิชา นน 6002 สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศ การบรรยายหัวข้อ “Digital Media and Information Technology trends in Taiwan and worldwide” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Chih-Chien Wang, National Taipei University, Taiwan และ Associate Professor Dr. Chien-Chang Chen, Tamkang University, Taiwan มาเป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 
ซึ่งการบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา นน 6002 สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช เป็นอาจารย์ประจำวิชา