ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถาบัน ชุดใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ชุดใหม่