การประชุมสัมมนาการพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ฯ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการ การประชุมสัมมนาการพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ฯ สู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ปีที่ 4 “การพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561” วันที่ 7 ส.ค. 561 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการจัดกล่าวเปิดงาน และมีรองคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) และ AUN-QA ในการร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากลต่อไป