โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ 1 – วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Lab 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานวิจัยด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยของหน่วยงานรัฐ ในการนำความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการวิจัยประเมินผลการดำเนินงาน และการพัฒนานวัตกรรมต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม คลิก