ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

บัดนี้ กำหนดการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการสรรหา ดังต่อไปนี้

        1. นางยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการพิจารณาสรรหา โดยแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารและแนวทางการพัฒนาคณะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง