ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก ภาค1/2561

กำหนดการ

สอบข้อเขียน

  • วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สอบสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ประกาศผลคัดเลือก

  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 

  • วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจได้จากประกาศ