ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น "ศาตราจารย์กิตติคุณ" ประจำปีการศึกษา 2560 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561