ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2561

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  24 - 27 กันยายน 2561 ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ชำระเงิน

     วันที่ 24 - 27 กันยายน 2561

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 15 ธันวาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้