ศิษย์เก่านิเทศ@นิด้า คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ระดับดี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
 

ระดับปริญญาเอก 
1. นางสาวทัศนาวดี แก้วสนิท ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ : Dynamic Construction of Siamese-Malaysians' Ethnic Identity, Malaysia. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์

2. นางสาวฮัลฮูดา ชนิดพัฒนา ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ : International Marketing Communication: A case Study of Thai Spa Products and Services in the United Arab Emirates. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

3. นายภานุฤทธิ์ สารสมบัติ ศิษย์เก่าปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ : The Development of Asean Cultural Indices and Asean Cultural Measurement for Media. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

 

ระดับปริญญาโท
1. นางสาวธันย์ชนก ช่างเรือ ศิษย์เก่าปริญญาโท รุ่นที่ 7 ผลงานวิทยานิพนธ์ : การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

2. นางสาววิภาวี จันทร์แก้ว ศิษย์เก่าปริญญาโท รุ่นที่ 6 ผลงานวิทยานิพนธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

3. นายศรัณย์ จันทร์หาญ ศิษย์เก่าปริญญาโท รุ่นที่ 6 ผลงานวิทยานิพนธ์ : เนื้อหาและการมีส่วนร่วมบนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา