ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media Communication & Technology (INCT) 2019”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดุษฎีบัณฑิต 
คณาจารย์ นักวิชาการและผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานบทคัดย่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on New Media, Communication & Technology (INCT) 2019” 

ภายใต้หัวข้อ “Towards Communication 5.0: Media, Communication & People in the Age of Disruptive Technology” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หมดเขตส่งผลงาน: 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกร่วมนำเสนอผลงาน: 30 พฤศจิกายน 2561
ส่ง Extended abstract หรือ Full paper: 15 ธันวาคม 2561

สามารถลงทะเบียน Online เพื่อเข้าร่วมงาน ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/3D0tOYTHInnFODQs2 
ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2562

และดาวน์โหลดรายละเอียดงานประชุมวิชาการและเกณฑ์การส่งบทคัดย่อ ได้ที่ https://goo.gl/koMCvA 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-2214 หรือทางอีเมล์ commarts.interaffairs@gmail.com 

หมายเหตุ ไม่มีเก็บการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดโครงการ