โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญูผู้สนใจ เข้าร่วม “โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5” ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 – วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Lab 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(**สงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานราชการไม่เกิน 2 ท่านต่อหน่วยงาน)

*ที่นั่งเต็มแล้วค่ะ*

โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมทาง Email : gscm@nida.ac.th หรือ ที่หมายเลขโทรสาร (02) 377-7414 ภายในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมและรับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่งเท่านั้น! ขอรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. (02) 727-3752

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานวิจัยด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยของหน่วยงานรัฐ ในการนำความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการวิจัยประเมินผลการดำเนินงาน และการพัฒนานวัตกรรมต่อไป