งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด Proceedings  คลิก