การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2560 เมือวันที่ 28 - 30 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

โดยคณะฯได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินดังกล่าว โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่
1. ศ.ดร.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทยกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจ CPF และข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธาน

2. รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรมคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการ

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่
1. รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธาน

2. รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน อาทิ หอสมุด สุขุม นวพันธ์ อาคารนันทนาการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนอาคารนวมินทราธิราช